Home ข่าวทั่วไป สิ่งที่ควรทำ สำหรับใครที่มีที่ดิน

สิ่งที่ควรทำ สำหรับใครที่มีที่ดิน

สิ่งที่ควรทำ สำหรับใครที่มีที่ดิน

สิ่งที่ควรทำ สำหรับใครที่มีที่ดิน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีที่ดินอยู่แล้วไม่เคยไปยุ่งหรืออัพเดทข้ อมูลของที่ดินแปลงนั้นเลย รู้หรือไม่ว่าที่ดินนั้นอาจจะห า ยไปอยู่บนโฉนดของคนอื่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ ฉนั้นเพื่อไม่ให้เป็นเช่นนั้นวันนี้เรามีสิ่งที่คน มีที่ดินควรรู้มาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกันเลยเคยไหม ถือครองที่ดินอยู่ดีๆ ผ่ านไปสักสิบปี ที่ดินของเราบางส่วนไปอยู่บนโฉนดคนอื่นหน้าต าเฉย นั่นเป็นเ พ ร า ะ บางทีการมีที่ดินกว้างๆ แต่ไม่เคยวัดหรืออัพเดทข้ อมูลกับกรมที่ดินเลย ทำให้เราเ สี ยประโยชน์มากมายโดยที่เราไม่รู้ตัว

ความสำคัญของการรั งวัดที่ดิน สำหรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการซื้ อ- ข า ย ที่ดินควรให้ความสำคัญกับการขอรั งวัดที่ดิน เนื่องจากการรั งวัดที่ดินจะเป็นการตรวจสอบได้ว่า ขนาดของที่ดินที่คุณต้องการซื้ อ- ข า ย อยู่นั้นตรงกันกับขนาดที่ระบุไว้ในโฉนดหรือไม่เนื่องจากในบางทีผู้ครอบครองที่ดินอาจทำการระบุเ นื้ อที่เกินหรือน้อยกว่าพื้นที่จริง เนื่องจากข า ดการตรวจสอบหรือเว้นระยะการรั งวัดที่ดิน มานานแล้ว และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิ ดขึ้นต ามมาภายหลัง คุณจึงควรทำการตกลงกับผู้ครอบครองที่ดินเดิมให้ทำการติดต่อ กับเจ้าหน้าที่รั งวัดที่ดินกรมที่ดิน ในการเข้ามาวัดแนวเขตที่ดินให้เห็นชัดเจน

ซึ่งผู้เป็นผู้ครอบครองที่ดินจะต้องเป็นผู้ออ กค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด เนื่องจากเป็นการยืนยันขนาดที่ดินในการซื้ อ- ข า ย ที่ต้องตรงต ามโฉนดที่ปกติจะต้องทำการรั งวัดที่ดินอยู่แล้วในทุก 10 ปี เพื่อป้องกันการอ้างครอบครองปรปักษ์ โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปทำการตรวจสอบให้ต ามคำขอ และทำการปักหมุดอาณาเขตที่ถูกต้องต ามแปลงที่ดินจริงว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอ ย่ างไรบ้าง ส่วนในกรณีที่ซื้ อที่ดิน มาเพื่อทำการสร้างบ้านนอ กจากการรั งวัดที่ดินทั่วไปแล้ว ควรให้สถาปนิกมาวัดขนาดที่ดินจากหมุดเขต เพื่อให้ได้ขอบเขตบ้านที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มความแม่นยำก่อนจะลงมือออ กแบบด้วย

ประโยชน์ของการรั งวัดที่ดิน

เมื่อทราบว่าการรั งวัดที่ดินคืออะไรไปแล้ว มาทราบถึงประโยชน์ของการรั งวัดที่ดินกันต่อ ดีกว่าว่า จะช่วยให้ผู้ครอบครองที่ดินได้รับสิทธิในด้านใดได้บ้างป้องกันการเ สี ยก ร ร มสิทธิ์ในที่ดิน เนื่องจากโดนแ ย่งก ร ร มสิทธิ์จากการรุกล้ำที่ดินโดยบุคคลอื่น เช่น การเลื่อนเขตหมุดที่ปักใหม่, การทำล า ยหมุด, การรุกล้ำพื้นที่ เป็นต้น

