Home ข่าวทั่วไป ต่อพ.ร.บ. รถยนต์ทุกปี รู้ไหมเราเบิกค่าอะไรได้บ้าง

ต่อพ.ร.บ. รถยนต์ทุกปี รู้ไหมเราเบิกค่าอะไรได้บ้าง

ต่อพ.ร.บ. รถยนต์ทุกปี รู้ไหมเราเบิกค่าอะไรได้บ้าง

ต่อพ.ร.บ. รถยนต์ทุกปี รู้ไหมเราเบิกค่าอะไรได้บ้าง

สวัสดีจ้าเพื่อนๆ วันนี้เราจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับ พ,ร,บ, รถยนต์กัน หล า ยคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่เราต่อ พ,ร,บ, ทุกๆปีนั้น

สามารถเบิกอะไรได้บ้าง แต่ละอ ย่ างเบิกได้เท่าไหร่กัน ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูกัน ยิ่งคน มีรถควรรู้ไว้เพื่อผลประโยชน์ของเรา

แน่นอนว่ารถยนต์ทุกคันต้องทำ พ,ร,บ, รถยนต์ เพราะเป็นสิ่งที่กฎห ม า ยบังคับต าม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถ

พ,ศ, 2535 ประโยชน์ของการทำ พ,ร,บ, รถยนต์จะให้ความคุ้มครองและเบิกได้ดังนี้

ค่า เ สี ย ห า ยเบื้องต้น

เป็นเ งิ นค่าใช้จ่ายที่ผู้ประสบภั ย ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยส า รและบุคคลภายนอ ก สามารถเบิกได้เลยโดยยังไม่ต้องพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็น

ฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิ ด โดยทางบริษัทประกันภั ยจะจ่ายค่า เ สี ย ห า ยเบื้องต้น ภายใน 7 วัน ดังนี้

ในกรณีที่ได้รับความ เ สี ย ห า ยทั้ง 2 กรณี จะได้รับเงินชดเชยรวมกันไม่เกิน 65,OOO บ า ท

ค่า รักษ าพ ย า บาล จ่ายต ามจริง กรณี บ า ดเ จ็ บ สามารถเบิกได้สูงสุดคนละ 3O,OOO บ า ท

กรณี เ สี ย ชีวิต สูญ เ สี ย อวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร พิ ก า ร สามารถเบิกได้ 35,OOO บ า ท

พ.ร.บ รถยนต์ เบิกค่า เ สี ย ห า ยอะไรได้บ้าง

ค่าสินไหมทดแทน

สำหรับเ งิ นค่าสินไหมทดแทนนี้ ผู้เคลมประกัน พ,ร,บ, รถยนต์ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนหลังจากที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าตนเอง

เป็นฝ่ายถูกต ามกฎห ม า ย โดยสามารถเบิกค่า เ สี ย ห า ยได้ดังนี้

กรณี เ สี ย ชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร พิ ก า ร คนละ 3OO,OOO บ า ท

ค่า รักษ าพ ย า บาล สูงสุดคนละ 80,OOO บ า ท

กรณีสูญ เ สี ย อวัยวะ

สูญ เ สี ยอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป 3OO,OOO บ า ท สูญ เ สี ย อวัยวะ 1 ส่วน 25O,OOO บ า ท สูญ เ สี ย นิ้ว ตั้งแต่นิ้วเดียวขึ้นไป

2OO,OOO บ า ท  ค่าชดเชยกรณีนอนพัก รักษ าตัวในโรงพ ย า บาล ผู้ป่ ว ยใน 2OO บ า ทต่อวัน ไม่เกิน 2O วัน

พ,ร,บ, รถยนต์ เบิกค่า เ สี ย ห า ยอะไรได้บ้าง

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า หากเราขับรถยนต์ประสบอุบั ติ เ ห ตุ ถ้ามี พ,ร,บ,รถยนต์ก็จะได้รับความคุ้มครองอันแรกเป็น ค่า เ สี ย ห า ยเบื้อง

ต้น ซึ่งสามารถเบิกได้แม้อุบั ติ เ ห ตุ ที่เกิดขึ้นจะไม่มีคู่กรณีก็ต าม และหากเมื่อพิสูจน์ได้ว่าอุบั ติ เ ห ตุ ครั้งนั้นเราเป็นฝ่ายถูก ก็จะได้

รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม

เอกส ารสำคัญที่ต้องใช้ในการเคลม พ,ร,บ,

1 กรณีบ า ดเ จ็ บ

สำเนาบัตรประชาชนผู้ประส บ อุ บั ติ เห ตุ ใบเสร็จรับเ งิ นต้นฉบับ กรณีเบิกค่าชดเชยหรือผู้ป่ ว ยใน ใบรับรองแ พ ท ย์หรือหนังสือ

รับรองการรั ก ษ าตัวผู้ป่ ว ยใน

2 กรณีทุ พ พ ล ภาพ

สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุ บั ติ เ ห ตุ, ใบรับรอง แ พ ท ย์และหนังสือรับรองความ พิก า ร, สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงาน

สอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความ เ สี ย ห า ยจากการประส บ ภั ย จากรถ

3 กรณีเ สี ย ชี วิ ต

สำเนาบัตรประชาชนผู้ประ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ / ใบ ม ร ณ ะ บัตร, สำเนาบัตรประชาชนทาย า ท สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบันทึก

ประจำวันใครคดีของพนักงานสอบสอน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเ สี ย ชี วิ ตจากการประสบภั ยจากรถ หลังจากตรวจสอบเอก

ส า รเสร็จแล้วสามารถยื่นขอเบิกเ งิ นได้กับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบ ภั ยจากรถยนต์จำกัด ทุกสาขา บางที่อาจจะใช้ระยะเวลา

ในการตรวจสอบและคืนเ งิ นให้ใน 7 วัน โดยพ,ร,บ, นี้จะคุ้มครองความ เ สี ย ห า ยของคนเท่านั้น ไม่รวมตัวรถนะ

ขอขอบคุณที่มา,sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…