Home ข่าวทั่วไป 6 วิธี กำจัดคราบเหลือง ให้สะอาดเหมือนใหม่

6 วิธี กำจัดคราบเหลือง ให้สะอาดเหมือนใหม่

6 วิธี กำจัดคราบเหลือง ให้สะอาดเหมือนใหม่

6 วิธี กำจัดคราบเหลือง ให้สะอาดเหมือนใหม่

1 น้ำส้มสายชูกำจั ดค ร า บเห ลื อง

วั ต ถุดิ บง่ า ยๆ ที่มีในบ้ า นอย่ างน้ำส้มสายชู เราสามารถ เอามากำจั ดคร า บเหลือง

และคร า บส กป ร กบนผ้าได้เพราะว่าในน้ำส้มสายชูมีก ร ดอ ะซิ ติ ก Acetic Acid

ที่สามารถช่วย ล ะล า ยสิ่งต กค้ างแล้วก็คร า บ ส กป ร กบนผ้าทั้งยังสามารถ

เปลี่ยนผ้าที่ดู ห ม องไม่ส ดใ สให้กลับมาข า วใสสะอาด ได้อีกครั้ง วิธีใช้ทำได้ดังต่อไปนี้

นำน้ำส้มสายชูประมาณ ครึ่งถ้วยตวงเทลงในกะละมัง ตาม ด้วยน้ำย าซั กผ้าและน้ำสะอาด

ผสมให้เข้ากัน ต่อจากนั้น นำผ้าข า วที่เ ล อะคร า บส กป ร ก หรือผ้าข า วที่หม อ งมา

แช่ลงในกะละมัง ทิ้งเอาไว้ราวๆ60 นาที แล้วค่อยเริ่ม ซั ก เพี ย งเท่ านี้ค ร าบหม อ ง

และคร า บส กปร กก็หลุ ด ออ กได้โดยง่ าย ผ้ากลับมาข า วสะอาด ไม่ต้องเป ลื องแ รงในการขั ดเลย

2 แ ป รงสี ฟั น และย าสีฟั นนี่แหละ ตัวช่วยอย่ างดี

ในย าสีฟั นมีผ งขั ดฟั น ซึ่งมีส่ ว นผ ส มสำหรับ การขั ดค รา บส กป ร กต่างๆออ ก

ไม่ว่าจะเป็นแ ค ลเซี ย ม ค าร์บ อเ นต แค ลเ ซี ยมฟ อสเ ฟต แ คลเซี ย มซิ ลิก า ฟ ลูอ อไ รด์

แล้วก็อื่นๆย าสีฟั นจึงเป็นตัวเลื อ กหนึ่งซึ่งสามารถ เอามาจั ดการกับร อ ยค ร าบบนผ้าข า ว

ให้สะอาดได้ อย่ างหม ดจ ด วิธีใช้ทำได้ดังต่อไปนี้ นำผ้าข า วที่มีคร า บส กป ร ก

มาแช่ลงในกะละมัง ที่มีน้ำสะอาด จากนั้นนำย าสีฟั นมาป้ า ยลงบนค ร าบเห ลื อง

หรือคร า บส กปร ก ใช้แปรงสี ฟั น เ ก่ าหรือแป ร งสีฟั นที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาขัดวนไปเรื่อยๆ

บนค ร าบประมาณ 2-3 นาที แล้วต่อจากนั้น นำผ้าไปล้างด้วยน้ำ ที่สะอาด หากยังมีค ร าบ

หลงเหลืออยู่ให้ทำซ้ำอีกที และค่อยนำเอาไปซั กซ้ำ เพื่อความสะอาด

3 มะนาวลูก ในตู้เย็น ช่วยขจั ดคร า บได้อย่ างห ม ดจ ด

น้ำมะนาวมีกร ดซิ ตริ ก ซึ่งช่วยทำให้ค ร าบเห ลื องบนผ้ าหลุ ดออ กได้ง่ าย

ด้วยเหตุนี้การใช้น้ำม ะน าวก็เลย เป็นอีกวิธีที่ช่วยทำความสะอาด คร า บบนผ้าข า ว

ได้ดี อีกทั้งก ร ดซิตริ กในน้ำมะน า วยังช่วยป รั บค่ า pH จึงนำมาใช้กับสิ นค้ าต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นผ ลิ ตภั ณฑ์ ทำความสะอาด ผ ลิ ตภั ณ ฑ์เค รื่ องสำอ า ง ฯ ล ฯ วิธีใช้

