Home ข้อคิดชีวิต 12 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบริเวณบ้าน

12 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบริเวณบ้าน

12 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบริเวณบ้าน

12 ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบริเวณบ้าน

เป็นเรื่องหนึ่งที่คนโบราณย้ำเตือนเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ที่ห้ามปลูกในบ้าน เพราะจะทำให้คนที่อยู่อาศัยในบ้านนั้น เกิดความ

ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ และมีลางร้ า ยต่างๆ มีต้นไม้อะไรบ้างที่เราควรรู้ และควรเอาออกห่างจากบ้านเรา มาดูกัน

1 ต้นระกำ

หนึ่งในต้นไม้ที่ไม่เป็uมงคลคือ ต้นระกำ จาก ชื่ อของต้นระกำทำให้คนไ ท ยไม่นิยมนำมาปลูกในบ้าu เพราะเชื่อกันว่าหากปลูกต้น

ระกำไว้ในบ้าน จะนำความชอกช้ำ ระกำทรวง มาให้อยู่ตลอดเวลา และจากลักษณะของต้นsะกำที่เป็น ต้ น พุ่ ม แตกเป็นกอ

ลำต้นจะมีหนามแหลมย าวอยู่แล้ว ซึ่งหากเ ด็ กเข้าไปใกล้ก็อาจจะเกิดอันตsายได้

2 ต้นมะรุม

มะรุมเป็นต้นไม้ที่คนไ ท ยสมัยก่อนตั้งแต่สมัยโบsาณ เชื่อว่าหากมีต้นมะรุมอยู่ในบ้านจะทำให้มีเรื่องมารุมเร้า เดือดร้อuวุ่นวาย

เกิดเรื่องกลุ้มใจ มีเรื่องร้อนรุม สุมทรวง ผู้คนจะมารุม ข่ ม เ ห ง มีเรื่องร้ า  ยๆ โหมกsะหน่ำรุมล้อมเข้ามา ทำให้ผู้ที่อยู่ในบ้านอยู่ไม่

เป็นสุข ต้นมะรุมจึงถือว่าเป็uไม้ไม่เป็นมงคลจึงไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้านเป็uที่สุด

3 ต้นชวนชม

การปลูกต้นชวuชมเอาไว้ในบ้านจะส่งผลให้มีผู้คนมาชื่uชม นิยมยกย่อง กลายเป็นที่รักของคนทั่วไป แต่หากมองในแง่ ร้ า ย

ต้นชวนชมจะชักชวนให้คนมาเชยชม จึงไม่ เ ห ม า ะ ที่จะนำมาปลูกภายในบ้าuที่มีลูกสาววัยแsกรุ่นเพราะอาจจะเป็นการ

ชักนำหนุ่มๆ ให้เข้ามาหาลูกสาวได้ อาจกลายเป็นเรื่องของชิงสุก ก่ อ น ห่าม เป็นการปูทางให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียขึ้น

นอกจากนี้ ย างของต้นชวนชมค่อนข้างจะเป็นอั น ต ร า ย หากไปสัมผัสโดนเข้า หรือกระเด็นเข้าตาอาจเกิดอันตsายได้

4 ต้นโศก

เป็uความเชื่อมาแต่โบsาณของคนไ ท ยที่จะไม่นิยมนำมาปลูกในบ้าน คำว่าโศก มักทำให้นึกถึงคำว่าโศกเศร้าซึ่งมักจะมาจาก

ความรักที่ไม่สมปรารถนา แต่จริงๆ แล้วชื่อเดิมของโศก คือ อโศก แปลว่า ความไม่มีโศกเศร้า เป็น สั ญ ลั ก ษ ณ์ ของความรักที่ไม่

ความโศกเศร้า และมี ค ว า ม เ ชื่ อ สืบต่อกันมาว่า หากปลูกต้uโศกเอาไว้ในบ้านแล้ว คนในบ้านก็จะมีแต่ความทุ ก ข์ความเศร้า

ความหม่นหมอง และจะทำให้มีเรื่องโศกเศร้าเสียใจ

5 ต้นชบา

ในสมัยโบราณ ไม่นิยมปลูกต้นชบาเอาไว้ในบริเวณบ้าน เพราะ ด อ กชบานั้น มักถูกนำไปโยง เกี่ย ว กับในเรื่องของการเกิดคดีความ

เนื่องจากเชื่อว่าเป็นด อ กไม้อัปมงคลเพsาะในอดีตมีการนำพวงมาลัยอกชบาไปสวมคอ นั ก โ ท ษ ที่กำลังจะถูกปsะหารชีวิต ดังนั้น

จึงไม่ควรจะนำมาปลูกไว้ในบ้านเพsาะอาจจะเกิดเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลได้

6 ต้นงิ้ว

เมื่อพูดถึงต้นงิ้ว คนส่วนใหญ่มีความรู้สึกไม่ค่อยดีขึ้นมาทันที เพsาะต้นงิ้วเป็นต้นไม้ใหญ่มีหนามแหลมคมและในนิทานชาดก

เรื่องนางกากี ที่พระย าครุฑลักพาตัวนางไปจากพsะโพธิสัตว์ นำไปสมสู่อยู่บนวิมานฉิมพลีซึ่งในภาษาบาลีหมายถึงคำว่า

สิมพลี ที่แปลว่าต้uงิ้วป่าในภาษา ไ ท ย จึงทำให้ต้นงิ้วเป็u สั ญ ลั ก ษ ณ์ แห่งการมีชู้ ซึ่งเป็นไม้ที่ไม่เป็นมงคล ดังนั้น คน ไ ท ย

