Home ข่าวทั่วไป วิธีแก้บ้านหมุนเวียนหัว ทำง่าย ใครเป็นบ่อยควรรู้ไว้

วิธีแก้บ้านหมุนเวียนหัว ทำง่าย ใครเป็นบ่อยควรรู้ไว้

1,054
วิธีแก้บ้านหมุนเวียนหัว ทำง่าย ใครเป็นบ่อยควรรู้ไว้

วิธีแก้บ้านหมุนเวียนหัว ทำง่าย ใครเป็นบ่อยควรรู้ไว้

สำหรับอ า ก า รเวียนศี ร ษะบ้านหมุน เ ชื่อว่าหล า ยคนคงเคย เป็นแบ บนี้แน่นอน

เลยอาการแบบนี้ ถือว่ าอาจทำให้เรานั้นรู้สึกไม่ค่อยสบาย และคนที่มีอายุมาก

หรืออยู่ในช่วงวัยทำงานห นัก มักมีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องของเวียนศี ร ษะ

บ้านหมุนเหมือนสิ่งของ รอบตัวหมุนเคว้งไปมาจะทำให้มีอาก า รมึนงงอาเจียนและทรงตัวไม่อยู่

อาการบ้านหมุนเกิ ดจากอะไร

เกิดจากความผิ ดปกติ ของอ วัยวะภายในหูชั้น ในที่ทำหน้าที่ควบคุม

ความสมดุลของร่ างกาย จึงทำให้เกิดอาการ บ้านหมุน เพราะร่ างกาย

เ สี ยความสมดุล ในการทรงตัว ทำให้ผู้ป่ ว ยรู้สึกว่า สิ่งแวดล้อมหมุนรอบตัวเอง

หรือตัวเองกำลังหมุนทั้งๆ ที่อยู่กับที่ บางรายอาจมีรุ นแรงมากจน มีอาการคลื่นไ ส้อาเจียนร่วมด้วย

เมื่อเกิ ดอาการเวียนหัวบ้านหมุนควรทำอ ย่ างไร

อาการเวียนศีรษะ และอาเจียน มาก ๆ อาจทำให้ร่างกาย สู ญเ สี ยน้ำ และเกลือแร่

อ ย่ างรวดเร็ว ส่งผล ทำให้ความดันในเลือ ดต่ำ และอาจเกิดภาวะช็อ ก

ดังนั้นหากเกิดอาการ ขณะทำกิจก ร ร มต่าง ๆ ควรปฏิบัติ ดังนี้

1 หยุดนั่งพัก หรือควรนอนพักสักครู่ จนกว่าอาการจะดีขึ้น

2 หลีกเ ลี่ ย งปัจจัยที่อาจกระตุ้ นให้อาการแย่ลง

เช่น การเปลี่ยนอิริย าบถ อ ย่ า งรวดเร็ว การก้ม หรือเงยคอนาน ๆ

แ น ะนำ ท่าบริหารช่วยล ดอาการเวียนหัว บ้านหมุน

1 บริหารศีรษะ ก้มศีรษะไป ข้างหน้าแล้วแหงนไปข้างหลัง โดยทำอ ย่ างช้า ๆ

ขณะลืมต า แล้วค่อยเพิ่มเร็วขึ้น ทั้งหมด 20 ครั้ง หลับต าแล้วค่อย ๆ

หันศีรษะจากด้านหนึ่ งไปยังอีกด้านหนึ่งอ ย่ างช้า ๆ แล้วค่อย เพิ่มเร็วขึ้น ทั้งหมด 20 ครั้ง

2 บริหารต า มองขึ้นบนแล้ว มองลงล่าง ทำช้า ๆ แล้วค่อยเพิ่มเร็วขึ้น

จำนวน 20 ครั้ง กลอ กต า จากซ้ายไปขวา โดยเริ่มทำ อ ย่ า ง ช้า ๆ เช่นกัน จำนวน 20 ครั้ง

