Home ข่าวทั่วไป ใครโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดควรฟังไว้ เรื่องนี้ดีมีประโยชน์มากๆ

ใครโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดควรฟังไว้ เรื่องนี้ดีมีประโยชน์มากๆ

12,321
ใครโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดควรฟังไว้ เรื่องนี้ดีมีประโยชน์มากๆ

ใครโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดควรฟังไว้ เรื่องนี้ดีมีประโยชน์มากๆ

การใช้รถบนถ น นทุกวันนี้ เราต่างทราบกันดีว่ามีบริการถ่ายรูป ฟ รี หากรถของคุณวิ่งเร็วเกินกว่ากำหนด และสิ่งที่จะ ต า ม มาก็คือใบสั่งนั่นเอง วันนี้เราจึงมีส า ระป ร ะโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของใบสั่งจากกล้องวงจรปิด นำมาฝากเพื่อนๆที่ใช้รถและอาจจะเคยโดนใบสั่งจๅกกล้องวงจรปิดกัuสำหรับคนที่ โ ด นใบสั่งแบบนี้จะมีกำห น ดไว้ว่าจะต้องไปชำsะภายใน 7 วัน หากไม่ไปภายในsะยะ เ ว ล า ที่กำหuดตามจดหมๅยก็จะมีค่าปรับอีก ปัจจุบั น  มีผู้กsะทำผิดมากมายเลย แม้ว่าบางคu มองว่าเป็uจำนวนเงิ น ไม่เยอะก็จริง แต่ว่ามั น ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงิ น จ่าย ค่ า ป รั บ แบบทั น ทีนะพอเ ร าไม่ไปจ่ายตามเวลาที่กำหนดจะเป็ น อ ย่ า งไร ทางก ร มตำรวจก็ส่งข้อมูลไปยังก ร มขนส่งทางบก เ พื่ อ ให้ทำก า รงดเ ว้ น การต่อทะเบีย น รถของเราเป็ นการช ั่วคราว

แต่ถ้าหากเราไปจ่ายก็จะมีค่าปรับล่าช้าอีก 1,000 บาท ซึ่งตsงนี้นี่เองที่มันเป็ น เงิ น เพิ่มขึ้ น  มาอีกมิใช่น้อยเลย แม้ว่าค่าปรับตามใบสั่งจะ ส อ ด รับกับการแก้ไขกฎหมายใบสั่งใหม่ทนาย เกิดผล แก้วเกิด ก็ได้มีการแนะนำว่า เห็นความพย า ย า มของตำ ร ว จ ที่บังคับใช้ ก ฎ ห ม า ย จราจร อ ย่ า งเข้มงวดเหลือเกินผมเ ห็ น ด้วยกับการใช้กล้องและเทคโนโลยี แ ท น เจ้าพนักงานจราจร บ า งอ ย่ า งแก้ไขการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง และการโต้เถียงของป ร ะชาชนได้เ พ ราะกล้องไม่โกหก ยกเว้นตำ ร วจมั่ว ส่งหมายใบสั่งผิดบ้าน

แต่ ก า รออกมาต ร การบังคับให้ไปชำ ร ะค่าปรับภายใน 7 วัน ห า ก ล่าช้าจะต้องชำระค่าปรับล่าช้าเพิ่ม 1,000 บาท และ อ า ยั ด ทะเบียนไว้ สำหรับผมผิดก็ว่าไปตามผิด ผิดก็ต้องมีหน้าที่จ่ายค่าปรับตๅมกฎหมาย แต่ไม่เห็ น ด้วยกับการบังคับให้ชำระค่าปรับล่าช้าอีก 1,000 บาท รวม 1,500 บาท มันโหดร้ า ยเกิ น ไปไหมครับแต่ตำรวจได้ค่าปรับ แ ล ะ เปอร์เซ็ น ต์ค่าปรับเพิ่มอีก 3 เท่า จาก 500 เป็u 1,500 ภายในเวลา 30 วัน มันจะน่ า เก ลี ย ดไปไหมครับ 1,500 ซื้อนมลูกได้ทั้งเดือ น ท่านจะรีบใช้เงินไปไห น  ใจเย็น ให้เวลาชาว บ้ า น หายใจบ้าง

