Home ข่าวทั่วไป 7 ข้อดีของการมีทองเก็บไว้ หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน

7 ข้อดีของการมีทองเก็บไว้ หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน

1,229
7 ข้อดีของการมีทองเก็บไว้ หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน

7 ข้อดีของการมีทองเก็บไว้ หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน

หลายๆคน ที่มักซื้ อทองคำเก็บไว้ ไม่แพ้ทรัพ ย์สินอ ย่ าง บ้านรถที่ดินอสังหาริมท รั พ ย์ และอื่น แต่ละคน มีเป้าหมายในการเก็บ

ทองแตกต่างกันแต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ทองคำก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆเหล่านี้ที่จะทำให้

ทองคำเป็นตัวช่วยได้ดี

1 ใช้แทนการเก็บเงินเก็บเงินสดย ากเลยลองเก็บเป็นทองแทนทองคำเป็นสินท รั พ ย์ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือใน

การเก็บเงิน สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงิน โดยการเก็บทองแทนการเก็บเงินนั้นก็เหมือนกับการ

ฝากเงินประจำกับธนาคาร แต่เปลี่ยนจากสะสมเงินเป็นสะสมทองคำแทน โดยจะใช้โปรแกรมออมทองคือทะยอยซื้อทองสะสมทุกๆ

เดือน จะได้ราคาแบบเฉลี่ยเมื่อออมครบอย ากจะเบิกทองมาเก็บไว้ที่ตัวเองหรือขายคืนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

2 ใช้ป้ อ ง กัน อัตราเ งิ นเฟ้อข้าวของแพงขึ้นเงินเก็บแทบไม่เหลืออัตราเ งิ นเฟ้อ คือศั ต รู ตัวฉกาจที่ทำให้ เงิน มีมูลค่าล

ดลงเพราะหากเกิดภาวะเงินเฟ้อ หมายความว่าสินค้าและบริการต่างๆ จะมีราคาแพงขึ้น ต้องใช้เ งิ นซื้ อมากขึ้นเช่น เมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ราคาก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30 บาท ปัจจุบันถ้วยละ 40 บาท เป็นต้นซึ่งจะส่งผลต่อเงินเก็บที่มี อยู่อาจไม่พอใช้จ่ายในย ามเกษียณแต่กับ

ทองคำจากสถิติที่ ผ่ า น มา สามารถป้ อ ง กั นความเสี่ ยง ของอัตราเ งิ นเฟ้อได้ดี เพราะราคาทองไม่เปลี่ยนไปตามราคาสินค้าอื่นๆ

ยิ่งเงินเฟ้อสูงราคาทองก็สูงไปด้วย

3 ใช้จ่ายในย ามเ จ็ บไ ข้ได้ป่ ว ยตรวจเจอโ ร คร้ า ย ค่ารั กษ าแพงเงินเก็บไม่พอแน่ๆค่ารั กษ าพย าบาลเป็นอีกหนึ่งราย

จ่ายสำคัญ ที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมากขึ้นสุ ข ภ า พก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่มๆ สาวๆ โอกาสเกิด

โ ร คร้ ายก็สูง ดังนั้นควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าโ ร คร้ า ยบางโ ร ค มีค่ารั กษ า ค่อนข้างสูงประกั น

สุขภ าพ ประกันสังคม อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่ ฉะนั้นต้องมีเ งิ นเก็บในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เ งิ นสดมีสภาพคล่องสูง จ่ายง่าย

หากไม่มีการวางแผนเ งิ นที่เก็บมาก็อาจจะหมดไปแบบง่ายๆ เช่นกัน

4 ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้นทองคำ เป็นสมบัติที่มีมูลค่า หล า ยคนเก็บทองไว้

ก็เพื่อเป็น มรดก ตกทอ ดให้แก่ลูกหลาน เอาไว้เป็นทุนสำรองการเ งิ น หรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญๆ เช่น วันแต่งงาน วัน

สงกรานต์ วันตรุษ จี น วันรับปริญญาโดยทองคำที่ซื้อให้ก็มีทั้งทองคำแท่งและทองรูปพรรณอ ย่ าง สร้อยทองแหวนทองกำไลทอง

จี้ทอง ฯลฯ ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ ไปต่อยอ ดทางการเ งิ นอีกทอ ดหนึ่งได้

5 สำรองการเ งิ น ในย ามฉุ กเ ฉิ น ค่าเทอมลูกไม่พอ เครีย ดหนักมากเราคงจะเคยเห็นข่าวผู้ปกครอง นำทองมาข า ยในช่วง

