Home ข่าวทั่วไป 19 สิ่ง ให้เตือนสติไว้ ถึงลูกชายลูกสาวทุกคน

19 สิ่ง ให้เตือนสติไว้ ถึงลูกชายลูกสาวทุกคน

19 สิ่ง ให้เตือนสติไว้ ถึงลูกชายลูกสาวทุกคน

19 สิ่ง ให้เตือนสติไว้ ถึงลูกชายลูกสาวทุกคน

1 เ ว ล า เจอความย ากจน ให้บอกตัวเองว่า นี่คือวิธี ที่ธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต

2 เวลาเจอวิกฤต ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทพิสูจน์สัจธรรมในวิกฤตย่อมมีโอกาส

3 เ ว ล  าเจอความ ทุ  ก ข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่ คือแบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต

4 เ ว ล าเจอเจ้านายจอมละเมียด ให้บอกตัวเอง ว่านี่คือการฝึกตน ให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ

5 เ ว ล าเจอคำตำหนิให้บอกตัวเองว่า นี่คือการชี้ ขุมทรัพย์มหาสมบัติ

6 เ ว ล าเจอคำนินทา ให้บอกตัวเองว่านี่คือการส ะท้อนว่า เรายังคงเป็นคนที่มีความหมาย

7 เ ว ล าเจอความผิดหวังให้บอกตัวเองว่านี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต

8 เ ว ล าเจอความป่วยไข้ ให้บอกตัวเองว่านี่คือก ารเตือนให้เห็นคุณค่าของการ รั ก ษ าสุขภาพให้ดี

9 เ ว ล าเจอความพลัดพรากให้บอกตัวเองว่า นี่คื อบทเรียนของการรู้จักยืนหยัดด้วยตัวเอง

10 เ ว ล าเจอลูกหัว ดื้ อให้บอกตัวเองว่านี่คือโอกา สทองของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

11 เ ว ล าเจอแฟนทิ้ง ให้บอกตัวเองว่า นี่คือความเ ป็นอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ

12 เ ว ล าเจอคนที่ใช่ แต่เขามีคู่แล้ว ให้บอกตัวเอง ว่า นี่คือประจักษ์พย านไม่มีใครได้ทุก อ ย่ างดั่งใจหวัง

13 เ ว ล าเจอภาวะหลุดจากอำนาจ ให้บอกตัวเองว่านี่คือ ความอนัตตาของชีวิตและสรรพสิ่ง

14 เ ว ล าเจอคนกะล่อนใ ห้บอกตัวเองว่า นี่คืออุทา หรณ์ของชีวิต ที่ไม่น่าเจริญรอยตาม

15 เ ว ล าเจอคนเล ว ให้บอกตัวเองว่านี่คือตัวอ ย่ าง ของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์

16 เ ว ล าเจอ อุ บั ติ เ ห ตุให้บอกตัวเอง ว่านี่คือ คำเตือ นจงอ ย่ าประมาทเป็นอันขาด

17 เ ว ล าเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้ง ให้บอกตัวเองว่านี่ คือบททดสอบมารไม่มีบารมีไม่เกิด

18 เ ว ล าเจองานหนัก ให้บอกตัวเองว่านี่คือโอก าส ในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ

19 เ ว ล าเจอปัญหา ซับซ้อนให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อ ย่ างวิเศษ

ขอขอบคุณที่มา profession-j55

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…