Home ข่าวทั่วไป คนที่ขับรถควรรู้ เมื่อโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิด

คนที่ขับรถควรรู้ เมื่อโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิด

1,664
คนที่ขับรถควรรู้ เมื่อโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิด

คนที่ขับรถควรรู้ เมื่อโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิด

สำหรับวันนี้เรามีความรู้ดีๆ ที่เป็นประโยชน์กับคน ใช้รถใช้ถนนทุกคนกัน หล า ยคนคงจะรู้จักกล้องวงจรปิดที่ ติ ด ตั้งเพื่อจับความเร็วของรถที่เราขับ ซึ่งหากถ้าเราโดนเรา ก็จะมีหนังสือส่งมาให้ถึงที่บ้าน ซึ่งหนังสือนั้นคือ การเตือนให้ไปเ สี ยค่าปรับ

นั่นเอง ฉนั้นวันนี้เราก็เลยมีความรู้ในเรื่องนี้มาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน การใช้รถบนถ น นทุกวันนี้ เราต่างทราบกันดีว่ามีบริการถ่ายรูป ฟ รี หากรถของคุณ วิ่งเร็วเกินกว่ากำหนด และสิ่งที่จะ ต า ม มาก็คือใบสั่งนั่นเอง วันนี้

เราจึงมีส า ระป ร ะโยชน์เกี่ยวกับเรื่อง ของใบสั่งจากกล้องวงจรปิด นำมาฝากเพื่อนๆที่ใช้รถ และอาจจะเคยโดนใบสั่ง จากกล้องวงจรปิดกันสำหรับคนที่ โ ด นใบสั่ง แบบนี้จะมีกำห น ดไว้ว่าจะต้องไปชำระภายใน 7 วัน

หากไม่ไปภายในระยะ เ ว ล า ที่กำหนดต ามจดห ม า ยก็จะมีค่าปรับอีก ปัจจุบั น มีผู้กระทำผิ ดมากมายเลย แม้ว่าบางคน มองว่าเป็นจำนวนเงิ น ไม่เยอะก็จริง แต่ว่ามั น ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงิ น จ่าย ค่ า ป รั บ แบบทั น ทีนะพอเ ร า

ไม่ไปจ่ายต ามเวลาที่กำหนดจะเป็ น อ ย่ า งไร ทางก ร มตำรวจก็ส่งข้ อมูลไปยังก ร มขนส่งทางบก เ พื่ อ ให้ทำก า รงดเ ว้ น การต่อทะเบีย น รถของเราเป็ นการช ั่วคราว แต่ถ้าหากเราไปจ่าย ก็จะมีค่าปรับล่าช้าอีก 1,000 บ า ท

ซึ่งตรงนี้นี่เองที่มันเป็ น เงิ น เพิ่มขึ้ น มาอีกมิใช่น้อยเลย แม้ว่าค่าปรับต ามใบสั่งจะ ส อ ด รับกับการแก้ไขกฎห ม า ยใบสั่งใหม่ทนาย เกิดผล แก้วเกิด ก็ได้มีการแนะนำว่า เห็นความพย า ย า มของตำ ร ว จ ที่บังคับใช้

ก ฎ ห ม า ย จราจร อ ย่ า งเข้มงวดเหลือเกินผมเ ห็ น ด้วยกับการใช้กล้องและเทคโนโลยี แ ท น เจ้าพนักงานจราจร บ า งอ ย่ า งแก้ไขการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง และการโต้เถียงของป ร ะชาชนได้เ พ ราะกล้องไม่โกหก

ยกเว้นตำ ร วจมั่ว ส่งห ม า ยใบสั่งผิ ดบ้าน แต่ ก า รออ กมาต ร การบังคับให้ไปชำ ร ะค่าปรับภายใน 7 วัน ห า ก ล่าช้าจะต้องชำระค่าปรับ ล่าช้าเพิ่ม 1,000 บ า ท และ อ า ยั ด ทะเบียนไว้ สำหรับผมผิ ดก็ว่าไปต ามผิ ด

ผิ ดก็ต้องมีหน้าที่จ่ายค่าปรับต ามกฎห ม า ย แต่ไม่เห็ น ด้วยกับการบังคับให้ชำระค่าปรับล่าช้าอีก 1,000 บ า ท รวม 1,500 บ า ท มันโหดร้ า ยเกิ น ไปไหมครับ แต่ตำรวจได้ค่าปรับ แ ล ะ เปอร์เซ็ น ต์ค่าปรับเพิ่มอีก 3 เท่า จาก 500

