Home ข่าวทั่วไป รู้ไว้ไม่โดนหลอก โฉนดที่ดินแต่ละแบบ ไม่เหมือนกัน

รู้ไว้ไม่โดนหลอก โฉนดที่ดินแต่ละแบบ ไม่เหมือนกัน

รู้ไว้ไม่โดนหลอก โฉนดที่ดินแต่ละแบบ ไม่เหมือนกัน

รู้ไว้ไม่โดนหลอก โฉนดที่ดินแต่ละแบบ ไม่เหมือนกัน

1 โฉนด น.ส. 4 ครุ ฑ แดง

เป็นโฉนดที่ซื้อขายได้และมีสิท ธิ์ ถือกร รมสิท ธิ์ ในที่ดินได้ ขาย ซื้อ โอน ได้หมดเลย โดยสัญลักษณ์ก็คือ ครุ ฑ สีแดงนั่นเอง แต่ว่าหากมีผู้อื่นมาสร้างบ้านอาศัยอยู่ อ ย่ า ง เปิดเผย หรือครอบครองนาน ติ ด ต่อกัน 10 ปี ก็จะถือว่า

ผู้ถือกร รมสิทธิโฉนดนี้หมดสิท ธิ์ ลงเลยนะ ฉะนั้นหากมีที่ดินโฉนด น.ส. 4 ก็ อ ย่ า ลืมหันมาดูใสใช้พื้นที่ด้วยนะ

2 โฉนด น.ส. 3 หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยจะแบ่งเป็น น.ส.3 และ น.ส. 3 ข และ น.ส. 3 ก

2.1 ประเภท น.ส. 3 และ น.ส. 3 ข ครุ ฑ สีดำ หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ มันไม่ใช่โฉนดที่ดิน แบบเป็นทางการ เป็นเพียงเอก ส า ร ไม่มีภาพถ่ายทางอากาศ เอก ส า  รนี้จะออกให้โดย นายอำเภอท้องที่ ใช้เป็นหนังสือรับรองแสดงถึงสิท ธิ์

การครอบครอง แต่ว่าไม่มีกร รมสิท ธิ์ อ ย่ า ง เป็นทางการ หากจะซื้อขายก็ต้อง รอประกาศจากท า ง ร า ช ก า ร 30 วัน ถ้าไม่มีใครคัดค้านอะไรถึงทำการซื้อขายได้ และ อ ย่ า ลืมตรวจสอบด้วยว่าได้อยู่ในเ ข ต ห ว ง ห้ า ม ด้วยหรือเปล่า

2.2 ประเภท น.ส. 3 ก สัญลักษณ์คือครุ ฑ เขียว ก็จะดีกว่า น.ส. 3 ข อยู่สักหน่อยจาก น.ส. 3 โดยยกระดับขึ้นมาจะมีการรางวัดจากทางอากาศด้วย แล้วยังสามารถเอาไปจำนองได้ดี สามารถไปยื่นเรื่องเปลี่ยน เป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคตข้างหน้า

หากคุณถือโฉนดแบบนี้อยู่แล้ว ไม่ทำประโยชน์และมีคนมา ยึดครองก็ถูกยึดไปได้ง่าย ๆ เช่นกัน

3 โฉนด น.ส. 2 หรือ ใบจอง

เป็นเอก ส า ร แสดงสิทธิแบบ ชั่ ว คราวทาง ร า ช ก า ร จะออกให้ น.ส. 2 นั้นไม่สามารถซื้อ ขาย โอน ได้

หรือจะเอาไป จำ น อ งก็ไม่ได้ แต่ว่าสามารถโอนให้เป็น มรดกตกทอดแก่ ท า ย า ทได้

ซึ่งที่ดินนี้หากไม่ ทำประโยชน์ ติ ด ต่อกัน 3 ปี ทางการสามารถ ยึดคืนได้เหมือนเดิม

4 ประเภท ภ.บ.ท. 5 หรือ เอก ส า ร สิท ธิ์ ที่ ร า ช ก า รออกให้

สำหรับประเภทนี้เป็น แบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ หรือเอก ส า รรั บรองการเสียภาษีนั่นเอง แต่ไม่ใช่เอก ส า ร สิทธิ

ซื้อ ขาย โอน ไม่ได้ แต่ว่าตกทอดเป็นมรดกต่อไปได้ ถ้าซื้อมาระวังจะ โ ด น โ ก งเอาง่าย ๆ

เพราะซื้อมาแล้ว อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ เอก ส า ร ที่ได้มาใช้ เป็นหลักฐานในชั้นศาลไม่ได้

5 ประเภท น.ค. 3

เป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ ออกโดยนิคมสร้างตนเอง จัดที่ดินเพื่อการครองชีพเท่านั้น

6 ประเภท ส.ท.ก.

เป็นประเภทหนังสือ สิทธิทำกินในเ ข ต ป่ าไ ม้ ซึ่งทางก ร ม ป่ า ไ ม้เป็นผู้ออกให้

มีสิทธิในการครอบครอง เพื่อทำประโยชน์ แต่ว่าถือครองกร รมสิท ธิ์ ไม่ได้ ซื้อ ขาย โอน ไม่ได้

แต่ก็ส่งเป็นมรดกตกทอดได้ หากไม่ใช้ประโยชน์อะไร ติ ด กัน 2 ปี ทาง ร า ช ก า ร จะยึดคืน

7 ประเภท ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร รม

ครุ ฑ สีน้ำเงิน คือสัญลักษณ์ เป็นประเภทที่ถือครองเพื่อทำประโยชน์ ใช้ในการทำเกษตร ก ร ร ม ไม่ใช่กร รมสิท ธิ์ ในที่ดิน มีสิทธิแค่ครอบครองเพื่อทำกิน อ ย่ า ง เดียว ซื้อ ขาย โอน ไม่ได้ แต่มีสัญญาเช่าอยู่ที่ 99 ปี เช่าแบบระยะย า ว

ถ้าใครไม่รู้ทำการซื้อขาย ก็ระวัง จะโ ด น ห ล อ ก เอาได้ แต่ว่า สปก.นี้ส่งต่อให้ ลูกหลานทำกินต่อได้ แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ ท า ง รั ฐ ยึดคืนก็จะเรียกร้องอะไรไม่ได้

โดยเฉพาะคนที่จะเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ จะต้องศึกรายละเอียดให้ดี ดูให้ดีว่าแบบไหนซื้อขายได้ตาม ก ฎ ห ม า ย เพื่อจะได้ไม่โดนหลอกกันง่ายๆ การจะซื้อขายที่ดินที่ไหน อ ย่ า ตัดสินใจอะไรง่าย ๆ อ ย่ า เห็นว่าที่ดินราคาถูกแล้วจะรีบคว้า เอาไว้ก่อนจะดูให้ดีว่าเป็นโฉนดแบบไหน

ขอขอบคุณทีท่มา กร ม ที่ดิน, showbizinfoo

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…