Home ข่าวทั่วไป เมื่อที่ดินของเรา กลายเป็นที่ดินไร้ค่าเข้า-ออกไม่ได้

เมื่อที่ดินของเรา กลายเป็นที่ดินไร้ค่าเข้า-ออกไม่ได้

เมื่อที่ดินของเรา กลายเป็นที่ดินไร้ค่าเข้า-ออกไม่ได้

เมื่อที่ดินของเรา กลายเป็นที่ดินไร้ค่าเข้า-ออกไม่ได้

หลายๆคนคงเคยได้ยินเรื่อง ร า วปัญหาของ ที่ดินตาบอด หรือที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ที่ดินตาบอด คือที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยบ้านหรือที่ดินของคนอื่น จนที่ดินแปลงนั้นไม่มีทางออกเชื่อมสู่ทางสาธารณะซึ่งปัญหาก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราต้องไปขอเดิน ผ่ า นที่ดินคนอื่น หรือต้องขอให้เขาเปิดทาง เ ข้ าออกให้เรา ซึ่งบ า ง บ้านก็ไม่เต็มใจจึงเกิดปัญหากันขึ้นมา ไปดูกันว่าจะ ต้ อ ง ทำ อ ย่ า ง ไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินตาบอดได้ อ ย่ า ง มีประโยชน์สูงสุด

ที่ดินตาบอดเป็นที่ดินที่คน ส่ ว นใหญ่หากเลือกได้ก็จะไม่เลือกเด็ดขาด เพราะมัน มีปัญหาหลาย อ ย่ า ง ตามมา ปsะกอบกับลักษณะที่เข้า-ออกก็ลำบาก แม้จะเป็นเจ้าของที่ดินแท้จริงก็ตาม เพราะมันเป็นที่ ดิ น ที่ไม่ติดทางสาธารณะหรือไม่มีทางเชื่อมไปสู่ทางสาธารณะได้ จะไปไหนทีก็ต้องเป็นภาระหรือข้อพิพาทกับ เพื่อนบ้านอยู่เรื่อย แต่ถ้าจําเป็นต้ องได้ที่ดินลักษณะดังกล่าวนี้ ลองมาศึกษากันว่าควรทำ อ ย่  า ง ไร

ตามประมวลกฏหมายเเพ่งเเละพาณิชย์มาตรา 1349 ที่ดินตาบอด หมายถึงที่ดินเเปลงหนึ่งที่มีที่ ดิ น เเปลงอื่น ล้ อ ม อยู่จนไม่มีทางออกถึงสาธารณะได้ หรือที่ดินเเปลง นั้น มีทางออกสู่สาธารณะได้ เเต่ต้องข้ามบึงหรือที่ชัน ซึ่งทำให้เจ้าของที่ดินนั้น เ ดื อ ด ร้อนเกินสมควรด้วยเหตุนี้เองกฏหมายจึงให้สิทธิ์เเก่เจ้าของที่ดินเเปลงนั้น สามารถเดินผ่ า น ที่ดินซึ่ง ล้ อ ม อยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ค่ะ ซึ่งทางเดิ น ผ่ า นนี้ในสายตาของกฏหมายเรียกว่า ท า ง จำเป็นดังนั้นหากที่ดิuของคุณ ถู ก ล้ อ ม โดยที่ดินเเปลงอื่น ก็ถือว่าเป็uที่ดินตาบอด ซึ่งสามารถขอให้เจ้าของที่ดิuข้างเคียงเปิดทางจําเป็นนี้ได้ เเต่วิธีทำทางผ่ า น นั้นจะต้อง

1 เ ลื อ กให้พอควรเเก่ความจําเป็uเเละต้องคํานึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

2 การใช้ประโยช์นจากทางจำเป็นนี้ คุณต้องทดเเทนให้เเก่เ จ้ าของที่ดินที่ล้อมอยู่ด้วย โดยอาจจะกำหนดกันเป็นเงิuรายปีก็ได้
เเละถ้าเจ้าของที่ดิuข้างเคียง ไ ม่ อ นุ ญ า ต ให้ออก คุณก็สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งเปิดทางจําเป็uได้โดยเสียค่าทดเเทนเเก่เจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อใช้ที่ดินของเขาเป็uทางจําเป็uออกสู่ถนนสาธารณะประมวลกฎหมายแพ่งและwาณิชย์มาตรา ๑๓๔๙ บัญญัติไว้ว่าที่ดินแปลงใด มีที่ดินแปลงอื่น ล้ อ ม อ ยู่ จนไม่มีทาง อ อ กถึงสาธารณะได้ไซร้ ท่านว่า เจ้าของที่ดินแปลงนั้น จะผ่ า น ที่ดินซึ่งล้อมอยู่ ไปสู่ทางสาธารณะได้

ที่ดินแปลง ใ ด มีทางออกได้ แต่เมื่อต้องข้ามสระ บึงหรือทะเลหรือมีที่ชัน อันระดับที่ดิน กับทางสาธารณะ สูงกว่ากัน มากไซร้ ท่านว่า ให้ใช้ความในวรรคต้นบังคับ ที่และวิธีทำทาง ผ่ า น นั้น ต้องเลือกให้พอควรแก่ความจำเป็น ของผู้มีสิทธิจะผ่ า น กับทั้งให้คำนึงถึง ที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายแต่น้อยที่สุด ที่จะเป็นได้ถ้าจำเป็น ผู้มีสิทธิจะผ่ า น จะสร้างถนน เป็นทางผ่ า น ก็ได้ ผู้มีสิทธิจะผ่ า นต้องใช้ค่าทดแทน ให้แก่เจ้าของที่ดิน ที่ล้อมอยู่เพื่อความเสียหายอันเ กิ ดแต่เหตุที่มีทางผ่ า นนั้น ค่าทดแทนนั้นนอกจากค่าเสียหาย เพราะสร้างถนน ท่านว่า จะกำหนดเป็นเงินรายปี ก็ได้

ขอขอบคุณที่มา funnews panyacheewit

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…