เปิดเทอมกันเยอะมากๆ เนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียนต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผนการเ งิ นที่ดีหรือวางแผน

แล้วแต่เงินไม่พอใช้จริงๆ ก็ได้ทองคำ นี้ละ มาช่วยให้ผ่ านพ้น วิ ก ฤ ต นี้ไปได้นอ กจากนี้ยังมีเรื่องของ อุ บั ติเ ห ตุ ปัญหาทางด้าน

ก ฎห ม า ยที่อาจทำให้ต้องใช้เ งิ นจำนวน มาก จนส่งผลให้เ งิ นที่เก็บมาหมดไป หรือ แม้แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ ค่าเ งิ นล ดลง เช่น

ปัญหาการเมือง อัตราเ งิ นเฟ้อ เศรษฐกิจประเทศย่ำแ ย่ ฯลฯ ทำให้เ งิ นเก็บที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคต ก็อาจมีไม่พอ

6 เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ ทุนไม่พอ เ งิ นเก็บเหลือน้อย ไม่อย ากก ู้ห นี้แม้ว่า ทองคำ จะไม่มีปันผลไม่มีดอ กเบี้ย ให้

เหมือนสินท รั พ ย์อื่นๆ แต่ ร า ค าส่วนต่าง คือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อลงทุน มีหล า ยคนที่เกษียณแล้วหัน

มาทำธุรกิจเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้เกิดร า ยได้ โดยบางครั้งอาจต้องใช้ทุน ไม่น้อยเงินที่เก็บมาอาจไม่พอหรือไม่อย ากก ู้เงินสร้างห นี้

ทำให้ ทองคำ เป็นสินท รั พ ย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้

7 สินท รั พ ย์ทางเลือ ก กระจายความเสี่ ยง ถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตก จะได้อุ่นใจความเสี่ ยงที่ว่านี้ คือความเสี่ ยง ของ

ค่าเ งิ น มีหล า ยประเทศเก็บสำรอง ทองคำ เอาไว้ เพื่อป้ อ ง กั นการเกิดวิ ก ฤ ตทางการเ งิ นเหตุการณ์ฉุ กเ ฉิ น ทั่วโลก ซึ่งคนวัย

เกษียณจำนวนไม่น้อยที่ซื้ อทองเก็บไว้เพื่อเป็นการลงทุนและกระจ ายความเสี่ ยงของสินท รั พ ย์อื่นๆเช่นหุ้นตราส ารหนี้ พันธบัตร

ที่หากเกิดวิ ก ฤ ตสินท รั พ ย์ที่ลงทุนตัวใดตัวหนึ่งข า ดทุน จะได้มีทองคำ เอาไว้เป็นหลักประกั น เนื่องจาก ราคาทอง ไม่เปลี่ยนไป

ตามราคาสินค้าอื่นๆยิ่งเงินเฟ้อสูงราคาทองก็ยิ่งสูง ดังนั้นอ ย่ างน้อยการมีทองคำติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่ามีเ งินสำรองอยู่

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทองคำ ยังเป็นที่นิยมคือ ความต้องการใช้ทองคำใ นด้านต่างๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านการลงทุน ที่นักลงทุนราย

ใหญ่ร า ยย่อยหัน มาถือครองทองคำกัน มากขึ้นเพื่อป้ อ ง กั นความเสี่ ยง ของค่าเงินและราคาทอง ที่เพิ่มสูงขึ้นอ ย่ างต่อเนื่อง

ต ามความต้องการ Demand ซึ่ง ไม่ใช่แค่ ทองรูปพรรณเท่านั้น ที่คนไ ท ยนิยมซื้ อเก็บ แต่ ทองคำแท่ง ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน

คนไ ท ยจำนวนไม่น้อยที่ซื้อทองแท่ง เก็บไว้ เพราะมีส่วนต่างของ ราคาขายออ กและราคารับซื้ อ น้อยกว่า ทองรูปพรรณ รวมถึงค่า

บล็ อ คค่ากำเหน็จ อ ย่ างที่เราๆ รู้กันดีว่าค่อนข้างต่างกันเยอะ โดย ทองแท่ง จะซื้ อถูกข า ยแพงกว่ามาก แต่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้

เพื่ออะไร การมีทองสำรองไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่ามีหลักประกันการเ งิ นหากเกิดปัญหา

ขอขอบคุณที่มา kiddeemak99

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…