Home ข่าวทั่วไป 7 ข้อดีของการมีทองเก็บสะสมไว้ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้มาก่อน

7 ข้อดีของการมีทองเก็บสะสมไว้ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้มาก่อน

7 ข้อดีของการมีทองเก็บสะสมไว้ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้มาก่อน

7 ข้อดีของการมีทองเก็บสะสมไว้ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้มาก่อน

ทองคำเป็นเครื่องประดับที่หลายๆคนซื้อเพื่อใส่ออกงานหรือประดับเพื่อให้รู้ว่าเราก็มีทองใส่แต่บางคนก็เห็นความ สำคัญในการซื้อ

ทองเก็บสะสมเพราะแต่ละคนนั้นก็มีเป้าหมายในการเก็บทองที่ต่างกันแต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไรทองคำก็ยังเป็นที่

ต้องการในทุกวันนี้ ช่วงเหตุก ารณ์สำคัญๆ ดังต่อไปนี้ที่จะทำให้ ทองคำเป็นตัวช่วยได้ดี ในการเก็บออม

1 ใช้แทนการเก็บเงินเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ งั้นเปลี่ยนมาเป็นทองแทน

เพราะมันเป็นสินทรั พย์ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเ งิ นสำหรับผู้ ที่เก็บเงินไม่อยู่โดยการเก็บทองแทนการเก็บเงิน

นั้นก็เหมือนกับการฝากเงินประจำกั บธนาคารแค่เปลี่ยนจากสะสมเงินเป็นสะสมทองแทนโดยจะใช้โปรแกรมออมทองก็คือทะยอย

ซื้ อทองสะสมทุก ๆเดือน เ พ ร า ะงั้นเราจะได้ราคาแบบเฉลี่ยกันไป ทีนี้พอออมครบอย า ก จะเบิกทองมาเก็บไว้ กับตัวเองบ้าง

หรือข ายคืนเปลี่ยนเป็นเงิน ก็ทำได้เช่นกัน

2 ให้เป็นของขวัญลูกสำหรับวันสำคัญ

เพราะทองคำ นับว่าเป็นสมบัติที่มีมู ลค่า หล า ยๆ คนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็น ม ร ด กให้แก่ลูกหลานบ้างก็เอาไว้เป็นทุนสำรอง

หรือให้เป็นของขวั ญในวันสำคัญ ๆและลูกหลานของเราก็นำทองเหล่านี้ ไปต่อยอ ดทางการเงิน อีกทอ ดหนึ่งได้เช่นกัน

3 เป็นทุนในการทำธุรกิจเมื่อต้องการทำธุริจแต่ทุนไม่พอและเ งิ นเก็บเหลือน้อย

แม้ว่าทองคำจะไม่มีปันผลไม่มีดอ กให้เหมือนสินทรั พย์อื่นๆแต่ว่านะ ราคาส่วนต่างคือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับความสนใจใน

การลงทุนและมีหลายคนที่เกษียณแล้วหัน มาทำธุรกิจเล็กๆเพื่อให้เกิดรายได้ โดยบางครั้งอาจต้องใช้ทุนไม่น้อยเงินที่เก็บมา

อาจไม่พอทำให้ทองคำ เป็นสินทรั พย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้เป็นอ ย่ างดี

4 ใช้จ่ายในย า มเ จ็ บป่ ว ย

เช่นค่ารั ก ษ าพ ย า บา ล ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่คนทุกวัยต้องนึกถึงเชียวล่ะโดยเฉพาะ วัยเกษียณที่มีอายุมากๆ แล้วสุขภาพ

ก็อาจไม่ได้ดีเหมือนก่อนโอกาสเกิดโ รค ร้ า ยก็มากขึ้นตามอายุฉะนั้น ควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้และแน่นอนว่าโ ร คร้ าย

บางโ ร คมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงประกันสุขภาพหรือประกั นสังคม อาจจะช่วยเราได้ไม่เต็มที่หรอกเราจึงต้องมีเงินเก็บในส่วนนี้ให้พอ

5 สำรองการเงินในย า มฉุ ก เ ฉิ น

เราคงจะเคยเห็นข่าวผู้ปกครอง นำทองมาขายในช่วงเปิดเทอม เนื่องจากว่าค่าใช้เรื่องเรียนต่อของลูกค่อนข้างสูง พ่อแม่ท่านใดที่ไม่

