Home ข่าวทั่วไป วิธีปลูกทุเรียนในบ้าน ได้ผลเร็ว ดกเต็มต้น

วิธีปลูกทุเรียนในบ้าน ได้ผลเร็ว ดกเต็มต้น

วิธีปลูกทุเรียนในบ้าน ได้ผลเร็ว ดกเต็มต้น

วิธีปลูกทุเรียนในบ้าน ได้ผลเร็ว ดกเต็มต้น

ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกได้ทุกภาคในบ้านเรา สภาพดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกคือ ดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนทราย ที่มีการระบายน้ำได้ดี และมีหน้าดินลึก เพราะทุเรียนเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำขัง ความเป็นกรดด่างของดินควรอยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 6.5 หากจำเป็นต้องปลูกทุเรียนในสภาพดินทรายจำเป็นจะต้องนำหน้าดินจากแหล่งอื่นมาเสริม ต้องใส่ ปุ่ ย ค อ ก รวมถึงต้องมีการดูแล เรื่องการให้น้ำมากเป็นพิเศษ และแหล่งน้ำต้องเพียงพอด้วย และต้องมีแหล่งน้ำจืดให้ต้นทุเรียน ได้เพียงพอตลอดทั้งปี

วิ ธี การปลูก

การปลูกทุเรียนสามารถทำได้ทั้งการขุดหลุมปลูก ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ที่ค่อนข้างแล้ง และยังไม่มีการวางระบบน้ำไว้ก่อนปลูก ซึ่งวิธีนี้ดินในหลุมจะช่วยเก็บความชื้นได้ดีขึ้น แต่หากมีฝนตกชุก มีน้ำขังจะผลกระทบต่อต้นทุเรียนได้ ส่วนการปลูกโดยไม่ต้องขุดหลุม ปลูกแบบนั่งแท่นหรือยกโคก เหมาะกับพื้นที่ฝนตกชุกวิธีนี้ทำให้มีการระบายน้ำดี น้ำไม่ขังบริเวณโคนต้น

แต่ต้องวางระบบน้ำให้ดีก่อนปลูก ซึ่งต้นทุเรียนจะเจริญเติบโตเร็วกว่าการขุดหลุม ทั้งนี้จุดเน้นที่สำคัญ คือ ควรใช้ต้นกล้าที่มีขนาดเล็ก มีระบบร า กดี ไม่ขดงอ แต่หากจะปลูกด้วยต้นกล้าขนาดใหญ่ควรตัดแ ต่ งราก ที่ขดงอทั้งที่ก้ นถุงและด้านข้าง รวมทั้งควรมีการพรางแสงให้กับต้นทุเรียน ที่ปลูกใหม่ด้วยต า ข่ายพรางแสงหรือ ใบมะพร้าว หรือปลูกไม้ที่ให้ร่มเ ง าเช่น กล้วย เป็นต้น

ก า รใส่ปุ่ย

ในปีแรกหลังปลูก ควรใส่ปุ่ยและทำโคน จำนวน 4 ครั้ง และหลี กเลี่ ย งการถากดินบริเวณโคนต้น เพราะ ร า กทุเรียนที่อยู่ค่อนข้างตื้นใกล้ผิวดินจะได้รับอันตร า ยและ หยุดการเจริญเติบโต โดยควรใส่ปุ่ยและทำโคนครั้งที่ 1 หลังจากปลูกแล้วประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นก็ทำต่อเนื่องกันจนถึงสิ้นปี

และควรใส่ปุ่ยและทำโคนเดือนเว้นเดือน โดยในแต่ละครั้งควรใส่ปุ่ยในปริมาณครั้งที่ 1 ถึง 3 ใส่ปุ่ยคอก จำนวน 5 กิโลกรัมต่อต้นครั้งที่ 4 ใส่ปุ่ยคอก 5 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับปุ่ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 150-200 กรัมต่อต้น ปีต่อๆ ไประยะที่ต้นทุเรียนยังไม่ให้ผลผลิต ควรใส่ปุ่ยและทำโคนอ ย่ างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝนและหลังฤดูฝน โดยควรใส่ปุ่ยในปริมาณ ดังนี้

ปุ่ยคอก อัตราเป็นบุ้งกี๋ ต่อต้น ต่อปี เท่ากับ 2 เท่า ของขนาดเส้น ผ่ าศูนย์กลางทรงพุ่ม แบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปี ยกตัวอ ย่ าง เช่น ต้นทุเรียนมีเส้น ผ่ าศูนย์กลางทรงพุ่ม 3 เมตร ควรใส่ปุ่ยคอกปีละ 6 บุ้งกี๋ หรือ 13.5 กิโลกรัม แบ่งใส่ 2 ครั้ง 2.25 กิโลกรัม = 1 บุ้งกี๋ ปุ่ย สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตราเป็นกิโลกรัม ต่อต้นต่อปี เท่ากับขนาดเส้น ผ่ าศูนย์กลางทรงพุ่ม แบ่งใส่ 2 ถึง 4 ครั้งต่อปี ยกตัวอ ย่ าง เช่น ต้นทุเรียนมีเส้น ผ่ าศูนย์กลาง ทรงพุ่ม 3 เมตร ควรใส่ปุ่ยปีละ 3 กิโลกรัม แบ่งใส่ 2 ถึง 4 ครั้งต่อปี

