Home ข่าวทั่วไป 5 ผักผลไม้เพื่อสุขภาพ ประโยชน์เพียบกินบ่อยแข็งแรง

5 ผักผลไม้เพื่อสุขภาพ ประโยชน์เพียบกินบ่อยแข็งแรง

1,137
5 ผักผลไม้เพื่อสุขภาพ ประโยชน์เพียบกินบ่อยแข็งแรง

5 ผักผลไม้เพื่อสุขภาพ ประโยชน์เพียบกินบ่อยแข็งแรง

ผลไม้ คือ ผลที่เกิดจากการขย ายพันธุ์โดยอาศัยเพศของพืชบางชนิด ซึ่งมนุษย์สามารถรับประทานได้ และส่วน มากจะไม่ทำเป็น

อาหารคาว โดยลักษณะรวมๆ จะมีรูปทรงคล้ายทรงกลมหรือทรงรี ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันบ้างต ามสายพันธุ์ โดยปกติผลไม้จะ

ต้องมีเปลือกหรือมีสิ่งที่ห่อหุ้มเนื้อที่อยู่ข้างในในส่วนของการเจริญเติบโต สามารถขย ายพันธุ์ได้โดยดอ ก เมล็ด หรืออื่นๆซึ่งผลไม้

ที่ออ กมานี้ตอนแรกจะมีขนาดเล็กและมักจะไม่ค่อยถูกนำมารับประทานโดยมนุษย์ แต่เมื่อเติบโตจนสุกงอมจะมีลักษณะที่แตกต่าง

ไปจากเดิม คือ เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอม และรสหวานเป็นต้นจนสามารถนำมารับประทานหรือประกอบอาหาร ส่วน

มากมักจะเป็นอาหารหวาน

คุณชอบทานผลไม้อะไรบ้าง มีใน 5 อย่ างที่เรากำลังจะแนะนำนี้หรือไม่ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลไม้ที่อย ากจะให้ทุกท่านได้หามาทาน

เพราะว่ามีประโยชน์ ต่ อ ร่า ง ก า ยมาก ทานเป็นประจำจะทำให้สุ ข ภ า พดี ช่วยในการขับ ส า ร พิ ษ ขั บของเ สี ยออ กจาก

ร่างกายได้อีกทั้งยังเสริมภู มิ คุ้ ม กั นให้กับร่างกายสูงมากขึ้น ใครที่เ จ็ บ ป่ ว ยบ่อย ๆ ก็จะต้องหามาทานเลยช่วยได้ไม่มากก็น้อย

เอาล่ะมาดูกันว่าผลไม้ที่จะแนะนำนี้มีอะไรบ้างต ามนี้เลย

1 สับปะรด

ยอ ดนิยมกัน มากหาทานกันง่าย ๆ และต่างรู้กันดีว่าสับปะรดนั้นช่วยย่อยอาหารได้ดีมากทีเดียวมีเ อ น ไ ซ ม์โปรเมลินสูง ช่วย

ทำการทำงานของก ร ดไ ฮ โ ด รคล อ ริ กในก ร ะเ พ า ะได้ แล้วยังช่วยทำให้ของเสี ยที่เป็นโปรตีนแ ต กตัวเร็ว รั ก ษ าแ ผ ลใน

กระเพาะอาหาร ลดการ อั กเ ส บและยังซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายได้ บ ร ร เ ท าอาหารห วั ดได้เป็นอย่ างดี

2 แตงโม

เป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะช่วยลดการขาดน้ำของร่างกายได้ดีแล้วยังเป็นผลไม้ที่ช่วยฟอก ล้างร้ า งก า ยได้ รั ก ษ าแ ผ ลในกระเ พ า ะ

อาหารล ดความดันโ ล หิ ต จะทานเป็นแบบเครื่องดื่มหรือจะกินเ นื้ อแตงโมปกติเลยก็ต ามชอบ ในแตงโมนั้นยังมีวิต ามินสูงอีกด้วย

3 แอปเปิ้ล

ราคาไม่แพงแถมยังอร่อยอีกด้วยทานได้ทุกวันไม่มีเบื่อเลย แอปเปิ้ลนั้นช่วยจัดการส า ร พิ ษได้เป็นอย่ างดีเป็นการดี ท็ อ กซ์

ร่างกาย ทานบ่อย ๆ จะทำให้โปรตีนในลำไ ส้ เ น่ า บู ดและยังกวาดสิ่งต่าง ๆ ของเสี ยไขมัน ออ กมาจากลำไส้ได้อีกด้วยนะ ระบบ

ย่อยอาหารก็ทำงานดีขึ้น มีวิต ามิน เกลือแร่ ทานบ่อย ๆ ทำให้หุ่นดีได้ด้วยนะ

4 มะละกอ

เป็นผลไม้ที่จะช่ ว ย ย่ อ ย อ า ห า รได้ มีส ารที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารได้ดี ทำให้โปรตีนแ ต ก ตั วได้ดีสามารถทำความสะอาดลำไ ส้

ได้เป็นการดี ท็ อ กซ์ ลำไ ส้ แบบง่าย ๆ เลย ทานเป็นประจำยังช่วยล ดการเป็น โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้า ได้อีกด้วยนะ นอ กจากนี้มะม่วงก็ทำ

หน้าที่นี้ได้คล้ายกันเลยเพราะทั้งสองอย่ างมีเ อ น ไ ซ ม์ปาเปน มาช่วยย่อย เ ป ป ซิ นในก ร ะ เ พ า ะ เหมือนกัน

5 องุ่น

เป็นผลไม้ที่ช่วยฟ อ กล้ า งผิวห นั ง ตั บ ลำไ ส้ ไ ต ได้ดีเลย ควรจะหาองุ่น มาทานบ่อย ๆ จะช่วยฟื้น ฟู สภา พร่างกายได้ และยังมี

เกลือแร่ด้วยทานบ่อย ๆ จะทำให้บำรุง เ ลื อ ด ดี บำรุงระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย ล ดการเป็นห วั ด ได้ดีทีเดียว รั ก ษ า ห วั ด ได้

หากคุณชอบทานผลไม้อย่ าลืมหาผลไม้ทั้ง 5 ชนิดนี้มารับประทานกันด้วยนะ เพราะว่าจะช่วยให้ร่างกายแ ข็ งแ ร งเยอะเลย สำหรับ

ใครอย ากจะหาวิ ธีในการดีท็ อ ก ซ์ ร่า งก าย ล ดพุ ง บำรุงสุ ข ภ า พ ผลไม้คือคำตอบที่น่าเลือ กแบบสุด ๆ เลย

ที่มา krustory sites sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…