ป้องกันการถูกรอนสิทธิ์ในที่ดิน ยกตัวอ ย่ างเช่น การถูกใช้ที่ดินเป็นทางเข้า-ออ กจากบุคคลอื่นป้องกันการเหลื่อมล้ำจากเส้นทางสาธารณประโยชน์อื่น เข้ามาในที่ดินของเรา เช่น คลอง, ห้วย เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้จะทำให้ผู้ครอบครองที่ดินโดนแบ่งหักที่ดินออ กไปแบบไม่รู้ตัว เพื่อให้รับรู้ถึงแนวเขตการครอบครองที่เปลี่ยนไปใหม่แก้ปัญหาการทับซ้อนของเขตจากที่ดิน นส.3 ก โฉนดตราค รุ ฑสีเขียว เพื่อให้ทราบขนาดที่ดินที่ชัดเจน ซึ่งหากตรวจสอบจนชัดเจนแล้วจะสามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดนส.4 ที่เป็นเจ้าของก ร ร มสิทธิ์ที่ดินได้เลย

ประเภทของการรั งวัดที่ดิน

การรั งวัดที่ดินสามารถยื่นคำขอได้ใน 3 กรณีด้วยกัน คือการรั งวัดแบ่งแยก หากผู้ครอบครองที่ดินต้องการแบ่งที่ดินผืนใหญ่ออ กเป็นหล า ยๆ แปลง ไม่ว่าจะด้วยการแบ่ง ข า ย มอบเป็น มรดก หรือสาเหตุอื่นๆ ผู้ครอบครองที่ดินจะต้องมายื่นคำร้องขอรั งวัดที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินใหม่ และทำการออ กโฉนดที่ดินของแปลงที่แบ่งแยกใหม่ให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินเพิ่มเติมด้วย

การรั งวัดรวมโฉนด

หากผู้ครอบครองที่ดินทำการซื้ อที่ดินบริเวณใกล้เคียงที่ดินผืนเดิมแล้วต้องการรวมโฉนดใหม่ฉบับเดียว ผู้ครอบครองที่ดินจะต้องมายื่นคำร้องขอรั งวัดที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินใหม่ และทำการออ กโฉนดที่ดินแบบรวมใหม่ให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินเพิ่มเติม

การรั งวัดรวมโฉนด

หากผู้ครอบครองที่ดินทำการซื้ อที่ดินบริเวณใกล้เคียงที่ดินผืนเดิมแล้วต้องการรวมโฉนดใหม่ฉบับเดียว ผู้ครอบครองที่ดินจะต้องมายื่นคำร้องขอรั งวัดที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินใหม่ และทำการออ กโฉนดที่ดินแบบรวมใหม่ให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินเพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้ครอบครองที่ดินควรทราบก่อนการทำรั งวัด

เพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของก ร ร มสิทธิ์ในที่ดินอ ย่ างถูกต้อง อีกทั้งไม่เ สี ยที่ดินและเวลาไปแบบฟรีๆ ยังมีอีก 3 สิ่งที่ผู้ครอบครองที่ดินควรจะทราบและตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนทำการรั งวัดที่ดิน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 เอก ส า ร และที่ดินที่มีเป็นแบบใด

อ ย่ างแรกที่ผู้ครอบครองที่ดินจะต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อนการรั งวัดที่ดินเลยก็คือ เ รื่ อ งของโฉนดที่ดิน โดยจะต้องจรวจสอบให้ดีว่า โฉนดที่ถืออยู่เป็นโฉนดที่ดินหรือเป็นเอก ส า ร สิทธิที่ดินเท่านั้น และถ้าเป็นโฉนดที่ดินที่เจ้าของมีสิทธิ์ในที่ดินนั้นอ ย่ างสมบูรณ์แล้ว ตัวโฉนดเป็นรูปแบบใดดังต่อไปนี้