เป็น 1,500 ภายในเวลา 30 วัน มันจะน่ า เก ลี ย ดไปไหมครับ 1,500 ซื้อน มลูกได้ทั้งเดือ น ท่านจะรีบใช้เ งิ นไปไห น ใจเย็น ให้เวลาชาว บ้ า น ห า ยใจบ้าง ถ้าสมมุติว่าชาวบ้านที่โด น ใบสั่งทั้ง 1,600 คน ลุกขึ้น มาต่อสู้ด้วย

วิ ธีการทางกฎห ม า ย และใช้สิทธิทาง ศ า ล บ้าง แท น ที่จะยอมชำระค่าปรับ 500 หรือ 1,500 บ า ทในกรณีล่าช้า ร วมใจรวมตัว กันเดินเข้า โรงพักแจ้งต่อ พ นักงานสอบสวนว่าไม่ชำ ร ะค่าปรับที่โรงพัก แต่จะไปสู้ในชั้ น ศาล

หรือชำระค่าปรับที่ ศาลแทนถ้ามีสักเดือนละ 1,000 คน งานคงล้น มือตำรวจ และพนักง า นอัยการแน่นอน ลองดูไหมครับ ความผิ ดลหุโ ท ษไม่ต้องประกันตัว เดินถือใบสั่งที่ตำรวจส่งไปให้ทางไปรษณีย์ แล้วบอ ก

พ นั ก งานสอบสว น ว่าขอไปต่อสู้ ในกรณีไม่ผิ ด หรือไปชำระค่าปรับที่ศาลแทน เมื่อไปถึงศาล ถ้าผิ ดก็รับส า รภาพ ศาลก็ปรับ ครึ่งหนึ่งของ 500 บ า ท คงเหลือ จ่ายค่าปรับที่ศ า ล เพียง 250 บ า ท ไม่เ สี ย ค่ า ป รั บ ล่าช้า

ไม่ถูกอายัดทะเบียน เ พ ร า ะถือว่าชำระค่าปรับต ามคำพิ พ ากษาแล้ว และ ที่สำคัญเ งิ นค่าปรับในศาล ตำร ว จ จะไม่ไ ด้ เ ป อ ร์เซ็นแม้แต่ ส ต า ง ค์ แดงเดียว อย่ าบีบบังคับป ร ะชาชนเ กิ น ไปนะครับผมเชื่อว่า ถ้ามีคนลุกสู้

และใช้วิ ธีนี้ ตำรวจนั่นแหละครับที่จะ เ ห นื่ อ ย จนไม่ต้องทำงานอ ย่ า งอื่น เผลอๆคดีข า ดอายุความ เ พ ราะฟ้องไม่ทันเ สี ยงบประมาณซื้อ กล้อง และงบป ร ะมาณพิมพ์ใบสั่งเปล่าเป็นช่ อ ง ท า ง ในการชำระค่าปรับ

ที่เหมาะสม มากที่สุดแล้ว อ ย่ าได้กลัวการ เ สี ยเวลาไปยังศาล เ พ ราะมันไม่ได้เ สี ยเวลาอะไรมากมายเลย แต่ว่าทำให้เรานั้นยังมีเ งิ นเหลือ กลับมาใช้จ่ า ยอ ย่ า งอื่นอีกด้วย ถ้าห า กไปจ่าย ป ก ติ ที่โรงพักเ งิ น 1,500 บ า ท

ได้ลอยห า ยไปแน่นอนบางคน อาจจะจ่ายได้ ส บ า ย แต่อ ย่ าลืมว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะหาเ งิ นจำนวนนี้ได้ง่าย บางคน 100 บ า ทก็อยู่ได้ตั้งหล า ยวั น แล้ว บางที 1,500 อาจจะอยู่ได้เป็นเดือน เลยก็ยังมีฉะนั้นแล้ว

ก็อ ย่ าให้ใครมาเอาเ งิ นเราไปได้ง่าย ในเมื่อมัน มีท า งที่เ สี ยค่าปรับได้ถูกกว่านี้อีก และที่สำคัญก็ อ ย่ า ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎห ม า ยกำหนดนะ จะได้ปลอ ภั ย ทุกการเดินทางด้วย

ขอขอบคุณที่มา deeรนdjai sit-smiling, sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…