Home ข่าวทั่วไป 5 สัญญาณเตือน ชีวิตการเงินพัง

5 สัญญาณเตือน ชีวิตการเงินพัง

5 สัญญาณเตือน ชีวิตการเงินพัง

5 สัญญาณเตือน ชีวิตการเงินพัง

การเป็น ห นี้ ทำให้ชีวิตเครียดและวิตกกังวล หลายคนไม่รู้ตัวว่าตนเองมีพฤติก ร ร มการใช้เงินที่รังแต่จะสร้างหนี้เมื่อมารู้ตัวหนี้ก้อนนั้นก็กลายหนี้ก้อนใหญ่ เป็นหนี้สินล้นพ้นจนแก้ไขได้ ย า ก

แม้ว่าการปรับนิสัยการใช้จ่ายของตนเองเป็นเรื่อง ย า กอยู่ไม่น้อย แต่ถ้าเร า ยังคงมีพฤติก ร ร มใช้เงินเกินฐานะนั้นสร้างหนี้สินพะรุงพะรังนิสัยนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาด้านการเงินในระยะ ย า ว ดังนั้นเราควรต้องหาวิธีแก้ไขเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มการใช้เงินและหาทางเอาชนะ นิสัยสร้างหนี้ ให้ได้

1ไม่จดบันทึก ก า รใช้จ่าย

ต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ ดี ว่ าจะใช้จ่าย อ ย่ างไร ทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่าย จัดระเบียบการใช้เงินสดเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้บัตรเครดิตเพื่อจะได้ไม่ต้องเสีย ด อ กเบี้ยมากการจดบันทึกร า ยรับ-ร า ยจ่ายเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และมีความสำคัญอ ย่ างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนพฤติก ร ร มการใช้จ่ายของบุคคล สมุดจดบันทึกร า ยรับ-ร า ยจ่าย ช่วยให้คุณทราบพฤติก ร ร มการใช้เงินไปกับสิ่งต่างๆ

ช่วยหาจุดด้อยข อ งการใช้เงินและปรับพฤติก ร ร มเหล่านั้นทิ้งเสีย อีกทั้งยังมีประโยชน์อ ย่ างมากสำหรับคนที่มีปัญหาทางการเงินเสมอเคล็ดลับง่าย ๆ คือการเก็บใบเสร็จทั้งหมดไว้คำนวณร า ยจ่าย บันทึกทุกร า ยการในแต่ละวัน จัดทำเป็นร า ยสัปดาห์  ร า ยเดือน และร า ยปีการแบ่งซองเงินแยกตามประเภทรา ยจ่ายในแต่ละเดือนเพื่อกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อไม่ให้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ขาดวินัยในการใช้จ่ายอ ย่ างมาก

2ใช้ชีวิตหรูหราเกิน ตั ว

ผู้หลงใหลการใช้ชีวิตหรูหรา มีบ้านหลังใหญ่ เเต่งตัวโก้หรูเกินฐานะ ไม่รู้จักประมาณตน การใช้ชีวิตแบบนี้เปรียบเสมือนเป็นกับดักที่ทำให้ชีวิตอยู่บนกองหนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและครอบครัว รู้สึกท้อแท้และเหนื่อยหน่าย คนคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตสะดวกสบายอาจปรับตัวปรับใจได้ ย า ก

หากแต่จำเป็นต้องยอมอดทนปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มการใช้ชีวิต ลดความสบายบางอ ย่ างลง ใช้จ่ายให้น้อยลงในระดับที่เหมาะสมตามความสามารถในการจ่าย เช่นลดการกินอาหารนอกบ้าน ซื้อเสื้อ ผ้ า ราคาแพงให้น้อยลงหนทางหนึ่ง คือ จัดลำดับความสำคัญทางการเงิน

สิ่งใดจำเป็นและสิ่งใดไม่จำเป็น เพื่อเตรียมเงินสำรองสำหรับการใช้จ่ายไปกับสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดสรรเงินเพื่อนำไปใช้กับสิ่งจำเป็น จนกระทั่งปรับตัวปรับพฤติก ร ร มฟุ่มเฟือยลง ลดอัตราเสี่ยงในการเกิดหนี้

3ปมความ ย า ก จนในวัย เ ด็ ก

คนที่มีปัญหายุ่งย า กทางการเงินอยู่เสมอนั้น บางร า ยมีสาเหตุมาจากประสบการณ์วัยเ ด็ กที่ไม่สมหวัง มีความ ย ากจนเกาะกุมอยู่ในใจส่งผลกระทบต่อจิตใจให้อ ย า กหลุดพ้นจากสภาพความย า กจนและสภาพชีวิตที่ต้องเคยอดมื้อกินมื้อเหตุการณ์ในอดีตเหล่านี้สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความอ ย ากได้อ ย่ า งไม่มีขอบเขต เกิดพฤติก ร ร มการใช้จ่ายเกินตัวจนเสียนิสัย

เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไปในวัยเ ด็ ก แท้จริงแล้วพฤติก ร ร มใช้จ่ายเงินเกินตัวดังกล่าวกลับเป็นสาเหตุของความเป็นหนี้อันเป็น ทุ ก ข์ ยิ่งจ่ายมากก็จนมาก ไม่ประหยัดก็ไม่มีทางร่ำรวยได้ดังนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่เพื่อให้มีความพอใจชีวิตความเป็นอยู่

มีความสุขในชีวิตครอบครัวและการงาน มีความรู้สึกมั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเอง เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าให้ความสำคัญกับการยกระดับจิตใจของตัวเองมากกว่าวัตถุสิ่งของ จึงไม่ต้องใช้จ่ายเงินทองเพื่อแสวงหาเครื่องประดับให้ตนเองมีค่ามีราคา

4ใช้บัตรเครดิตไม่เ ป็ น

ความจริงแล้วเราใช้บัตรเครดิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การสะสมแต้มเพื่อเป็นคะแนนนำไปแลกกับส่วนลดต่างๆแต่สำหรับผู้ที่มักมีพฤติก ร ร มการสร้างหนี้ผ่ า นบัตรเครดิต สามารถหาหนทางแก้ไขโดยไม่ให้จ่าย ผ่ า นบัตรมาเกินไปเริ่มจากการเลือกบัตรเครดิต

และโปรโมชั่นที่เหมาะกับการใช้จ่ายของตัวเอง การใช้จ่ายผ่ า นบัตรช่วยประหยัดได้บัตรแต่ละใบมีส่วนลดสำหรับสถานที่ต่าง ๆ แตกต่างกัน เช่น เติมน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงหนัง โรง พ ย า บาล หักจ่ายค่าสาธารณูปโภค

และสิ่งอื่นๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันช่วยเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและบางธุรก ร ร มยังฟรีค่าธรรมเนียมในการชำระเงินการสะสมคะแนนเพื่อเลือกของกำนัลหรือได้ส่วนลดเพิ่มข้อสำคัญ

คือ อ ย่ าใช้เงินมากกว่าที่มี ตราบเท่าที่ควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขตของร า ยรับได้มีวินัยที่ดีในการชำระหนี้และจ่ายยอดเต็มให้ตรงเวลาทุกเดือนไม่เกิดหนี้ค้างชำระปัญหายุ่ง ย า กทางการเงินอันเกิดจากบัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไป

5คบเพื่อนฟุ้งเ ฟ้ อ

พ ย า ย า ม คบกับเพื่อนที่มีแนวคิดดี ๆ มีมุมมองในทางสร้างสรรค์ทั้งการทำงานและการทำเงิน แสวงหาช่องทางสร้างร า  ยได้เก็บออมและลงทุน มุ่งสร้างเนื้อสร้างตัวให้ร่ำรวย ชักชวนกันไปลงทุนในสินทรัพย์เพื่อให้มีความมั่งคั่งทางการเงินเพิ่มขึ้น

เพื่อนมีอิทธิพลในการบ่มเพาะนิสัยการเงินไม่ดีได้เช่นกัน ปฏิเสธบ้างเมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยว กินอาหารนอกบ้าน ซื้อเสื้อผ้ าแพงกลายเป็นร า ยจ่ายก้อนโตซึ่งจะไปกระทบต่อร า ยการจ่ายประจำในแต่ละเดือน ทำให้สภาพทางการเงินติดขัดการหยิบยืมเงินจากเพื่อนฝูงแล้วเพื่อนไม่ยอมคืนเสียที

พอได้เงินก็หายไป ทำให้คุณเกิดความกังวลครุ่นคิด เรื่องนี้เป็นฝัน ร้ า ยที่ควรหลีกเลี่ยงเช่นกันเพื่อนย่อมต้องช่วยเหลือกันเมื่อเวลาจำเป็น แต่ก็ต้องพิจารณาก่อนว่าเงินที่ยืมไปนั้นได้นำไปช่วยในเรื่องที่มีความจำเป็นจริงหรือไม่ มีโอกาสได้คืนหรือเปล่าการให้ที่ไม่เดือดร้อนจึงเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและไม่นำความ ทุ ก ข์มาสู่ตัวเรา

ขอขอบคุณที่มา forlifeth

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…