Home ข่าวทั่วไป คนที่มีบุญที่สุดในโลกคือ คนที่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่

คนที่มีบุญที่สุดในโลกคือ คนที่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่

คนที่มีบุญที่สุดในโลกคือ คนที่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่

คนที่มีบุญที่สุดในโลกคือ คนที่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่

พ่อแม่เปรียบเสมือนพระในบ้าน ที่เราควรดูแลและการได้ตอบแทนพระคุณของท่านที่ท่านเลี้ยงเราจนมาเติบใหญ่จนถึงทุกวันนี้ มีดีได้ มีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะท่านทั้งสองคนหากใครที่คิดว่าการดูแลตอบแทนพ่อแม่นั้นเป็นภาระที่ต้องทำ แต่คุณคิดผิด ความจริงแล้ว

เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลท่านให้ดีที่สุด และถ้าหากว่าคุณได้มีโอกาสดูแลท่านได้ตอบแทนพระคุณท่าน ถือว่าคุณเป็นคนที่มีบุญที่สุดแล้ว โดยมีการตอบแทนคุณพ่อแม่ตามหลักมงคล ที่ 11 บำรุงบิดามารดา สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1 เมื่อท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่นั้นเราก็ควรช่วยเหลืองานต่างๆของท่าน งานในบ้านและงานนอกบ้าน เราควรเลี้ยงดูแลท่านในย ามที่ท่านชราดูแลปฏิบัติให้ท่านสะดวกสบาย พูดคุยกับท่านและเอาใจใส่ช่วยเหลือเมื่อย ามเ จ็ บ ป่ ว ย

2 เมื่อท่านจากไปแล้ว เราก็จัดพิธีงานให้กับท่าน และทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านอย่ างสม่ำเสมอแม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงนี้แล้ว ยังนับว่าเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเราผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้ทั้งหมด พึงกระทำดังนี้

1 ถ้าท่านยังไม่มีศ รั ท ธ าในพระพุทธศาสนา ก็พย าย ามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศ รั ท ธ าให้ได้-2 ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พย าย ามชักนำให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้-3 ถ้าท่านยังไม่มีศีล ก็พย าย ามชักนำให้ท่านรั ก ษ  าศีลให้ได้

4 ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนา ก็พย าย ามชักนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธา การให้ทาน การ รั ก ษ าศีล การทำสมาธิภาวนาเป็นประโยชน์โดยตรงและเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตัวบิดามารดาผู้ปฏิบัติเองทั้งในภพนี้ภพหน้าและเป็นประโยชน์อย่ างยิ่งคือเป็นหนทางไปสู่นิพพานอานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ ดังนี้

1 ทำให้ตัวเรานั้นมีความอดทนมากยิ่งขึ้น-2 ทำให้เราเป็นคนที่มีสติคิดรอบคอบ-3 ทำให้เป็นคนที่มีเหตุมีผล-4 ทำให้พ้น ทุ ก ข์ พ้นภั ยอั น ต ร า ยต่างๆได้-5 ทำให้ได้ลาภต่างๆได้โดยง่าย-6 ทำให้แคล้วคลาดภ ยั น ต ร า ยในย ามคับขันที่จะเกิดขึ้น-7 ทำให้เทวดาลงมารั ก ษ าคุ้มครอง-8 ทำให้ตัวเรานั้นได้รับการยกย่องสรรเสริญ-9 ทำให้ชีวิตของเรามีความเจริญก้าวหน้า-10 ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี-11 ทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิต-12 ทำให้เป็นตัวอย่ างที่ดีแก่คนรุ่นหลังเพราะการปรนนิบัติในมารดาบิดานั้นแลบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้นี่เอง เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในส ว ร ร ค์ทั้งนี้สำหรับลูก

หรือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ตาม แต่ยังมีพ่อแม่ ซึ่งเป็นปู่ย า ย ายตา ของลูกๆอยู่หากใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกไม่ดีพอ เริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายกลับบ้านไปดูแลพ่อแม่ เอาใจใส่ท่านให้มากๆเหมือนกันที่ท่านดูแลเรา รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นเจริญขึ้นอีกเยอะ เพราะสิ่งที่ท่านได้รับกลับมาคือรอยยิ้มและความสุขทางจิตใจที่หาจากไหนก็ไม่ได้อย่ างแน่นอน

ขอขอบคุณที่มา 108resources

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…