สปก ตราค รุ ฑสีน้ำ เ งิ น  เป็นหนังสือที่ดินทำกินห้ามโอนเปลี่ยน มือนส.3 ตราค รุ ฑสีดำ อนาคตสามารถออ กเป็นโฉนดได้ สามารถซื้ อ ข า ย และจำนองได้ แต่ตอนจะ ข า ย ต้องประกาศว่าจะ ข า ย ล่วงหน้า ล่วงหน้าหนึ่งเดือนถ้าไม่มีคนคัดค้าน มี เหตุผลก็สามารถออ กได้ ถ้าคนคัดค้านไม่มีหลักฐานจะโดนข้ อหาแจ้งความเท็จนส.3 ก ตราค รุ ฑเขียว สามารถซื้ อ ข า ย จำนองได้ และตอน ข า ย ไม่ต้องประกาศว่าจะ ข า ย ล่วงหน้า โฉนดนส.4 ตราค รุ ฑสีแดง สามารถซื้ อ ข า ย จำนองได้ และสามารถโอนก ร ร มสิทธิ์ได้

นอกจากเ รื่ อ งของโฉนดที่ดินแล้วยังต้องตรวจสอบพื้นที่รอบของที่ดินว่า มีใครเป็นเจ้าของบ้าง เผื่อในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าต้องออ กหนังสือแจ้งให้ผู้ครอบครองที่ดินแปลงข้างเคียงไปร ะวั งชี้รับรองเขตเพิ่มเติมจะต้องสามารถติดต่อได้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อ ย่ างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

2 วิธีการยื่นคำขอรั งวัดที่ดิน

ผู้ครอบครองที่ดินจะต้องทำการเตรียมเอก ส า ร ต่างๆ เพื่อนำมายื่นคำร้องขอรั งวัดที่ดิน ไม่ว่าจะเป็น บัตรประจำตัว ปชช.

ทะเบียนบ้าน

หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ถ้ามี โฉนดที่ดิน หรือหนังสือ การรองรับทำประโยชน์ที่ดิน  หลักจากนั้นให้นำมายื่นที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมทั้งทำการนัดวันเวลา สถานที่ และประเมินค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อย สามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนทำการยื่นขอรั งวัดที่ดินได้ที่ เว็บไซต์กรมที่ดินส่วนในวันที่ทำการรั งวัดที่ดินเจ้าหน้าที่จะใช้กล้องสำรวจเพื่อเก็บรายละเอียดรูปแปลงที่ดิน ซึ่งเจ้าของบ้านควรถ่ายรูปแนวเขตไว้เป็นหลักฐาน และรอเจ้าหน้าที่นัดรับโฉนดใหม่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในวันต่อๆ ไป เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการรั งวัดที่ดินเรียบร้อยแล้ว

3 วิธีการทำรั งวัดที่ดิน

การรั งวันที่ดินจะมีอยู่ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

3,1 การรั งวัด เป็นวิธีการวัดระยะความกว้างย าวของที่ดิน

3,2 การปักเขต เป็นวิธีการที่เจ้าหน้าที่ใช้หลักปักให้รู้ว่าที่ดิน มีแนวอ ย่ างไร

3,3 การทำเขต เป็นวิธีการทำแนวเขต เพื่อให้รู้ว่าที่ดิน มีรูปร่ า งอ ย่ างไร และจดที่ดินข้างเขียงแปลงใดบ้าง

3,4 การคำนวณเ นื้ อที่ จะใช้วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้ อสรุปว่า ที่ดินแปลนั้น มีเ นื้ อที่มากน้อยเพียงใด

ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเป็นเจ้าหน้าที่รั งวัดที่ดินเข้ามาดำเนินการให้ต ามจุดประสงค์ของการขอรั งวัดที่ดินใหม่ไม่ว่าจะเป็น การสอบเขตการรั งวัดแบ่งแยกและรวมโฉนดที่ดิน, การรั งวัดเพื่อแบ่ง ข า ย ให้ การรั งวัดแบ่งแยกในนามเดิม หรือผู้ครอบครองที่ดินต้องการแบ่งก ร ร มสิทธิ์ใหม่ให้ลูกหลาน เป็นต้น

ขอขอบคุณที่มา blog.ghbank poobpub sabidee

 

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…