Home ข่าวทั่วไป หลายคนไม่รู้ วิธีทำให้ที่ดิน ต า บ อ ด ที่ดินไ ร้ ค่ า เข้า-ออกไม่ได้ ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

หลายคนไม่รู้ วิธีทำให้ที่ดิน ต า บ อ ด ที่ดินไ ร้ ค่ า เข้า-ออกไม่ได้ ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

หลายคนไม่รู้ วิธีทำให้ที่ดิน ต า บ อ ด ที่ดินไ ร้ ค่ า เข้า-ออกไม่ได้ ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

หลายคนไม่รู้ วิธีทำให้ที่ดิน ต า บ อ ด ที่ดินไ ร้ ค่ า เข้า-ออกไม่ได้ ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

ที่ดินที่ไม่ได้ติดถนหรือไม่มีถนนผ่ านเลยเราจะเรียกมันว่า ที่ดินต าบอดแล้วแบบนี้ถ้าเราอย ากจะมีทางเข้าที่ดินตรงนี้เราจะสามารถ

ทำได้หรือไม่ วันนี้เรามีความรู้ดีๆเรื่องนี้มาฝากกัน สำหรับใครที่มีที่ดินตาบอดและอย ากจะมีทางเข้าดูได้เลยที่ดินตาบอด ก็ใช่ว่าจะ

ไร้ประโยชน์เสมอไปซะที่ไหน จริงๆ แล้วเค้าขอเปิดทางได้ ซึ่งเรียกว่า ทางจำเป็น ที่ดินตาบอด คือ ที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่สาธารณะ

ไม่มีทางเข้าออ กสู่ที่ดินของตัวเองได้ แต่รู้หรือไม่ที่ตาบอดสามารถแก้ปัญหาให้ที่ดิน มีทางออกได้ด้วยการยื่นหนังสือขอผ่ านทาง

ตามสิทธิทางกฎห มายที่ดินตาบอดหรือเรียกอีกอ ย่ างหนึ่งว่า ทางจำเป็น

หลายคนที่เป็นเจ้าของที่ดินต าบอ ดหรือที่ดินที่ไม่มีทางออ กสู่สาธารณะคงหนักใจไม่ใช่น้อย เ พ รา ะจะข า ยทิ้งก็คงได้ราคาไม่ดี

หรือจะสร้างบ้านเองก็ต้องเจอ กับปัญหาที่ต ามมาจากที่ดินที่ไม่มีทางเชื่อมต่อไปสู่ทางสาธารณะ ตามประมวลกฎห ม า ยแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 1349 ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออ กถึงทางสาธารณะได้ เจ้าของที่ดินแปลงนั้น จะผ่ านที่ดิน

ซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ที่ดินแปลงใด มีทางออ กได้ แต่เมื่อต้องข้ามสระ บึง หรือ ทะเล หรือ มีที่ชัน อันระดับที่ดิน กับทาง

สาธารณะ สูงกว่ากัน มากไซร้ ท่านว่า ให้ใช้ความในวรรคต้นบังคับที่ และ วิธีทำทางผ่ านนั้น ต้องเลือ กให้พอควรแก่ความจำเป็น

ของผู้มีสิทธิจะผ่ าน กับทั้งให้คำนึงถึง ที่ดินที่ล้อมอยู่ ให้เ สี ยห า ยแต่น้อยที่สุด ที่จะเป็นได้ ถ้าจำเป็น ผู้มีสิทธิจะผ่ าน จะสร้างถนน

เป็นทางผ่ าน ก็ได้

ผู้มีสิทธิจะผ่ าน ต้องใช้ค่าทดแทน ให้แก่เจ้าของที่ดิน ที่ล้อมอยู่เพื่อความเ สี ยหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่ านนั้น ค่าทดแทนนั้น

นอกจากค่าเ สี ยหาย เพราะสร้างถนน ท่านว่า จะกำหนดเป็นเงินรายปี ก็ได้ จากหลักกฎห ม า ยดังกล่าว เจ้าของ ที่ดินต าบอ ด

สามารถขอเปิด ทางจำเป็น เพื่อออ กสู่ทางสาธารณะได้ แต่ก็เปิดได้เท่าที่จำเป็นและอาจต้องชดใช้เงินให้เจ้าของที่ดินนอ กจากนั้น

ทางจำเป็นในแง่ของกฎห ม า ยก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะทางจำเป็นบนบกเท่านั้น หากเจ้าของที่ดินตาบอดไม่มีความจำเป็นต้องเดินเท้า

หรือ ขับรถยนต์ไปสู่ทางสาธารณะ แต่ต้องใช้ย านพาหนะทางน้ำก็สามารถใช้สิทธิทางจำเป็นขุดคูเพื่อให้เรือสามารถออ กไปสู่ทาง

สาธารณะที่เป็นคลองหรือแม่น้ำได้

แต่ทั้งนี้เจ้าของที่ดินตาบอ ดจะต้องเลือกทางออกสาธารณะไปยังทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ว่าจะขอทางจำเป็นออ กไปสู่ทาง

สาธารณะทั้งทางน้ำและทางบกพร้อม ๆ กัน จากบทบัญญัติมาตราดังกล่าว สามารถสรุปสั้น ๆ ให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า ที่ดินที่ถูกที่ดิน

แปลงอื่นล้มเอาไว้จนไม่มีทางออ กสู่สาธารณะ สามารถทำทางผ่ านที่ดินแปลงที่ล้อมอยู่ออ กไปสู่ทางสาธารณะการจะขอทางผ่ าน

ไปสู่สถานที่หรือทางอ ย่ างอื่น นอกจากทางสาธารณะ ไม่สามารภทำได้ ตามกฎห ม า ยจะใช้ทางผ่ านออ กไปสู่สาธารณะ โดย

คำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้มีความเ สี ยหายน้อยที่สุด หากที่ดินตาบอดมีทางออ กสู่ทางสาะารณะได้ แต่เส้นทางนั้นเป็นสระ บ่อ บึง

คลอง ทะเล หรือ ทางชั้น สามารถขอทางจำเป็นเพื่อออ กสู่ถนนสาธารณะได้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎห ม า ยที่ดินต าบอ ดจากกรมที่ดิน

ขอขอบคุณที่มา parinyacheewit sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…