ฤดูปลูก การดูแลในช่วงติดผลแล้ว มีนาคม- เมษายน

1 ตัดแต่งผลครั้งที่ 1 หลังด อ กบาน 3-4 สัปดาห์ ตั ด แ ต่งผลที่มีรูปทรง บิดเบี้ยว ผลขนาดเล็กหรือผลต่างรุ่น ผลที่อยู่ใน ตำแหน่งไม่เหมาะสม เช่น ปลายกิ่ง ด้านข้างของ กิ่ง และผลที่ติดเป็นกระจุกใหญ่ ๆ ออกเหลือผล ที่ดีไว้มากกว่าที่ต้องการจริง 50 % ครั้งที่ 2 หลังด อ กบาน 6-8 สัปดาห์ ตั ดผลที่มีขนาดเล็กกว่า ผลอื่นในรุ่นเดียวกัน

ผลบิดเบี้ยว ผลที่มีอาการ หนามแดงครั้งที่ 3 ตั ด แ ต่งครั้ง สุดท้ายตั ดผลขนาดเล็ก ผลบิดเบี้ยว ผล ก้ น จีบออก จะเหลือผลที่มีขนาดและรูปทรง สม่ำเสมอ ในปริมาณเท่ากับที่ต้องการจริง เมื่อตัดแต่งผล ครั้งสุดท้ายเสร็จ ควรโยงกิ่งหรือใช้ไม้ไผ่ค้ำ เพื่อป้องกันกิ่งหัก จ า ก น้ำหนักผลที่มากขึ้น ป้องกันผลร่วงในพื้นที่มีลมแรง

2 การใส่ปุ่ย หลังจากติดผลแล้ว 5-6 สัปดาห์ ให้ใส่ปุ่ยอินทรีย์เพื่อเร่งการเจริญของผล เพื่อเพิ่มคุณภาพเนื้อ ถ้าต้นทุเรียนขาดความสมบูรณ์ ใบเล็ก ใบซีด ไม่เขียวเข้ม ควรให้ปุ่ยทางใบเสริม ในช่วงสัปดาห์ที่ 5-10 หลังด อ กบาน เพื่อช่วยให้ผลทุเรียนเจริญดีขึ้น

3 การควบคุมไม่ให้ทุเรียนแตกใบอ่อน ถ้าทุเรียนแตกใบอ่อนในช่วงติดผล ใบอ่อนและผลทุเรียน จะแย่งอาหารกันและเกิดผลเสี ย ผลอ่อนร่วง รูปทรงลูกบิดเบี้ยว เนื้อคุณภาพ ด้อยเป็นเต่าเ ผ า เนื้อแก น ถ้าพบว่าทุเรียนจะแตกใบอ่อน โดยสังเกตเห็นเยื่อหุ้มตา เริ่มเจริญหรือเรียกระยะหางปลา

4 การรดน้ำ ดูแลรดน้ำสม่ำเสมอ ตลอดช่วงที่กำลังติดผล

5 จดบันทึกวันด อ กบาน ของแต่ละรุ่น แต่ละต้นไว้ พร้อมกับทำเครื่องหมายไว้โดยใช้เชือกสีที่แตกต่างกันในการค้ำกิ่งที่ติดผล แต่ละรุ่นเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยว

6 หมั่นตรวจสอบ ทุเรียน

7 การป้องกันกระรอก กั ด กินทุเรียน ควรหาวิธีป้องกันโดย ทำความสะอาดเก็บ สิ่งของที่รกร้างกิ่งไม้รอบสวน เพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัย ของกระรอก ตั ดกิ่งไม้บริเวณรอบต้นทุเรียนของต้นไม้อื่น ๆ

เพื่อตั ดเส้นทางการเดินทางจากต้นหนึ่งไปสู่ต้นอื่นๆการป้องอีกวิธีหนึ่งคือการห่อ ให้ใช้ถุงพลาสติกใส่ขนาด 40×60 เซนติเมตร ตั ด ก้ น ถุงและตั ดข้างย าว 30 เซนติเมตร นำมาห่อทุเรียน ควรห่อให้คลุมตั้งแต่กิ่งที่ลูกทุเรียน นั้นติดอยู่ ปล่อยชายถุงให้อากาศถ่ายเท่ได้สะดวก ป้องกันได้ทั้ง กระรอก และ นก

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…