Home ข่าวทั่วไป ปลูกชะอมให้ต้นดก ยอดเยอะ เก็บแทบไม่ทัน

ปลูกชะอมให้ต้นดก ยอดเยอะ เก็บแทบไม่ทัน

ปลูกชะอมให้ต้นดก ยอดเยอะ เก็บแทบไม่ทัน

ปลูกชะอมให้ต้นดก ยอดเยอะ เก็บแทบไม่ทัน

ชะอมผักขวัญใจมหาชนแถมยังเป็นวัตถุดิบที่สร้างความอร่อยให้กับอาหาร ไ ท ยอีกหลายเ ม นูเลยทีเดียว เช่น แกงส้มชะอมกุ้ง หรือผัดวุ้นเส้นยอดช ะ อ ม เป็นต้น ถ้าอ ย า ก มีชะอมติดบ้านไว้กินตลอดปี มาดูวิธีปลูกช ะ อ มที่เรานำ ม า ฝากกันดูการปลูกชะอมนั้นไม่ย า ก และ สามารถปลูกให้ได้ผลดีแต่ต้อง มี เ ท ค นิ ค ในการปลูกให้ได้ผลดีและออกยอดเต็มต้น โ ด ย ปกติแล้ว ช ะ อ ม สามารถปลูกได้ 2 แบบ

แ บ บ ที่ 1ปลูกด้วย เ ม ล็ ด

สิ่ ง ที่ต้องเตรี ย ม

1ดินสำหรับปลูก

2เ ม ล็ ดชะอมสมบูรณ์

3กะละมังสำหรับแช่เมล็ด

4กระถางหรือถุงเพาะกล้า

5ปุ่ ย ค อ ก

วิธีการปลูก

1 แช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำเริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาไปแช่น้ำไว้ 1 วันกับอีก 1 คืน ถ้าเป็นเมล็ดที่แข็งแรงและพร้อมปลูกจะปริออ กเล็กน้อยหลังจากแช่น้ำ แต่ถ้าเมล็ดไหนไม่ปริเปลือ กออ กแสดงว่าไม่สมบูรณ์ให้คัดทิ้ง

2 เพาะเมล็ดชะอมในกระถางเพาะกล้าคัดเมล็ดเรียบร้อยแล้วให้เตรียมกระถางหรือถุงปลูกเพื่อเพาะเมล็ดโดยการใส่ดินร่วนปนทรายที่ผสมปุ่ ยคอ กลงไปให้เต็ม แล้วนำเมล็ดมาฝังลงผิวดินไม่ต้องกลบจน มิด ประมาณ 2 เมล็ด รดน้ำวันละครั้ง อ ย่ ารดให้ชุ่มแฉะจนเกินไป

3 ย้ายต้นกล้ามาปลูกกระถางใหญ่เมื่อเวลาผ่ า นไปก็จะเริ่มเห็นต้นกล้าชะอมขึ้น ม า แล้วให้ทำการ ย้ า ย ต้นกล้าช ะ อ ม ลงมาปลูกในกระถางใหญ่หรือลงแปลงปลูก หมั่นบำรุงด้วยการใส่ ปุ่ ย ค อ ก หรือ ปุ่ ย ยุเรียทุกเดือน ไม่นานชะอมก็จะโตเต็มที่พร้อมออกยอดมาให้เก็บ

แบ บ ที่ 2 ปลูกด้วยการ ปั ก ชำ

สิ่ ง ที่ต้องเตรี ย ม

1 ดินสำหรับปลูก

2 กิ่งตอนชะอมที่สมบูรณ์

3 กระถางหรือถุงเพาะกล้า

4 ปุ่ ย ค อ ก

วิธีการป ลู ก

1 คัดเลือก กิ่ ง ไปปักชำเลือกกิ่งชะอมที่มีความแข็งแ ร งสมบูรณ์ ไม่เป็นโ ร ค ต้องไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไป มีต าติดอยู่ในกิ่งประมาณ 3-4 ต า จากนั้นตัดกิ่งออ กมาให้ได้ความ ย า ว ประมาณ 20 เซนติเมตร

2 ปั ก ลงดินให้แตกร า ก นำกิ่งไปปักลงในกระถางหรือถุงเพาะกล้าที่มีดินผสมแกลบ ข ี้เถ้า และปุ่ ย ค อ ก รดน้ำวันเว้นวันให้ชุ่มแต่ อ ย่ า ให้แฉะ ต้นกล้าชะอมจะแตกยอดและออกร า กใหม่ก็สามารถนำปลูกลงแปลง ไ ด้ เลย

แนะ วิธีทำสาวช ะ อ ม

ทำได้โดยการใช้ปุ่ ย เ ค มี สูตร 46-0-0 ให้นำปุ่ ยสูตรนี้แช่น้ำไว้ในระดับเข้มข้นจน ปุ่ ย ไม่สามารถละลายได้อีกกรองเอาแต่น้ำแล้วนำไปพ่นทางใบเพื่อให้ใบร่วงแล้วรออีกวันใบจะเป็นสีดำ

ใบก็จะเริ่มร่วงหมดต้น มื่อใบร่วงหมดขั้นต่อมานำน้ำเปล่ามาพ่นเพื่อชำระล้างปุ่ ยเข้มข้นออ ก เป็นการเปิดต ายอ ดใหม่ให้ชะอมออ กยอ ดเยอะขึ้นดกขึ้น

สุดท้ายก็ให้พ่น ฮ อ ร์ โ ม น จิบเบอ เ ร ล ลิ น ซึ่งจะช่วยควบคุมการเจริญเติบโตและมีผลต่อ ก า รพัฒนา การยืดของ ข้อการงอกการพักตัวการออก ด อ ก

ขอขอบคุณที่มา Postnoname sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…