Home ข่าวทั่วไป ปลูกมะม่วงในวงบ่อซีเมนต์ให้ต้นเตี้ย ใช้พื้นที่น้อย

ปลูกมะม่วงในวงบ่อซีเมนต์ให้ต้นเตี้ย ใช้พื้นที่น้อย

ปลูกมะม่วงในวงบ่อซีเมนต์ให้ต้นเตี้ย ใช้พื้นที่น้อย

ปลูกมะม่วงในวงบ่อซีเมนต์ให้ต้นเตี้ย ใช้พื้นที่น้อย

สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะพาทุกคน มาปลูกมะม่วงไว้กินเองแบบง่ายๆ ออก ด อ ก ออกผลไว ลู ก ด ก

แถมยังนำพืชผักมาป ลู ก ด้วยได้อีกด้วย จะเป็น อ ย่ า ง ไรเราไปดู กั น ดีกว่ามะม่วงถือเป็นไม้ยืนต้น

ขนาดใหญ่ที่ต้องมีพื้นที่มากในการ ป ลู ก หลายคนที่พื้นที่น้อย หรือ อยู่หม ู่บ้านที่มีพื้นที่ไม่มากจึง

ไม่สามารถปลูกมะม่วงไว้กินได้ ดังนั้นวันนี้จึงขอนำเสนอวิธีการปลูกมะม่วงในบ่อปูนซีเมนต์ซึ่งทำให้

สามารถปลูกได้ในพื้นที่เล็กๆและได้ ผ ล ดี พร้อมแซมด้วยผักสวนครัวให้พืชเกื้อ ก ูลกันด้วย

สิ่ ง ที่ต้องเตรี ย ม

1 ดินสำหรับ ป ลู ก

2 ปุ๋ ย ค อ ก

3 กาบมะพร้าวหั่น เ ต๋ า

4 กิ่งพันธุ์มะม่วงเลือ ก กิ่ ง สมบูรณ์

5 ว ง บ่อปูนซีเม น ต์

6 ฟาง ข้ า ว

7 ผักสวนครัวที่ต้องการ ป ลู ก เช่น ต้นหอม

ผักชี ผักชี ฝ รั่ ง กะเพรา โหระ พ า และ อื่นๆ

วิธีก า ร ทำ

1 เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำบ่อซีเมนต์แบบไม่ต้องมีก ้นบ่อ

แล้วเทกาบมะพร้าวหั่นเต๋าลงไป

2 จากนั้นให้ทำการเทดินลงไปครึ่งหนึ่งของบ่อปูนแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์มะม่วง

ที่เตรียมไว้ลงปลูกบริเวณกลางหลุมแล้วเทดินให้เต็มบ่อซีเมนต์

3 ขั้นต่อมาให้โรยปุ๋ ยคอ กหนึ่งกำมือรอบๆต้น มะม่วงโดยให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อย

อ ย่ าให้ชิดโคนจนเกินไปนัก แล้วรดน้ำให้ชุ่มดี

4. นำกล้าผักสวนครัวที่เตรียมไว้มาปลูกบนบ่อปูนรอบๆต้น มะม่วงที่เหลือพื้นที่ไว้แล้วคลุมดินด้วยฟางข้าว

เพื่อรั ก ษ าความชื้นและป้ อ ง กั น ศั ต รู พื ช แ ล ะ วั ช พื ชก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

คำ แนะนำในการ ป ลู ก

1 รดน้ำทุกๆ 2-3 ครั้ง-สัปดาห์

2 เมื่อลงปลูกได้ 1 เดือน ให้เริ่มใส่ปุ๋ ยคอ ก

เพื่อบำรุงทุกๆ 14 วัน

3 ในช่วงแรกให้หาแสลน มาคลุมบังแดด

อ ย่ าให้ต้นโดนแดดจัด

4 หมั่ น ถอนหญ้าหรือวัชพืชต่ า ง ๆที่ขึ้นรอบๆ

ข้อดีข อ ง การปลูกมะม่วงใน บ่ อ ปูน

1 พื้นที่น้อยก็สามารถปลูกมะม่วงได้

ควบคุมขนาดของต้นได้ดี เก็บผลผลิตง่าย

2 ออก ด อ ก เร็วและติดผลง่ายกว่า

การปลูกลงดินโดยตรง

3 ควบคุมปริมาณน้ำและอาหารของพืชได้สะดวก

4 วิ ธีนี้สามารถปลูกไม้ผลเมืองร้อนได้แทบทุกชนิด

5 มี ก า รรบกวนของวั ช พื ชและศั ต รู พื ชน้อยกว่า

เมื่อปลูกลงในบ่อ ปู น

ขอขอบคุณที่มา Postnoname sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…