Home ข่าวทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้

การรังวัด แบ่งแยกโฉนดที่ดินและค่าใช้จ่าย การรังวัด แบ่งแยกโฉนด วิธีการ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน สิ่งที่เจ้าของที่ดินควรทราบ
1 ที่ดินที่ครอบครองอยู่มีหลักฐานอะไร ให้นำหลักฐานที่มีไปประกอบการยื่นคำขอ รังวัดที่ดิน

2 ที่ดินตั้งอยู่ ห ม ู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภอ อะไร

3 เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้ใดบ้าง ติดที่สาธารณประโยชน์หรือไม่

4 สภาพที่ดินเป็น อ ย่ างไร เช่น ที่นา ที่สวน ที่ไร่ ที่อยู่อาศัย

ก า รยื่นคำขอรังวัดที่ดิน

ยื่นที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ คือ โฉนดที่ดิน ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ติดต่อที่สำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่ได้มีการยกเลิกอำนาจนายอำเภอให้ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

ห ลั กฐานประกอบการขอรังวัด แบ่งแยก หรือสอบเขตโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

1 บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล ถ้ามี

2 โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หลักฐานประกอบการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน

3 บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ถ้ามี

4 โฉนดที่ดินที่จะขอรวม ต้องมีลักษณะดังนี้

1 ต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดง ก ร ร มสิทธิ์ประเภทเดียวกัน เว้นแต่ โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้

2 ต้องมีชื่อผู้ถือก ร ร มสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับและต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน

3 ต้องเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกัน ในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ขั้ น ต อ น การรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน

1 รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์

2 รับคำขอสอบสวน ชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ

3 ส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการ นัดวันทำการรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด กำหนดเงินมัดจำรังวัด

4 ค้นหารายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง และพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง

5 รับหนังสือแจ้งข้างเคียง วางเงินมัดจำรังวัด รับหลักเขตที่ดิน

6 ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัดตามวันที่กำหนดไว้

7 คำนวณเนื้อที่ และเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน

8 ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน เรียกผู้ขอมาจดทะเบียน

9 สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก

10 ตรวจอายัด

11 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าโฉนด

12 แก้รายการทะเบียน และจดทะเบียนแบ่งแยก

13 สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

14 เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา แจกโฉนดที่แบ่งแยก

ขั้ น ต อ น การขอแบ่งแยกตรวจสอบเนื้อที่ และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์

1 เจ้าของที่ดินนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเอก ส า รต่าง ๆ ไปยื่นคำขอ

2 ให้ถ้อยคำในการนัดรังวัด เพื่อ – กำหนดวันทำการรังวัด – กำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด – กำหนดเจ้าหน้าที่และสถานที่นัดพบ

3 รับเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดและปักหลัก จนเสร็จการ

4 ลงนามในเอก ส า รต่าง ๆ

5 รอรับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียน ฯ ล ฯ

ค่ า ธ ร ร ม เนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และโฉนดที่ดิน

1 ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 30 บาท ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 2 บาท

2 ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 30 บาท ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 30 บาท ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท

3 ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน

ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 2 บาท

4 ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 40 บาท ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 40 บาท ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท

5 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด

ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท ค่ามอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท ค่าพย านให้แก่พ ย าน คนละ 10 บาท ค่าหลักเขต หลักละ 15 บาท

6 ค่าใช้จ่ายการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานจ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ กระทรวงมหาดไ ท ยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงานที่จ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ กระทรวงมหาดไ ท ย ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังค่าป่ายการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัด คนหนึ่งวันละ 50 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการรังวัดให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไ ท ยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เรื่องละ 100 บาท การคิดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่ผู้ขอจะต้อชำระตามกฎหมาย กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มีดังนี้

1 ค่าธรรมเนียมรังวัด

เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง-วัน-ละ 40 บาท เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง-วัน-ละ 30 บาท

2 ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท ตามที่ใช้จริง

3 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ตามประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2542

การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

1 เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 1,950 บาท2 เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 3,750 บาท3 เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,550 บาท4 เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 7,350 บาท5 เนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่ เวลาทำการ 5 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 9,150 บาท6 เนื้อที่ไม่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 6 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 10,950 บาท7 เนื้อที่เกิน 150 ไร่ เวลาทำการ 7 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 12,750 บาท

ขอขอบคุณที่มา pagenews

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…