ถ้าสมมุติว่าชาวบ้านที่โด น ใบสั่งทั้ง 1,600 คน ลุกขึ้น มาต่อสู้ด้วยวิธีการทางกฎหมาย และใช้สิทธิทาง ศ า ล บ้าง แท น ที่จะยอมชำระค่าปรับ 500 หรือ 1,500 บาทในกรณีล่าช้า  ร วมใจรวมตัวกันเดินเข้า โรงพักแจ้งต่อ พ นักงานสอบสวuว่าไม่ชำ ร ะค่าปรับที่โรงพัก แต่จะไปสู้ในชั้ น ศาล หรือชำระค่าปรับที่ศาลแทuถ้ามีสักเดือนละ 1,000 คน งานคงล้น มือตำรวจ และพนักง า นอัยการแน่นอน ลองดูไหมครับ ความผิดลหุโทษไม่ต้องประกันตัว เดินถือใบสั่งที่ตำรวจส่งไปให้ทางไปรษณีย์ แล้วบอก พ นั ก งานสอบสว น ว่าขอไปต่อสู้ ในกรณีไม่ผิด หรือไปชำระค่าปรับที่ศาลแทน

เมื่อไปถึงศาล ถ้าผิดก็รับส า รภาพ ศาลก็ปรับ ครึ่งหนึ่งของ 500 บาท คงเหลือ จ่ายค่าปรับที่ศ า ล เพียง 250 บาท ไม่เสีย ค่ า ป รั บ ล่าช้า ไม่ถูกอายัดทะเบียน เพราะถือว่าชำระค่าปรับตามคำพิ พ ากษาแล้ว และ ที่สำคัญเงินค่าปรับในศาล ตำร ว จ จะไม่ไ ด้ เ ป อ ร์เซ็นแม้แต่ ส ต า ง ค์ แดงเดียว อย่ าบีบบังคับป ร ะชาชนเ กิ น ไปนะครับผมเชื่อว่า ถ้ามีคนลุกสู้และใช้วิธีนี้ ตำรวจนั่นแหละครับที่จะ เ ห นื่ อ ย จนไม่ต้องทำงานอ ย่ า งอื่น เผลอๆคดีข า ดอายุความ เ พ ราะฟ้องไม่ทันเสียงบประมาณซื้อ กล้อง และงบป ร ะมาณพิมพ์ใบสั่งเปล่าเป็นช่ อ ง ท า ง ในการชำระค่าปรับที่เหมาะสมมากที่สุดแล้ว อ ย่ าได้กลัวการ เ สี ยเวลาไปยังศาล เ พ ราะมันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายเลย แต่ว่าทำให้เรานั้นยังมีเงินเหลือ กลับมาใช้จ่ า ยอ ย่ า งอื่นอีกด้วย ถ้าห า กไปจ่าย ป ก ติ ที่โรงพักเงิu 1,500 บาท ได้ลอยหายไปแน่นอนบางคนอาจจะจ่ายได้ ส บ า ย แต่อ ย่ าลืมว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะหาเงินจำนวนนี้ได้ง่าย บางคน 100 บาทก็อยู่ได้ตั้งหล า ยวั น แล้ว บางที 1,500 อาจจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยก็ยังมีฉะนั้uแล้วก็อ ย่ าให้ใครมาเอาเงิuเราไปได้ง่าย ในเมื่อมัu มีท า งที่เสียค่าปรับได้ถูกกว่านี้อีก และที่สำคัญก็ อ ย่ า ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะ จะได้ปลอ ภั ย ทุกการเดินทางด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา deesudjai

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…