Home ข่าวทั่วไป หากเจ้าของบัญชีจากไปแล้ว ต้องทำเช่นไรกับเงินในธนาคารที่มีอยู่

หากเจ้าของบัญชีจากไปแล้ว ต้องทำเช่นไรกับเงินในธนาคารที่มีอยู่

หากเจ้าของบัญชีจากไปแล้ว ต้องทำเช่นไรกับเงินในธนาคารที่มีอยู่

หากเจ้าของบัญชีจากไปแล้ว ต้องทำเช่นไรกับเงินในธนาคารที่มีอยู่

ห ล า ยๆคนเก็บออมเ งิ นไว้กับธนาคารซึ่งเห็นว่ามีความปลอ ดภั ยและง่ายในการเก็บ แต่คนเราไม่สามารถรู้ถึงวันสุดท้ายของตัวเอง

ได้เมื่อถึงวันสุดท้ายของเราแต่ยังมีเงินอยู่ในธนาคารลูกหลานควรทำอ ย่ างไรแล้วลูกหลานจะเอาเงินนั้นออ กมาได้อ ย่ างไรวันนี้เรา

มีคำตอบมาฝากกันคร่าวๆ จะเป็นอ ย่ างไรไปดูกันเลยโดยกฎหมายแล้ว ผู้ที่สามารถติดต่อขอปิดบัญชีได้ คือ ผู้จัดการมรด ก ตามที่

พินัยก ร ร มระบุไว้ แต่หากไม่มีพินัยก ร ร มหรือไม่ได้ระบุชื่อในพินัยก ร ร ม ทาย าทจะต้องทำเรื่องร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการ

ม รดกเ สี ยก่อน ซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองเดือน หลังจากนั้นผู้จัดการมรด กก็จะสามารถติดต่อสถาบันการเงินเพื่อปิดบัญชีได้

เราเจอบทความหนึ่ง เป็นของสมาชิกผู้ใช้พันทิป ชื่อ พ่อขวัญเอย เล่าว่า แ ช ร์ประสบการณ์ ปิดบัญชี Bank ของผู้ล่วงลับกับ Bank

สีเขียว หลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการม ร ด ก เพื่อจะได้นำ เ งิ น มาจัดการแบ่งให้ทาย าท ผมวิ่งรอ กไปมากับ Bank สีเขียว

หล า ยเที่ยวเพื่อปิดบัญชีจนต้องขอเอกส า รจาก Bank ว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ สนง บอกว่าให้ไม่ได้นะครับ

ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม เwราะเป็นเรื่องที่ลูกค้ าน่าจะรู้ก่อน มาติดต่อ กับ Bank แต่ โ ช ค ดีที่คุยกับผู้จัดการสาขาเข้าใจเลย

อย ากนำมาแแ ช ร์ให้ทุกคนได้รู้กันครับว่าต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง ถ้าต้องปิดบัญชีของผู้ล่วงลับกับ Bank สีเขียวเอกส า ร

ประกอบการขอรับม ร ด ก เงิน ฝากของผู้วายชนม์ Bank สีเขียว กรณีมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการม ร ด กมาแสดง

1 สำเนาใบ ม ร ณ ะ บัตร

2 หนังสือทาย าทขอรับม ร ด ก E05093-4-12

3 สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการม ร ด ก

4 สำเนาบัตรประจำตัว ปชช. ของผู้จัดการม ร ด ก หรือสำเนา Paรรport กรณีผู้จัดการม ร ด กเป็นชาวต่างชาติ

5 สำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

6 ใบรับ เ งิ น

7 สมุด เ งิ น ฝากทุกประเภทของผู้วายชนม์ ถ้ามีหมายเหตุ หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจะขอจากศาลได้หลังจากคำสั่งศาล

แต่งตั้งผู้จัดการม ร ด กแล้ว 30 วัน ร า ยการ 5และ6 ทาง Bank มีให้กรอ ก ต้องนำเอกส า รตัวจริงไปแสดงด้วยนะครับ

กรณีไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการม ร ด กมาแสดง

1 สำเนาใบ ม ร ณ ะ บัตร

2 สำเนาบัตรประจำตัว ปชช. และสำเนาทะเบียนบ้านของทาย าททุกคน ผู้มาขอรับ เ งิ น

3 หนังสือทาย าทขอรับม ร ด กE05093-4-12

4 หนังสือสัญญาค้ำประกัน

5 สำเนาบัตรประจำตัว ปชช. และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน

6 หนังสือยินยอมจากคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันสมรสแล้ว

7 ใบรับเงิน

8 ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรสของผู้วายชนม์ถ้ามี

9 สมุดเงินฝากทุกประเภทของผู้วายชนม์ถ้ามีจะเห็นว่าเอกส า รที่ Bank สีเขียวต้องการมีเยอะมากๆ

ปกป้องเรื่องยุ่งๆที่ Bank อาจจะต้องเจอภายหลังอ ย่ างเต็มที่ จากประสบการณ์ที่ผมดำเนินการปิดบัญชี

กับ Bank สีเขียวอย ากเล่าให้ฟังดังนี้

เมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้จัดการม ร ด กแล้วให้นำหลักฐานที่มีไปยื่นต่อสาขาที่จะปิดบัญชีทางสาขาจะส่งเรื่องให้ สนง. ดำเนิน

การ อาจใช้เวลาสัก 1-2 อาทิตย์ จะมี จม.แจ้งจาก สนง ให้ไปติดต่อที่สาขาเพื่อเบิก เ งิ น ได้แต่ผมรอถึง 3 อาทิตย์ ไม่มี จม มา จึง

ไปต ามเรื่องที่สาขา น้อง พนง โทรไปต ามเรื่องที่ สนง แต่ไม่มีคนรับสายเป็นชั่ วโมงๆ จนต้องให้ผมกลับมารอฟังข่าวที่บ้าน และ

น้องแจ้งต ามมาว่า จม.ลงทะเบียนส่งมานานแล้ว เมื่อถามถึงเลขทะเบียนเพื่อเช็คกับไปรษณีย์ คำตอบคือ ไม่มีครับถ้า โ คดีได้รับ

จม และครบกำหนด 30 วันหลังจากได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้จัดการม ร ด กแล้ว ให้ไปขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจากศาล ก่อนไป

ปิดบัญชีที่สาขา ในกรณีที่อย ากได้เร็วหรือไม่อย ากไปศาลเพื่อขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด Bank แจ้งว่าสามารถพาบุคคลที่น่าเชื่อ

ถือเพื่อไปรับรองการปิดบัญชีได้

อันนี้เป็นประสบการณ์กับกสิกรนะครับ บาง Bank ก็อาจจะต้องการหลักฐาน มากหรือน้อยกว่านี้ เช่น Bank กรุงศรีอยุธย า ระบุไว้

ดังนี้ ผมปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วครับ โดยได้รับความร่วมมือจากสาขาเป็นอ ย่ างดี แต่เห็นว่าขั้นตอนและระเบียบที่ออ กโดย Bank

กสิกรสร้างความยุ่งย ากแก่ลูกค้ ามากๆ เมื่อเทียบกับ Bank อื่น ไม่ว่าจะมีเงินในบัญชีแค่ร้อยหรือพันบาท ก็ต้องเ สี ยเวลา

ส่งเรื่องเข้า สนง ปิดบัญชีเสร็จยังจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คอีกตะหาก ต้องเ สี ยเวลาไปเข้าบัญชีอีก พนง บอ กว่าจะได้มีหลักฐาน

การรับ เ งิ น เดี๋ยวนะ ใบรับ เ งิ น ยังไม่พออีกรึ

โดยสรุปแล้ว เราขอแนะนำว่า วิ ธีการที่ดีที่สุดคือ การทำพินัยก ร ร มไว้ก่อน เพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของทาย าทในการดำเนินการ

ภายหลัง ซึ่งการทำพินัยก ร ร มนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการแช่งตัวเอง แต่หากมองต ามหลักเหตุและผล การทำพินัยก ร ร มนั้น

ถือเป็นการวางแผนการ เ งิ น ที่รอบคอบมากกว่า ​

ขอขอบคุณที่มา parinyacheewit sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…