Home ข่าวทั่วไป แปลงผักบนแคร่ ปลูกผักยกสูงจากพื้นประโยชน์เยอะ

แปลงผักบนแคร่ ปลูกผักยกสูงจากพื้นประโยชน์เยอะ

แปลงผักบนแคร่ ปลูกผักยกสูงจากพื้นประโยชน์เยอะ

แปลงผักบนแคร่ ปลูกผักยกสูงจากพื้นประโยชน์เยอะ

การทำแปลงปลูกผักสามารถทำได้หลากหลาย รู ป แบบ แต่คนเราส่วนใหญ่นั้นจะชินกับการทำแปลงในดิน

ซึ่งทำให้เราต้องพบปัญหา ใ น เรื่องของวัชพืชที่ขึ้น ร ก วันนี้เราเลยอย ากขอนำเสนอแปลงผักบนแคร่หรือ

การยกแปลงผักให้สูงขึ้นเหนือจากดิน ซึ่งสามารถจัดสรรพื้นที่การปลูกได้ต ามขนาดที่ต้องการและสามารถ

คุมวั ช พื ช แ ล ะ ศั ต รู พื ชได้ดีอีกด้วย

วิธี ก า ร ทำ

1 เ ริ่ มขั้นตอนแรกด้วยการให้ไม้ท่อนปักหลัก 8 ท่อน ปักหลักไว้ 2 ด้าน ตามความกว้างของแปลง

และหาไม้คาน มาวางเป็นคานพาดไว้ระหว่างไม้ปักหลัก เพื่อรับน้ำหนักดิน

2 จากนั้ น ให้นำไม้ไผ่มา ผ่ าออ กเป็นแผ่นแล้วนำมาปูรองพื้นให้มีลักษณะ

เป็นแคร่แล้วนำไม้ไผ่บางส่วนทำเป็นกรอบขึ้น มาร อ บๆแปลง ดังรูป

3 ขั้นต่อมาให้นำพลาสติกดำมาคลุมแคร่รองพื้น อี ก ที

เพื่อกั น ดินร่วงลงจากแปลงและอุ้มน้ำไว้

4 ให้ปรุงดินเพื่อใส่ในแปลงผักบนแคร่โดยการผสมดินป ลู ก 3 ส่วน ปุ๋ ยคอ ก 1 ส่วน ขุยมะพร้าว 1 ส่วน

แล้วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมาเทลงแปลงเ ก ลี่ ย ให้ดินเสมอ กันเต็มแปลง

5 ตากดินไป 7-10 วัน แล้วจึงสามารถนำเมล็ดพันธุ์มาหว่านหรือนำกล้าผักมาลงปลูกไ ด้เ ลย

โดยใ ห้ คลุมดินปลูกด้วยฟางข้าวเพื่อรั ก ษ าความชื้นในดิน แปลงปลูกผักบนแคร่นี้จะช่วยให้ควบคุม

วั ช พื ช และ ศั ต รู พื ชได้ง่าย และ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการป ลู กได้อีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา Postnoname sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…