Home ข่าวทั่วไป การทำค้างปลูกผักแบบบ้านๆ สำหรับปลูกไว้กินเอง

การทำค้างปลูกผักแบบบ้านๆ สำหรับปลูกไว้กินเอง

การทำค้างปลูกผักแบบบ้านๆ สำหรับปลูกไว้กินเอง

การทำค้างปลูกผักแบบบ้านๆ สำหรับปลูกไว้กินเอง

วิธีการปลูกผักในวันนี้ เราได้นำไ อ เ ดี ยสำหรับการทำค้างผักในแบบบ้ า นๆที่ไม่เหมือนใคร เป็นวิ ธีการค้างผักที่ดูแลได้ง่าย ผักเจริญเติบ โ ต ได้ดี

รูปแบบในการค้างผักนั้นจะขึ้นอยู่กับเกษตรกรที่จะเลือ กใช้ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการปลูกและผักชนิดต่างๆการปลูกผักบางชนิดจะมีวิธีในการปลูก

ที่มีความแตกต่างกันออ กไป ผักในแต่ละประเภทก็มีความต่างในการปลูก เพื่อที่จะดูแลได้ง่ายและเจริญเติบโตได้ในรูปแบบของผักชนิดนั้นๆ การค้าง

ผักในรูปแบบต่างๆ ก็จะต้องเลือ กให้เหมาะสมกับเงินที่ลง ทุ น พื้นที่สำหรับในการปลูก ลักษณะพื้นที่บนที่ราบบนที่ราบเชิง เชา เชิงเขา

1 ค้างแบบ ตั ว H

การค้างลักษณะแบบตัว H การค้างแบบนี้นั้น มักจะพบได้ในแปลงเพาะปลูกที่มีการลง ทุ นที่สูง จะมีวิ ธีการจั ด การที่ดี วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้นั้น

ก็จะใช้เป็นเส า ปูน หรือเป็นโลหะ สามารถทนทานและใช้ได้นาน ข้ อ ดีที่ได้ก็จะเก็บผลผลิตได้มากและเก็บได้นานไม่ย ากต่อ การเก็บ

2 ค้ า งแบบเสาคู่

ในการค้างแบบเสาคู่จะเป็นวิ ธีที่ให้ผลผลิตที่สูง และเป็นวิ ธีที่เก็บผลผลิตได้ง่ายด้วย การจั ด การต่างๆให้ความสะดวกสบาย การค้างจะมีความสมดุล

ไม่หนักในข้างใดข้างห นึ่ งจนทำให้ตัวล้มลงได้ แต่สำหรับทิศทางแผนในการปลูกควรที่จะต้องอยู่ในทิศตะวันออ กทิศ ตะวันตก เพราะจะช่วย

ทำให้ได้รับแสงแดดส่องได้ทั่วถึง

3 ค้างแบบตัว T

การค้างถั่วแบบตัวที จะเหมาะสำหรับในพื้นที่เชิงเขาที่ไม่ราบเรียบ แต่จะสามารถประยุกต์ใช้กับพื้นที่ราบได้ด้วย เช่น กั น สำหรับ ข้ อ ดี

การคลังแบบตัวทีนี้ จะสามารถจั ด การได้อ ย่ างง่ายสะดวก ในการเก็บผลผลิตต่างๆและการตัดตกแต่งด้านล่างให้มีความโล่ง อาจจะเพิ่ม

จำนวนเส้นลวดบนเสาด้วยก็ได้

4 ค้างแบบกระโจม

การค้างแบบลักษณะของกระโจม การทำแบบนี้นั้นจะมีความคล้ายในรูปแบบของตัวเอ ก็คือจะให้ผลที่ดีในช่วงแรกๆ แต่พอระยะเวลาที่นานไปแล้ว

การ จั ด การในเรื่องของการตัดแต่งนั้น และการเก็บผลผลิตจะย ากลำ บ า ก เ พร า ะเนื่องด้วยเถา พันจะย าวขึ้นไปรวมกันที่ด้านบน

5 ค้างแบบเส า รั้ว

การค้างแบบเส า รั้ว เราจะพบวิ ธีนี้ได้ง่ายทั่วไปและพบอยู่มากที่สุด เ พร า ะจะเป็นรูปแบบที่ทำได้ง่ายๆให้ผลผลิตที่ดี แต่เมื่อระยะเวลา

ประมาณ 2-3 ปีแล้ว จะมีปัญหาในเรื่องของเถาถั่วดาวอินคาที่ค่อนข้างย าว จะต้องมีการตัดตกแต่งอยู่บ่อยๆ

6 ค้างแบบตัว A

วิ ธีการค้างแบบตัวเอ การค้างแบบนี้นั้นจะทำได้ง่าย ทั้งยังเป็นการลง ทุ นการทำไม่มากด้วย จะให้ผลผลิตที่ดีในช่วงแรกๆ แต่พอระยะเวลาที่นาน

ไปแล้ว การจัดการในเรื่องของการตัดแต่ง การเก็บผลผลิตจะค่อนข้างไม่ง่ายเลย เพราะเนื่องจากต้น ถั่วดาวอินคาที่ใหญ่แล้วจะมีเถาพันกัน มากขึ้น

7 ค้างแบบ ต า รางหมาก ฮ อ ต

การค้างในรูปแบบของ ต า รางหมากฮอต การค้างลักษณะแบบนี้นั้นจะเป็นแบบสุดท้ายของในทุกๆแบบ เพราะเมื่อระยะเวลาที่ผ่ า นไปต้นถั่วดาว

อินคา จะมีลักษณะที่ใหญ่ เถาของถั่วจะเยอะมากๆ ย า ว พันกันไปทั่ว จนกลายเป็นหลังคา การ ตั ด กิ่งก็จะย ากลำ บากรูปแบบของการค้างผักต่างๆ

นั้นจะมีวิ ธีการทำที่ต่างกันออ กไป ให้เลือ กทำต ามประเภทของพืชผัก ลักษณะการเลื้อยของผักที่คุณทำการปลูก ก็จะได้ให้ผลผลิตที่ดีและ

ดูแลได้อ ย่ างไม่ย าก

ขอขอบคุณที่มา postsod sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…