Home ข้อคิดชีวิต ที่ดิน 2 งาน ปลูกพืชผักเก็บกิน เก็บขายรายได้ดี

ที่ดิน 2 งาน ปลูกพืชผักเก็บกิน เก็บขายรายได้ดี

ที่ดิน 2 งาน ปลูกพืชผักเก็บกิน เก็บขายรายได้ดี

ที่ดิน 2 งาน ปลูกพืชผักเก็บกิน เก็บขายรายได้ดี

ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแปรปรวนเกษตรผสมผสาuจึงเป็นทางเลือกในการยกระดับรายได้เพื่อนำไปสู่การดำรงชีพที่มั่นคง วันนี้จึงนำเรื่อง เกษตรผสมผสาน วิถีพอเพียง บนพื้นที่ 2 ไร่ ที่สิงห์บุรี มาบอกเล่าสู่กันเกษตรก ร ร ม เป็นกิจก ร ร มการปลูกพืช เลี้ยงสั ต ว์

และประมง แต่การเลือกทำเพียงกิจก ร ร มเดียวจะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่จะไม่ได้รับผลผลิตเมื่อต้องประสบกับ ภั ยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ แต่ถ้าเลือกทำ เกษตรผสมผสาน คือมีตั้งแต่ 2 กิจ ก ร ร มขึ้นไป มีการวางแผนการผลิต ใช้ปัจจัยผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิต ความเสี่ยงก็ลดลงร้อยตรีบัญชา เพ็ชรรักษ์ ผู้ทำเกษตรผสมผสาน เล่าให้ฟังว่า

จากที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อเกษียณก็ได้ผันตัวออกมาเป็นชาวบ้านเป็นเกษตรกร เบื้องต้นจึงต้องเรี ย น รู้เสริมสร้างประสบการณ์งานด้านเกษตรให้ชำนาญ สืบค้นข้อมูลด้านวิชาการเ ก ษ ตรจากแหล่งวิชาการขอรับคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อได้ข้อมูลพอแล้ว

ได้ตัดสินใจทำเกษตรผสมผสาน ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดความเ สี่ ย ง ให้มีผลผลิตบริโภคหรือเหลือขายการดำเนินงาน ได้จัดการใช้ประโยชน์ พื้นที่ 2 ไร่ ที่มีพื้นที่ส่วuที่หนึ่งเป็นบ้านพัก ส่วนที่สองจัดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลและพืชผัก ส่วนที่สามจัดเป็นคอกเลี้ยง ห มู เป็ด และไก่ จัดให้มีแหล่งน้ำใช้ในการผลิตเกษตรกิจ ก ร ร มหลัก

คือ การเลี้ยงห มู แม่พันธุ์และเลี้ยง ห มู ขุน ได้สร้างโรงเรือนห่างจากบ้านพักและเป็นที่ดอน น้ำไม่ขัง เมื่อล้างทำความสะอาดพื้นคอก ห มู มูล ห มูที่เก็บได้ใส่น้ำห มั ก ชี วภา พลงไปคลุกเคล้าเพื่อกำจัดกลิ่นและป้องกันแ ม ล งวันเข้ามารบกวน ส่วนมูล ห มู ที่ตากแห้งได้นำไปใช้ในแปลงเกษตร อีกส่วนหนึ่งขาย การเลี้ยง ห มู มี ดังนี้

การเลี้ยงแม่พันธุ์ห ม ู ได้คัดเลือกแม่พันธุ์ห ม ูมาเลี้ยง 3 วิธี คือ

1 ซื้อแม่พันธุ์ ห ม ุที่แหล่งพันธุ์ดี คัดเลือกขนาด อายุ น้ำหนักและใกล้เป็นสัด มีข้อดีคือ โครงร่างใหญ่ ให้ ลู ก ดก

2 ซื้อลูก ห ม ูขุนจากฟาร์ม คัดเลือกตัวที่มีน้ำหนัก ปsะมาณ 90 กิโลกรัม หรืออายุ 4 เดือน นับจากวันอย่ านม มีลักษณะดีเช่น มีเต้านม 13 เต้า ขึ้นไป หัวนมไม่บอด แผ่นหลังกว้าง ขาหลังใหญ่ตรง แข็งแรง

3 เลือกซื้อ ลู กห ม ูที่เกิดจากแม่พันธุ์ดี ราคาถูก สุขภาพดี ไม่อ่อนแอ และต้านทาน โ ร ค

