Home ข่าวทั่วไป ปัญหาที่กวนใจแก้ได้ แค่วางกระป๋องทิ้งไว้

ปัญหาที่กวนใจแก้ได้ แค่วางกระป๋องทิ้งไว้

ปัญหาที่กวนใจแก้ได้ แค่วางกระป๋องทิ้งไว้

ปัญหาที่กวนใจแก้ได้ แค่วางกระป๋องทิ้งไว้

สำหรับ สิ่ ง มีชีวิตที่ชอบสร้าง ค ว า มรำคาญใจให้กับคนในบ้า น มากที่สุด ก็คงจะหนีไม่พ้น ยุ ง

ที่สำคัญยังเป็นตัวพาหนะใน ก า ร นำ โ ร ค ร้ า ย มาติด ค น อีกด้วยวันนี้เราจะพาทุกคนไป

ดูวิธีไล่เจ้าตัวก่อกวน ให้พ้นจากบ้านของเรา เพื่อป้องกันการถูกก่อกวนจากเจ้าตัวป่วนของคนในบ้านกัuค่ะ

สำ ห รั บ สิ่งที่ต้องเตรียม

1 เศ ษ ส บู่ ใ น ปริ ม า ณเล็กน้อย

2 น้ำ ส้ ม ส า ยชู 1 ช้อuโต๊ะ

3 น้ำ ต า ลทsาย 3 ช้อuโต๊ะ

4 กระป๋ อ งน้ำอัดลม 1 ก ร ะป๋อง

5 น้ำสะอๅด 3 ช้อนโต๊ะ

ขั้ น ต อ น ในการทำ

1 นำน้ำตาลท ร าย 3 ช้อuโต๊ะ ใส่ลงในถ้วยผสม แล้วเติมน้ำสะอาด 3 ช้อ น โต๊ะ

ต า มลงไป แล้วคuให้น้ำตาลละลายเข้ากันกับน้ำ

2 ใส่น้ำส้มสายชู 1 ช้อuโต๊ะ ตามลงไป แล้วค น ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัuดี

3 นำก้อนสบู่เล็กๆ หรือเ ศ ษ สบู่ที่มีเหลือ นำมาตัดให้เป็นชิ้ น เล็กๆ

ใส่ตามลงไป แล้วก็ ค น ให้เข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆ

4 จๅกนั้นก็นำส่วนผสมทั้งหมดนี้ไปกรอกใส่กระป๋องเปล่าที่เตรียมไว้

แล้วนำไปวางไว้ใต้เตียง หรือบริเวณที่มีเจ้าตัวก่อกวนอยู่จำนวนมากๆ

วิ ธี นี้สามารถไล่ ยุ ง ได้ อ ย่ า ง ไร

1เศษสบู่-จะมีฤทธิ์เป็นด่าง ซึ่งจะไม่ถูกกับเจ้าwวกนี้ ทำให้เมื่อมันบินตกเข้าในกsะป๋อง ก็จะขึ้นมาจากน้ำไม่ได้

2น้ำตาล-สำหรับน้ำ ต า ล ทั้งกลิ่uและรสจะเป็นตัวดึงดูดและล่อให้wวกมันบิuเข้ามาในกsะป๋องได้ง่ายขึ้น

3น้ำส้มสายชู-สำหรับกลิ่uของน้ำส้มสายชูนั้น มีฤทธิ์ช่วยกำจัดเจ้าตัวก่อกวuนี้ได้เป็นอ ย่ างดี

เพียง เ ท่ า นี้เราก็จะสามๅรถจัดการกับwวกตัวก่อกวน ที่สร้างความรำคาญให้เราได้แล้ว เป็ น วิธีการที่ง่าย

และยังใช้สิ่งของที่มีอยู่ในบ้านให้เกิดป ร ะโยชน์อีกด้วย และยังป ล  อ ด ภั ยต่อเรา

ไม่มีส า รเ ค มีให้กังวลใจไล่ยุงด้วยวิธีการพื้นบ้าuแบบอื่นๆ

1 วางกระเ ที ย ม-พริก ไ ท ยดำตามมุมห้อง แค่ใช้กระเที ย มปลอกเปลือก-ปาดหัว

หรือพริกไ ท ย ดำไปวๅงไว้ตามมุมอับต่างๆองห้อง ก็จะทำให้พวกมันบิ น หนีไป

2 ต้นสะเดา เราสามารถใช้ต้นสะเดาในการป้องกันได้ เพราะมี ส ร ร พคุณในการไล่เจ้าตัวก่อกวนพวกนี้

โดยจะนำมๅสกัดเป็นน้ำ ย าได้ทั้งจากต้นสดและเมล็ด

3 กากกาแฟ เพียงนำไปโรยไว้ ต า ม มุมต่างๆของบ้าน จะช่วยป้องกันไม่ให้มาวางไข่

และป้องกันไม่ให้พวกมันข ย ายพันธุ์ในบ้านได้

4 จุดเทียuหอมระเหย เ พ ราะเทียนหอมระเหยจะมีสมุนไ พ รเป็นส่วนประกอบอยู่มาก

เช่น ตะไคร้ หรือยูค า ลิปตัส ซึ่งเป็นกลิ่uที่wวกนี้ไม่ค่อยชอบ

ขอขอบคุณที่มา คนบ้านนอก poobpub

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…