Home ข่าวทั่วไป ตะขบ มีประโยชน์ผลไม้บ้านๆ คุณค่ามากมาย

ตะขบ มีประโยชน์ผลไม้บ้านๆ คุณค่ามากมาย

1,903
ตะขบ มีประโยชน์ผลไม้บ้านๆ คุณค่ามากมาย

ตะขบ มีประโยชน์ผลไม้บ้านๆ คุณค่ามากมาย

ต้นตะขบที่หลายคนคุ้นเคยในวั ย เ ด็ ก เพราะมักเป็นที่นัดรวมกลุ่มของเ ด็ กๆที่มักชักชวน มาเล่นกันใต้ต้นไม้ พากันปีนต้นไม้และเก็บผลบนต้นทาน ทำให้หลายต่อหล า ยคน มีต้นตะขบอยู่ในความทรงจำสมัย เ ด็ กเสมอ โดยเฉพาะต ามบ้านนอกต้นตะขบเป็นต้น

ไม้ที่ให้ร่มเง าดี และยังมี ป ร ะ โ ย ช น์ ต่างๆมากมายตั้งแต่ผล ด อ ก รวมไปถึงรากไม้เลยทีเดียวต้นตะขบ จัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงได้ประมาณ 5-7 เมตร และอาจสูงได้ถึง 10 เมตร แตกกิ่งก้านแผ่ขนานกับพื้นดิน เปลือ กลำต้นเรียบเป็นสีเทา ต ามกิ่งอ่อน มีขนนุ่มขึ้นปกคลุม ตะขับหรือตะขบ ฝ รั่ งนี้มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้

พบปลูกเป็นไม้ประดับหรือไม้ผลทั่วไปในเขตร้อนในประเท ศ พ บปลูกเป็นไม้ประดับหรือไม้ผล และมักพบขึ้นเป็นวั ช พื ชต ามที่รกร้างว่างเปล่าต ามป่าโปร่งทั่วไป หรือมักขึ้นเองต ามธรรมชาติที่นกและสัตว์ขนาดเล็กถ่ายมูลเมล็ดตะขบทิ้งไว้ สามารถขย ายพันธุ์ได้เองโดยวิ ธี ก า ร เพาะเมล็ด ออ กดอ กและติดผลได้ตลอ ดทั้งปี

ด อ กของต้นตะขบใช้เป็นส มุ น ไ พ ร นำไปต้มรวมกับ ส มุ น ไ พ รอื่น ใช้เป็นย า ขั บ ร ะดู ใ น ส ต รี ใช้เป็นย าแก้โ ร ค ตั บ อั ก เ ส บ และมี ป ร ะ โยชน์ในการบรรเทาอาการ ป ว ด และแก้อั ก เ ส บอีกด้วย ด อ กของตะขบ สามารถทำไปอบแห้งและทำเป็นน้ำชาชงดื่ มได้ สามารถแก้หวัดลด ไข้ โดยเราสามารถใช้ด อ กแห้งประมาณ 3-5 กรัมชงเป็นชาด อ กไม้เพื่อดื่มรับสร รพ คุณทาง

ย าได้อ ย่ า ง ดี ช่วยรั ก ษ าอาการป ว ดเ กร็งในทางเดิน อ า ห า ร ได้ด้วย ในส่วนของเนื้อไม้นั้น ตะขบมีฤทธิ์เป็น ย า ระบายโดยเราสามารถนำเปลือ กต้นสดหรือแห้งกะขนาดประมาณฝ่ามือนำไปสั บเป็นชิ้นๆแล้วตต้มในน้ำเดือดประมาณ 15 นาที กรองจนเหลือแต่น้ำแล้วนำมาใช้ดื่ มเป็น ย าระบายได้อ ย่ า ง ดีไม้ตะขบเป็นไม้เ นื้ ออ่อน สามารถนำไปใช้กับงาน ของช่ างไม้ได้ เป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาดีและมักปลูกกัน มากในบริเวณเขตร้อ น

ประโยชน์ ของตะขบ ผลสุกมีรสหวานและมีกลิ่นหอม ใช้รับประทานได้ เป็นผลไม้พื้นบ้านที่ชื่นชอบของเ ด็ ก ๆ ตะขบเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยพลังงาน เส้นใย อาหาร แคลเซียม โ พ แ ท ส เ ซี ย มและ โ ซ เ ดี ย ม จาก ก า ร วิ จั ย พบว่าตะขบสามารถช่วยดูดซับคอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยง ม ะ เ ร็ ง ลำไ ส้ และเส้นเ ลื อ ดในส ม อ งแตกได้ ตะขบ 100 กรัม จะให้พลัง ง า น 97 กิโลแคลอรี, แคลเซียม 51.7 มิลลิกรัม,โ พ แ ท ส เ ซี ย ม 773 มิลลิกรัม โ ซ เ ดี ย ม 12.8 มิลลิกรัมนพ.สมยศ ดีรัศมี

ขอขอบคุณที่มา krustory poobpub sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…