การเลี้ยง ห มู ขุน นำลูกหม ูอ ย่ านมเข้าคอก ติดป้ายระบุวันอย่ านมไว้ที่คอก เพื่อการดูแลและกำหนดวันจับขาย ช่วงแรกที่เลี้ยงได้ให้อาหาร ห มูเล็กหรือให้กินกล้วยน้ำว้าสุกบ้าง เพราะลูก ห มูยังหากินไม่เก่งช่วงอดนม 2-3 วัน ต้องปอกเปลือกกล้วยสุกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ให้กิน ถ้าลูก ห มูท้องเสียให้ลดอาหาร เมื่อดีขึ้นก็ให้กินอาหารเหมือนเดิม แต่ถ้าไม่ดีขึ้uต้องใช้ ย า ฉี ด ห ม ูที่มีน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นอาหาร เบอร์ 2 มาผสมให้กินเมื่อได้น้ำหนัก 30 กิโลกรัม

ได้เปลี่ยuเป็นอาหาร เบอร์ 3 มาผสมให้กิน และเมื่อ ห มูน้ำหนัก 50 กิโลกรัม เปลี่ยนมาผสมอาหารปกติให้กินการทำบ่อบำบัด ได้สร้างบ่อบำบัดอยู่ในsะดับที่ต่ำกว่าพื้นคอก ห มู เพื่อให้น้ำที่ล้างทำความสะอาดไหลลงบ่อได้ง่าย ฉาบด้วยปูนซีเมนต์ด้านในวงบ่อซีเมนต์ป้องกันน้ำซึมเข้าและป้องกันกลิ่นไปรบกวนเพื่อนบ้าน และเมื่อมูล ห มูเต็มบ่อได้สูบขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช

การปลูกพืช ได้ปลูกพืชอายุสั้นที่ให้ผลผลิตไวได้เก็บกินในครัวเรือนก่อน เหลือก็นำออกขายให้กับพ่อค้าใน ห ม ู่บ้านนำไปขายต่อที่ตลาดสิงห์บุรี พืชผักที่ปลูก เช่น ผักโขม ผักสลัด มะเขือ กะเพรา ข่า ตะไคร้ หรือด อ กชมจันทร์ ส่วนไม้ผลที่ปลูก เช่น มะม่วง ฝ รั่ ง กล้วยหอม กล้วยเล็บมือนาง มะละกอ หรือมะนาวปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

เวลานี้มีผลมะนาวให้เก็บมากินและนำออกขาย ปลูกชมจันทร์ไม้เถาเลื้อยพืชผักสวนครัวที่ปลูกง่ายให้ด อ กดก นำไปแกงส้มหรือลวกกินกับน้ำพริกได้รสแซบอร่อย ผักโขมเป็uพืชผักอีกชนิดที่กินอร่อยได้เก็บบรรจุใส่ถุงไปวางขายตลาดผู้ซื้อชอบมาก พืชผักแ ละไม้ผลจะมีผล ผ ลิ ต ให้ทยอยเก็บได้ต่อเนื่องทุกวัน

ร้อยตรีบัญชา เล่าให้ฟังในท้ายนี้ว่า อีกกิจก ร ร มหนึ่งคือ เลี้ยงไก่ไข่ 15 ตัว มีไข่ให้เก็บ 10-14 ฟอง ต่อวัน วิธีเลี้ยงได้ปล่อยไก่ไปหากินเศ ษ อาหารที่ตกหล่นจากการเลี้ยง ห มูหรือเศษพืชผักผลไม้เพื่อลดต้นทุuค่าอาหารเม็ด และได้จัดอ า ห ารเม็ดให้ไก่กินเพื่อเสริมให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตให้ผลผลิตคุณภาพการทำเกษตรผสมผสาน ได้จดบันทึกทุกกิจก ร ร มเพื่อนำข้อดี ข้อด้อย มาเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงวิธีผลิตและการผลิตในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ จึงได้รับการรับรองให้เป็นสินค้าเกษตรดีมีคุณภาw จากกรมวิชาการเกษตร

และการก้าวสู่ควา มสำเร็จมีผลผลิตให้เก็บกินห รือนำไปขายเป็นรายได้ เป็นเกษตรผสมผสานตามแน วทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทำให้วิถีการดำรงชีพมีความมั่นคงจากเรื่อง เกษตรผสมผสาน วิถีพอเพียง บนพื้uที่ 2 ไร่ ที่สิงห์บุรี ได้จัดการพื้นที่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ใช้ปัจจัยผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิตที่ได้ผลต อ บแทนคุ้มทุนหรือจดบันทึกกิจก ร ร ม

เป็นวิถีการ ดำรงชีพที่มั่นคงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ร้อยตรีบัญชา เพ็ชรรักษ์ เลขที่ 20-1 ห ม ู่ที่ 6 ตำบลพวกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร081 291-9687 หรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี โทร036 813-488 ก็ได้เช่นกันครับ

ขอบคุณที่มา เส้นทางเศรษฐี

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…