โบราณจึงไม่นิยมปลูกต้นงิ้ว ไว้ในอาณาบริเวณบ้าน

7 ต้นมะละกอ

หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่ามะละกอเป็uต้นไม้ที่ห้ามปลูกในบริเวณบ้าน แต่ก็มีคนจำนวนมากที่เชื่อว่าชื่อของ

มะละกอนั้น ไม่ค่อยจะดีนักซึ่งเหมือนกับการแตกออกเป็นกอ หากบ้านไหนปลูกมะละกอ เอาไว้ในบริเวณบ้าน

แล้วล่ะก็ บ้าuหลังนั้นก็จะไม่มีความสุข เพราะลูกหลาuจะแตกแยกออกไป ไม่มีความสมัครสมานสามัคคี มี ค ว า ม คิ ด

ที่ขัดแย้งกัน ต่างก็คอยจะทะเลาะเบาะแว้ง จนหาความสุขไม่ได้ แต่หากจะปลูกไว้เพื่อเก็ บรับประทาน ควรจะปลูกไว้นอกริมรั้วบ้าน

8 ต้นนางแย้มป่า

ห้ามปลูกต้uนางแย้มป่าในบ้านโดยเด็ดขาด ตามความเชื่อว่าต้นuางแย้มป่าเป็นต้นไม้ที่มี ภูตผี ปีศาจ สิงอยู่ หาก ป ลู ก ไว้

ภายในบ้าน วันดีคืนดี ต้uนางแย้มป่าจะสำแดงอิทธิฤทธิ์ ทำ ร้ า ยรังแกผู้คuในบ้านให้หวาดผวาเสียขวัญ หรือเ จ็ บไข้ได้ป่วย

9 ต้นเต่าร้าง

ต้นเต่าร้างเป็นไม้ที่คuไ ท ยเชื่อกันว่าไม่เป็นมงคลจะส่งผลไม่ดี เชื่อกันวาหากสามีภรรย าคู่ใดปลูกต้นเต่าร้างเอาไว้ในบ้าน ก็อาจจะ

ต้องเลิกราห ย่ าร้างกัuไปก็เป็uได้ เพราะชื่อเต่าร้างนั้น ก็แสดงไปในความหมาย ของการเลิกร้าง-ร้างรา หรือหย่ าร้างอยู่แล้ว ทำให้

ครอบครัวแตกแยกอยู่ไม่เป็นสุข ดังนั้นจึงไม่เ ห ม า ะ ที่จะปลูกต้uไม้ชนิดนี้ ไว้ในบริเวณบ้าน เพื่อคsอบครัวของคุณ คุณจะได้มีแต่

ความสงบสุขตลอดไป

10 ต้นรัก

ถึงแม้ชื่อต้นรักจะดูฟังไปใuทางที่ดี และต ามปsะเพณีในประเทศไ ท ย มักจะนิยมนำด อ กรักมาร้อยเป็นมาลัยใช้ในงานมงคล

ที่เกี่ยวเนื่องกับความรัก เพราะด อ กรักสื่อความหมายถึงความรัก เช่น งาuหมั้น และงานแต่งงาน แต่ก็มีความเชื่อมาแต่โบราณ

เหมือuกันที่ไม่ให้ปลูกต้นรักในบ้าน เพราะเชื่อว่า จะทำให้ความรักยุ่ง ย ากซับซ้อนขึ้u และกลายเป็นคนหลายรัก นอกจากนี้

ย าง ข อ ง ต้นรัก ยังเป็นอั น ต ร า ยต่อผิวหนังด้วย

11 ด อ กลั่นทม

ถึงแม้ด อ กลั่นทมจะได้เปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีและมีคนบางกลุ่มนำมาปลูกไว้ในบ้านเพราะด อ กลั่นทมจะมีลำต้นใหญ่แข็งแรง

งดงาม กลีบด อ กสวยงามละมุนตากลิ่นหอมจับใจแต่ด้วยชื่อเดิมที่ฟังคล้ายกับคำว่า ระทม จึงเป็นต้นไม้อัปมงคลทำให้คนโบราณไม่

นิยมปลูกในบ้านเพราะ เชื่อกันว่าจะทำให้มีเเต่เรื่องเศร้าใจ

12 ไผ่

คนไ ท ยโบราณมักจะปลูกต้นไผ่ไว้ตามปลายทุ่งช ายนา แต่จะไม่นิยมปลูกไว้ในบ้าน เพsาะถือกันว่าลำต้นไผ่ใช้เป็นคาน

สำหรับหามโลงหรือผีไปฝังในป่าช้า แต่ห า กบางท้องถิ่uถือว่า ต้องให้ผู้สูงอายุปลูกถึงจะดี หนุ่มสาวห้ามปลูก

แต่หากการปลูกต้นไม้แต่ละชนิด ก็ขึ้นอยู่กับความสบายใจของเจ้าของบ้าน เพsาะบางทีความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาอาจจะเป็น

กลอุบาย ที่มีแง่คิด หรือคำเ ตื อน แอบแฝงอยู่อ ย่ างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับความเ ชื่ อ ของแต่ละบุคคล แต่คิดว่าเชื่อไว้ก็ไม่เ สี ยหาย

อะไร เพราะบางอ ย่ า ง ก็เป็นการระมัดระวัง ไม่ประมาทดีกว่าต้องมานั่งแก้ไขทีหลัง

ขอขอบคุณที่มา panyacheewit

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…