3 บริหารในท่านั่ง ยกไหล่ขึ้นลง 20 ครั้ง หันไหล่ไปทางขวา แล้วหันไปทางซ้าย ทำจำนวน 20 ครั้ง

4 การเคลื่อนไหว เดินขึ้นลงบันได ขณะลืมต า 10 ครั้ง ขณะหลับต าอีก 10 ครั้ง

ใช้อุปกรณ์เสริม คือลูกบอล ย า ง โดยโยนลูกบอล ย า ง จาก มือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่ง

โยนให้สูงเหนือระดับต า ทำอ ย่ างน้อย 10 ครั้ง อ าการเวียนหัว หรือบ้านหมุน

เป็นโ ร คที่เกิดขึ้น ได้กับทุกเ พ ศทุกวัย หากมีอาการที่รุ นแรงควรรีบ เข้าพบแพทย์

เพื่อรับการวินิจฉัย โ ร ค และพิจารณาวิ ธีการ รั ก ษ า ที่เหมาะสมต่อไป

วิ ธีป้องกันอาการเวียนหัว บ้านหมุน

ควรง ดดื่มเครื่องดื่ ม ที่มีแอลกอฮ อล์ รวมถึงรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์

พักผ่อนให้เพียงพอ และออ กกำลังกายสม่ำเสมอ จะช่วยล ดความเ สี่ ย ง

ที่จะเกิดโ ร คได้ และวันนี้เ รานั้นเอาตัวช่ วยมาฝากค่ะ การกิ นส มุนไพรก็ช่วยได้นะ

จะเป็นอ ย่ า งไรนั้นเราไป ชมกันเลยดีกว่าค่ะ สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือ ต้นน้ำน ม ร า ชสีห์

เป็นส มุ นไ พ รที่ ช่วยให้เรานั้นห า ยจากอ าการนี้ ได้ให้เพื่อนๆนั้น

ซื้ อมาปลูก หรือว่าซื้ อแบบที่เป็นใบต ากแห้ง มาแล้วก็ได้

วิ ธีการทำนั้น ก็ไม่ได้ยุ่งย ากอะไรเลย

1 เริ่มแรกเลยให้นำเอา ต้นน้ำน มราชสีห์ไปล้างทำความส ะ อ า ดให้เรียบร้อยก่อน

2 จากนั้นก็ ให้แล้วนำไปผึ่งแ ด ดให้แห้งเลย โดยเอามา เป็นชิ้นๆได้เลย

3 และรอจน มันแห้งได้ที่แล้วจากนั้น ให้คั่วจนเหลือง ๆ ก็ใช้ได้แล้ว

4 นำมาต้มช งดื่มเป็นน้ำชา ได้เลยหรือจะเก็บไว้ดื่มแบบจิบ ๆ ก็ได้นะ

หรือจะใช้สูตร การหยิบเอาต้นน มราชสีห์นี้ไปใส่ในถ้วย 1 ขยุ้มมือ แล้วเทน้ำร้อน

ลงไปเลย เราจะได้ชาส มุ นไ พ รบำรุง ร่ า งกายที่ดีอีกอ ย่ า งลองเอาไปทำกันดูนะรับร อ งว่าได้ผล ดีแน่นอน

เป็นยังไงกัน กับเรื่องราวที่นำมาให้อ่ า น กันในวันนี้ หวังว่าคงจะเป็นส า ระ

ที่เป็นประโยชน์ ต่อท่านไม่มากก็น้อยทั้งนี้ ถ้ามีความผิ ดพลาดประการใดขอ อ ภั ย

ไว้ณที่นี้ด้วย ทางเราจะ พ ย า ย า ม ปรับปรุงให้ดีขึ้น ต่อไปฝากเป็นกำลังใจ

ให้เราโด ยการก ด ไ ลค์และแ ช ร์ถ้าข้ อมูลข่ า วส า รนี้ถู กใจท่าน

ขอขอบคุณที่มา คิดดี kiddeepost, sabidee

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…