Home ข่าวทั่วไป วันละแก้วกำลังดี 12 ประโยชน์ของการดื่ม กาแฟดำ

วันละแก้วกำลังดี 12 ประโยชน์ของการดื่ม กาแฟดำ

1,179
วันละแก้วกำลังดี 12 ประโยชน์ของการดื่ม กาแฟดำ

วันละแก้วกำลังดี 12 ประโยชน์ของการดื่ม กาแฟดำ

เรารู้จักกาแฟมาตั้งแต่เกิด แต่อาจไม่ทราบถึงประโยชน์ของกาแฟ การดื่มกาแฟในปริมาณที่พอเหมาะช่วยลดความหงุดหงิด อารมณ์ซึมเศร้าและความเครียดได้ ทำให้ผู้ดื่มรู้สึกพึงพอใจและมีความสุขคลายเครียดได้ในระดับหนึ่ง12 ข้อที่คนดื่มบ่อยๆควรรู้เอาไว้

1 ลดความเครียด

มีการ วิ จั ย ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการดื่มกาแฟดำว่า สามารถช่วยให้ผู้ดื่มมีอารมณ์ที่ดีขึ้น ลดความเครียดได้กว่า 20 เปอร์เซนต์

2 ไม่แก่ไว

3 มีแรงอยู่เสมอ

4 ป้ อ ง กั น โ ร ค ห อ บ หื ด

คาเฟอีนในกาแฟ มีฤ ท ธิ์ในการลดระดั บ ความเค รี ย ดและประ ส า ท สั ม ผั ส รอง

5 ช่วยให้ลดความเสี่ ย งในการเป็นโ ร คหั วใ จ 

เพราะมีวิต ามินบีรวมชนิดหนึ่ง ซึ่งช่วยลดคอเ ล สเ ตอรอลใน เ ลื อ ด และป้ อ ง กั น หลอ ด เ ลื อ ด แข็งตัว

6 ป้ อ ง กั น อั ลไ ซ เ ม อ ร์

มีการ วิ จั ย จากประเ ท ศ ฟิ น แ ล นด์ เมื่อทดลองให้ช ายวัยกลางคนดื่มกาแฟวันละหนึ่งแก้วในระยะเวลาหนึ่ง สามารถช่ วย ชะ ลอ ก ารเกิดภา วะความจำ เสื่ อ มได้ถึง 65 %

7 ป้ อ ง กั น โ ร ค ม ะ เ ร็ง

กาแฟดำมีส่วนช่วยป้ อ ง กั น ไม่ให้เกิดโ ร ค ร้ า ยอย่ างม ะ เ ร็ งได้ จากกรดอะซิติกที่อยู่ในกาแฟ จะช่วยยับยั้งการเติบโตของเ ซ ล ล์เ นื้ อ ร้ า ย

8 ลดความเสี่ยงเ บ า ห ว า น

เพราะในกาแฟมีส า รที่ช่ ว ยต้ าน อ นุ มู ล อิสระมากกว่าผลไม้ในกลุ่มของเบอร์รี่

9 แก้ ป ว ด ไ ม เ ก ร น

สำหรับผู้ที่มีอาการป วดหั วข้างเดียวบ่อยๆ การดื่มกาแฟจะช่วย รั ก ษ าอ าก าร ป ว ด ชั่ วค ร า ว เหล่านี้ได้

10 นิ่ วในถุ งน้ำดี

การดื่มกาแฟจะช่วยล ด เปอร์เซนต์ในการเกิด นิ่ วใ นถุ งน้ำดี โดยมีการค้นพบว่าหากดื่มกาแฟวันละ 1-2 แก้ว จะทำให้โอ กาสในเกิดโ ร ค นิ่ ว ในถุงน้ำดีได้มากถึง 50 % เนื่องจากกาแฟจะกระ ตุ้ น การทำงานของระบบขั บ ถ่ าย

11 ออกกำลังกายดีขึ้น

12 ลดน้ำห นั ก ช่วยล ด ไ ขมัน

กาแฟดำมีส่วนช่วยในการส ล า ยไ ข มั นในร่างกาย เพราะจะเข้าไปเร่งระบบการเ ผ าผ ลาญจึงมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักการดื่มกาแฟดำร้อนจากการศึกษาของนายแพทย์ วินเซนต์ ทูบิโอโล แห่งศูนย์การแพทย์ยูซีแอลเออ-ฮาร์เบอร์ ได้ตั้งทฤษฎีใหม่ว่าการรับคาเฟอีนจำนวน 400 มิลลิกรัมต่อวัน

อาจช่วยลดอาการแพ้เกสรด อ กไม้ได้การ วิ จั ย โดยมหาวิท ย าลัยฮาร์วาร์ดพบว่าผู้ดื่มกาแฟมีอัตราการเป็นม ะ เ ร็ งเต้านมต่ำกว่าผู้ที่ไม่ดื่มส่วนการศึกษาของมหาวิท ย า ลัยบอสตันพบว่า คนไข้ที่ดื่มกาแฟอ ย่ างน้อยห้าถ้วยต่อวัน มีความเสี่ยงเป็นม ะ เ ร็ งลำไส้ต่ำกว่ากลุ่มอื่นถึงร้อยละ 40

ขอขอบคุณที่มา poobpub

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…