ได้วางแผนการเ งิ นดีๆ ล่ะก็ ได้ทองคำนี้ละมาช่วยให้ ผ่ า นพ้นช่วงย ากลำบากไปได้ ทั้งนี้ยังมีเรื่องของอุบั ติเ ห ตุ หรือแม้แต่ปัญหา

ทางด้านกฎหมายที่อาจจำเป็นต้องใช้เงิน มากจนส่งผลให้เงินหมดไป หรือแม้แต่ ปัญหาเรื่อง เศรษฐกิจแย่ ฯลฯ จนทำให้เงินเก็บที่

คาดว่าจะพอใช้ในอนาคต กลับไม่พอซะงั้น

6 ป้องกันอัตราเงิ นเฟ้อ ยุคนี้ข้าวของแพงขึ้นเงินเก็บแทบไม่เหลือกันแล้ว

อัตร าเงินเฟ้อนับว่าเป็นศั ต รูตัวฉก าจที่ทำให้เ งิ น มีมูลค่าลดลงเ พ ร า ะถ้าเกิดภาวะเ งิ นเฟ้ อ นั่นแปลว่า สินค้ าและบริการต่าง ๆ

จะมีราคาแพงกว่าเดิมอ ย่ าฃเมื่อ 3 ปีที่แล้วนั้น ราคาก๋วยเตี๋ยวชาม 30 บาท ทุกวันนี้ล่ะ 40 บาท เป็นต้นและนี่แหละ จะส่งผลต่อเงิน

เก็บที่มีอยู่ จนไม่พอใช้จ่ายในวัยเกษียณ แต่กลับกันทองคำ สามารถป้ องกันความเสี่ ย งของอัตร าเ งิ นเฟ้ อได้ดี ราาทองนั้นไม่

เปลี่ยนไป ต ามราค าสินค้ ายิ่งเงินเฟ้ อสูงราค าทองยิ่งสูงต ามไปด้วย

7 สินท รั พ ย์ทางเลือกการกระจายความเ สี่ ย ง

เพราะการถือทองคำไว้เผื่อวันใดหุ้นตกจะได้อุ่นใจอยู่เสมอความเ สี่ ยงที่ว่านี้คือความเ สี่ ย งของค่าเงิน และมีหลายประเทศ เก็บ

สำรอง ทองคำไว้เพื่อป้ องกันการเกิดวิ ก ฤตทางการเ งิ น ซึ่งคนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยเลย ที่ซื้ อทองเก็บไว้เพื่อเป็นการลงทุน

ทั้งยังกระจ ายความเสี่ ย ง ของสินทรั พย์อื่น ๆด้วยเช่น หุ้ น ต ร า ส า ร ห นี้ พันธบัตร เ พ ร า ะถ้าเกิดวิ ก ฤ ต สินท รั พ ย์ ที่ลงทุนตัว

ใดขาดทุนจะได้มีทอง เอาไว้เป็นหลั กประกัน เ พ ร า ะราคาทองไม่เปลี่ยนไปต ามราคาสินค้ าอื่นยิ่งเงินเฟ้อสูงราคาทองยิ่งสูง

ฉะนั้น อ ย่ างน้อยๆ การมีทองติดตัวไว้มันก็ทำให้เรามั่นใจอุ่นใจได้ว่ามีเ งิ นสำรอง และสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทอง ยังเป็นที่นิยม คือ ความ

ต้องการใช้ทอง นด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการลงทุนที่นักลงทุนหัน มาถือครองทองคำ กัน มากขึ้น ป้องกันความเสี่ ยงของค่าเ งิ น

ทั้งยังราค าทองที่เพิ่มสูงขึ้น อ ย่ างต่อเนื่องต ามความต้องการ แต่ถึงกระนั้นไม่ว่าเราจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรอง ก็

ทำให้อุ่นใจได้ว่า มีหลั กประกันการเ งิ น เมื่อต้องพบเจอ กับปัญหา

ขอขอบคุณที่มา a u s i r i s boktorth deejaiplus

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…