Home ข่าวทั่วไป การปลูกตะไคร้ในนาข้าว สร้างรายได้เสริมอีกทางหลังการเก็บเกี่ยว

การปลูกตะไคร้ในนาข้าว สร้างรายได้เสริมอีกทางหลังการเก็บเกี่ยว

การปลูกตะไคร้ในนาข้าว สร้างรายได้เสริมอีกทางหลังการเก็บเกี่ยว

การปลูกตะไคร้ในนาข้าว สร้างรายได้เสริมอีกทางหลังการเก็บเกี่ยว

เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมบทความ วันนี้เราก็มี ส า ระดีๆมาฝากเพื่อนๆกันเช่นเคยเกี่ยวกับการทำเกษตรซึ่งวันนี้

เรามีแนวทางการสร้างร า ยได้มาแ น ะนำกันใครที่อย ากจะทำเกษตรเพื่อสร้างร า ยได้ลองมาดูสิ่งที่เรานำมาฝาก

ในวันนี้กัน กับการปลูกตะไคร้เพื่อสร้างร า ยได้ตะไคร้ถือเป็นพืชทางเลือ กหนึ่งของเกษตรกร ที่นอ กจาก ศั ต รูพืช

ค่อนข้างน้อย ดูแลง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดอ ย่ างกว้างขวาง จัดเป็นพืชผักสวนครัวอีกชนิดหนึ่งที่ปลูก

และดูแล รั ก ษ า ไม่ยุ่งย ากโดยเฉพาะถ้าปลูกในสภาพดินแทบทุกชนิด แต่ถ้าเป็นดินร่วนปนทรายจะดีที่สุด

เพราะจะแตกร า กและกอได้ดี

ก า รเตรียมต้นพัน ธุ์

เลือ กต้ น พั น ธุ์ ที่มีอายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป ใช้จอบขุดยกขึ้น มาทั้งกอแล้วนำมาแยกต้นออ กจากกัน แล้วใช้มีด

ตัดส่วนรากและใบทิ้งให้เหลือความย าวประมาณ 30 ซม.จากโคนร า ก ก็สามารถนำไปปลูกลงแปลงได้เลย

หรือจะนำต้นตะไคร้ที่ตัดใบและรากออก ไปแช่น้ำลึกประมาณ 5 ซม. นาน 5-7 วัน เพื่อ กระตุ้นให้ตะไคร้แตกร า ก

ใหม่ออ กมา ทิ้งไว้จนร า กมีสีเหลืองเข้ม จึงจะสามารถนำไป

ปลูกลงแปลงได้

วิ ธี การปลูกตะไคร้ให้ได้ผลผลิตสูง

1 เตรียมแปลงโดยการไถพรวนดิน ต ากแดด 7-10 วัน และโรยปูนข า วเพื่อปรับสภาพดิน

2 ขุดหลุมปลูกขนาด 25x25x25ซม. ใส่ ปุ๋ ย คอ กเก่ารองก ้นหลุมไปพร้อมๆ กับการพรวนดิน

3 ใช้ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 1×1 เมตร จะได้ตะไคร้ที่ลำต้นและหัวอวบใหญ่ แต่ถ้าหากปลูกชิดกว่านี้

ต้นตะไคร้จะไม่อวบ ลำต้นจะผอมสูง

4 ปักต้ น พั น ธุ์ ตะไคร้ลงดินให้มีลักษณะเอียง 45 องศา ลึก 5 ซม. จำนวนหลุมละ 2 ต้น

วิธีการสูบจากบ่อน้ำปล่อยลงแปลงตะไคร้ให้เปียกชุ่ม ประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้หากเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง

สามารถวางระบบน้ำหยดหรือระบบสปริงเกอร์ใน การให้น้ำด้วยก็ได้ การให้น้ำ ให้น้ำแบบปริงเกอร์ 2-3 วัน/ครั้ง เช้าและเย็น

จนตะไคร้สามารถตั้งตัวได้ จากนั้นรดน้ำ 5-7 วัน/ครั้ง

การให้ ปุ๋ ย แค่ 2 ครั้ง โดยจะให้ในช่วงหลังจากปลูก 15 วัน 1 เดือน และ รอบที่ 2 ห่างจากรอบแรก 1 เดือน สำหรับ

สู ต ร ปุ๋ ย ที่ใช้จะเป็น ปุ๋ ย ยูเรีย 46-0-0 กอละ1 กำมือต ามด้วยการรดน้ำ ใช้ร่วมกับ ฮ อ ร์ โ ม นทำเอง หลังจากนั้น

ไม่ต้องทำอะไรอีก คอยดูแลเรื่องน้ำอ ย่ างเดียว การทำ ฮ อ ร์ โ ม น บำรุงตะไคร้

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 แป้งข้าวหมาก 1 ลูก

2 น มจืด 1 กล่อง

3 น มเปรี้ยว 1 ขวด

ขั้น ตอนการทำ

นำส่วนผสมทั้งหมดมาห มั กรวมกัน โดยห มั กทิ้งไว้ระยะเวลา 3 วัน จน มีก ลิ่ นหอม

หลักการนำไปใช้

นำน้ำห มั กที่ห มั กได้ในอัตราส่วน 20 ซีซี ไปผสมน้ำเปล่า 20ลิตร จากนั้นก็นำไปฉีดพ่นต้นตระไคร้จะช่วยบำรุงต้นตระไคร้ให้กอใหญ่

การเก็บเกี่ยว

เริ่มตัดข า ยได้ตั้งแต่อายุ 8 เดือนขึ้นไป จนถึง 1 ปีครึ่ง ถ้าเกิน 1 ปีครึ่ง ต้นจะเริ่มฝ่อ

การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะขุดขึ้น มาทั้งกอ

ตะไคร้มีศัตรูพืชค่อนข้างน้อยมาก ดูแลง่าย ตะไคร้หัวอายุเก็บเกี่ยว 6 เดือน ส่วนตะไคร้ตัดใบเมื่อครบ 3 เดือน

จะสามารถตัดตัดใบได้ต่อเนื่องไปจนถึง 2 ปี ซึ่งร า ค าตะไคร้สดเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 7 20 บ า ท ขึ้นอยู่กับ

ช่วงเวลา หากช่วงหน้าแล้งเดือนเมษายน พฤษภาคม ตะไคร้จะมีร า ค าสูงประมาณเกือบ 20 บ า ท ส่วนตะไตร้

ต ากแห้งกิโลกรัมละ 14 20 บ า ท

ขอขอบคุณที่มา parinyacheewit sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…