Home ข่าวทั่วไป เช็ครถง่ายๆใน 10 นาทีก่อนเดินทางไกล

เช็ครถง่ายๆใน 10 นาทีก่อนเดินทางไกล

เช็ครถง่ายๆใน 10 นาทีก่อนเดินทางไกล

เช็ครถง่ายๆใน 10 นาทีก่อนเดินทางไกล

ในช่วงก่อนหยุด ย า ว หลายต่อหลาย ค น มักจะเลือ กการเดินทางกลับบ้านด้วยการขับรถยนต์ซึ่งเป็นวิ ธีการที่สะดว กที่สุดถึงแม้ว่าจะต้องแลกกับรถที่ติดขัดอ ย่ างมหาศาล ด้วยระยะการเดินทางในช่วงหยุด ย า ว การดูแลและบำรุง รั ก ษ า รถยนต์ก่อนการเดินทางไก ล ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำอ ย่ างยิ่ง เ พ ร า ะจะช่วยให้การเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่นตลอดเส้นทางการเดินทางทั้งขาไปและกลับ วันนี้มีเทคนิคง่ายๆ เพีย ง 9 ขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง ดั ง นี้

1 เช็คระบบ ห ล่ อ เย็น

ระบบหล่อเย็นจะช่วยรั ก ษ าอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์ในทุกสภาพการใช้งาน เมื่อเครื่องยนต์ทำงานและร้อนขึ้น ระบบหล่อเย็นจะดึงความร้อนออ กไปส่วนหนึ่งทำให้เครื่องยนต์ไม่ทำงานในสภาพที่อุณหภูมิที่สูงเกินไปนั่นเองเราสามารถเช็คระบบหล่อเย็น หรือ coolant ได้ ง่ า ยๆ โ ด ยสามารถตรวจระดับน้ำย าหล่อเย็นได้โดยมองจากภายนอ ก ระดับน้ำหล่อเย็นควรอยู่ในระดับมากกว่า Min ขึ้นไป สามารถหาซื้ อน้ำ ย า หล่อเย็น ไ ด้ จากศูนย์บริการหรือจากอู่ซ่อมรถยนต์ที่อยู่ใกล้บ้าน

2 เช็คน้ำ มั น เบรก

น้ำมันเบรกจะช่วยหล่อลื่นส่วนต่างๆ ในระบบเบรก เนื่องจากต้องมีการเ สี ยดสีของส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ลูกสูบ ลูกย าง ภายในแม่ปั๊มเบรก ลูกปั๊มเบรก ถ้าหากน้ำมันเบรกรั่ว หรือไม่เพียงพอ จะเกิดการสึกหรอ จนกระทั่งไม่สามารถเบรกได้ หรือที่เราเรียกกันง่ายๆ ว่า เบรกแตกโดยมากกระบอ กเก็บน้ำมันเครื่องจะอยู่บริเวณตอนหน้าของห้องเครื่อง เราสามารถสังเกตได้จากภายนอ กว่าน้ำมันเบรกข า ดหรือไม่ โดยควรให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า Min หากน้ำมันเบรกเริ่มน้อยลง มีความเป็นไปได้ถึงผ้าเบรกเริ่มสึกหรอลง ควรตรวจสอบว่าผ้าเบรกยังเหลือเพียงพอหรือไม่

3 เช็คน้ำมันเครื่อง

ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งสำหรับเครื่องยนต์ นั่นคือ น้ำมันเครื่อง ถือเป็นส่วนสำคัญเป็นอ ย่ างมาก โดยให้ดึงก้านเช็คน้ำมันเครื่องในขณะที่ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเพื่อเช็คระดับน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำมันเครื่องควรอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับที่ก้านระบุไว้ โดยสามารถเติมน้ำมันเครื่องเพิ่มลงไปได้หากน้อยกว่าที่ระบุ นอ กจากนี้ น้ำมันเครื่อง ควรทำการเปลี่ยนถ่ายทุกๆ 1 หมื่นกิโลเมตร เพื่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ และถนอมส่วนประกอบต่างๆ ภายในเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะเป็นลูกสูบ เสื้อสูบ ข้ อต่อต่างๆ เช็คน้ำมันเครื่อง

4 เช็ครอบตัวรถ

เริ่มต้นจากการเดินดูสภาพรอบๆรถยนต์ดูก่อน ว่ามีส่วนไหนไม่สมบูรณ์บ้าง บางส่วนอาจยังไม่เป็น อั น ต ร า ย หากต้องเดินทางไกล เช่น รอยขีดข่วน หรือรอยบุบต่างๆ แต่ถ้าหาก รุ น แ ร ง ถึงขนาดเริ่มหลุดออ กจากตำแหน่งปกติแล้ว ไม่สมบูรณ์ ไม่ควรทนฝืนวิ่งต่อ อาทิ สเกิร์ตหลุดห้อยออ กมา แผ่นรองใต้ห้องเครื่องข า ดเ พ ร า ะโดนกระแทกจนห้อยมาเกือบติดพื้น อาจเสี่ยงต่อ การเกิดอุ บั ติ เ ห ตุระหว่างทางได้หรือแม้กระทั่งกับเพื่อนร่วมทางได้ ควรได้รับการดูแลแก้ไขก่อนการเดินทางไกล

5 เช็คล้อ และ ย า ง

ลองไล่ตรวจดูล้อและย างว่าปกติไหม เริ่มจากไล่ดูสภาพภายนอ ก ย างมีรั่วแบน หรือบวมหรือไม่ หากมีควรเปลี่ยนทันที หรือถ้าไม่สามารถเปลี่ยนก่อนเดินทางได้ ควรนำล้ออะไหล่มาเปลี่ยนแทน ต่อมาลองดูดอ กย างว่าสึกลึกลงไปถึงระดับที่ควรเปลี่ยนแล้วหรือยัง จะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมอยู่ด้านข้างดอ กย าง ดอ กย างจะมีผลต่อเดินทางไกล ในการยึดเกาะถนนและการเบรกกระชั้นชิดมาก ย าง 1 ชุด สามารถวิ่งได้อ ย่ างน้อยๆ 40,000 กิโลเมตรหรืออ ย่ างต่ำ 2-3 ปี เมื่อเช็คสภาพภายนอ กของย างเสร็จ อ ย่ าลืมเช็คแรงดันลมย างต ามสเป็คที่รถระบุ การขับรถทางไกลควรเติมลมย างให้แข็งกว่าปกติซัก 2-3 ปอนด์ นอ กจากนี้ ท่านควรนำล้ออะไหล่มาเติมลมย างก่อนเดินทางไกลด้วย

6 เช็คระบบปรับ อ า กาศ

สภาพอากาศในเมือง ไ ท ย อากาศร้อนถึงร้อน มากโดยส่วนใหญ่ การเตรียมความพร้อมให้ระบบปรับอากาศสามารถทำความเย็นได้ต ามปกติถือเป็นสิ่งที่ควรดูแลเป็นอ ย่ างมาก โดยมากระบบปรับอากาศจะเริ่มอุดตันจากการไม่ได้ดูแลเรื่องกรองแอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้รถมีกลิ่นและไม่เย็นอ ย่ างที่ควรจะเป็น ถ้าเป็นไปได้ ควรเปลี่ยนกรองแอร์ทุกๆ 1 หมื่นกิโลเมตรเช่นกัน จะทำให้แอร์เย็นและอากาศในรถสดชื่นยิ่งขึ้น ทั่้งนี้ การเปิดกระจกขณะขับรถ มีส่วนทำให้กรองแอร์ตันและสกปรกเร็วยิ่งขึ้น

7 เช็คระบบไฟฟ้า ไฟ ห น้ า และ ไฟเบรก

หลังสต าร์ทรถ ลองเช็คดูหน้าปัดรถว่ามีไฟเตือนอะไรขึ้นปกติหรือเปล่า โดยปกติ เมื่อบิดกุญแจไปที่ Ignition mode จะมีไฟเตือนระบบต่างๆขึ้น และเมื่อสต าร์ทรถเรียบร้อยไฟเตือนเหล่านี้จะดับไปเอง สัญญาณไฟหลักๆที่จะเตือน ไฟเตือนแบตเตอรี่ ไฟเตือนถุงลม ABS ไฟเตือนน้ำมันเครื่อง หากรถท่าน มีอาการไฟดังกล่าวขึ้น อ ย่ าได้นิ่งนอนใจควรรีบเข้าศูนย์บริการใกล้บ้าน เ พ ร า ะหากเกิดรถขัดข้ องกลางทางจะทำให้เ สี ยเวลามากกว่าเดิมอ ย่ างแน่นอน แถมยังมีสิทธิ์เกิด อั น ต ร า ย ทั้งคนขับและรถยนต์มากยิ่งขึ้น

8 เช็คเส้นทาง แล ะเตรียมแผนที่ให้พร้อม

เส้นทางที่ดี จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางและทำให้วางแผนการเดินทางได้ถูกต้อง รวมถึงอาจต้องคอยตรวจสอบข่าว ส า ร เส้นทางจาก จส.100 เผื่อไว้ในกรณีที่เกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ณ เส้นทางที่เดินทางจะได้ตัดสินใจวางแผนการเดินทางได้ใหม่

9 เช็คความพร้อมของคน ขั บ

เรื่องสำคัญสุดท้าย คือ การตรวจสอบสภาพของตัวผู้ขับเองก่อนการขับเองทุกครั้งก่อนการเดินทาง หากเกิดอาการง่วงในขณะขับ ควรแวะหาที่พักต ามปั้มเพื่อแวะพัก หรือถ้าหากไม่สามารถหาปั้มแวะพักได้ ควรพกน้ำดื่ มหรือ กาแฟจิบระหว่างเดินทางเพื่อย ร ร เ ท าความง่วง รวมถึงหากสามารถเปลี่ยนคนขับรถได้ ก็จะช่วยย ร ร เ ท าความเมื่อยล้าจากการเดินทางระยะไกลได้เป็น อ ย่ า ง ดี

ขอขอบคุณที่มา autospinn sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…