ทำได้ดังต่อไปนี้ นำน้ำมะนาวประมาณ 1 ถ้วยตวงมาผสม กับน้ำที่สะอาด แล้วนำไป

ป้ า ยตรงบริเวณคร า บส กป ร กบนผ้าข า วที่เราต้องการทำความสะอาด ทิ้งเอาไว้

สั กพั กจากนั้น ค่อยน้ำแป ร งสีฟั นไม่ใช้แล้วมา ขัดว นเ บ าๆเมื่อคร า บเ ปื้ อน

หลุ ดออ กหมดจึง ค่อยนำผ้าไปซัก ทำความสะอาดอีกครั้ง

4 เบกกิ้งโซดา ตัวช่วยในการขจั ดทุ กค ร าบ

เบกกิ้งโซดาเป็น อีกหนึ่งตัวช่ ว ยในการกำ จั ดคร า บต่ างๆที่ทุกคนอาจ

จะรู้จักกันดี ซึ่งแ น่น อ นว่า สามารถเอามากำจั ดค ร าบ บนเสื้ อผ้ าได้เช่นเดียวกัน

ผ้าข า วที่มีความห ม องซักยั งไงก็ไม่ข า วส ว่ างสักที เบกกิ้งโซดาช่วยแ ก้ไ ข

ปั ญห านี้ได้ วิธีใช้ทำ ได้ดังต่อไปนี้ นำเบกกิ้งโซดาผสม กับน้ำที่สะอาด โดยใช้

อั ตร าส่ วนคือน้ำ 4 ลิตรต่อเบกกิ้งโซดา 1 ถ้วย เมื่อผสมเข้ากันดีแล้วให้นำเอาไป

ซักผ้าข า วได้เลย เพี ย งเท่ านี้ ก็ช่วยขจั ดความห ม อง บนผ้าได้อ ย่ าง

หมดจด ผ้ากลับมา ขาวสะอาด เหมือนใ ห ม่แล้ว

5 วิธีแก้ผ้าสีตก ด้วยเกลือในครัวแม่นี่แหละ

ปัญหาผ้าสีตก เป็นอะไรที่หลายคน หงุดหงิดใจเป็นอย่ างมาก ยิ่งถ้าเป็น

เสื้อตัวโปรดด้วยแล้ว ยิ่งทำให้แซดกว่าเดิม วันนี้เราเลยมีวิธีดีๆ มาบอกต่อทุกคน

ซึ่งวิธีนี้ ไม่ว่าจะ สีตกใส่เสื้อสีขาว หรือเสื้อสีไหนๆก็ใช้เกลือ จัดการได้สบายมาก

วิธีแก้เสื้อสีตก ด้วยเกลือก็ไม่ ย า ก แค่เพียงผสมน้ำ ที่สะอาดกับเกลือโดย

ประมาณ 1-2 กำมือ คนเกลือให้ละลายดีแล้ว นำผ้าที่มีคราบสีตก มาแช่ทิ้งเอาไว้

อ ย่ า ง ต่ำ 6 ชั่ ว โมง หรือยิ่งแช่ทิ้งเอาไว้ ข้ามคืนได้ก็ยิ่งดี และก็เมื่อครบเวลา

และจากนั้นก็ให้นำผ้าที่แช่ไว้ มาล้างทำความสะอาดแล้ว ก็ค่อยนำไปซักได้ตามปกติ

นอกเหนือจาก ที่จะช่วยจัดการ ผ้าสีตก ได้อยู่มือแล้ววิธีการแบบนี้ยังช่วย คืนความสดใสให้ผ้าสีได้ดีอีกด้วย

6 วิธีแก้ปกคอเสื้อ มีคราบเหลือง

เสื้อเชิ๊ตสีขาวนี่ ปกคอเสื้อเวลาใส่ไปนานๆ และโดนเหงื่อ คราบไคล มักจะเป็น

คราบที่ปกเสื้อ และซักออกย ากมา จนบางคน อ ย า ก เปลื่ยนเสื้อเชิ๊ต ตัวใหม่เลยทีเดียว

แต่แน่นอนว่า คุณแม่บ้านหลายๆคน ไม่ค่อยอนุมัติ ดังนั้นวันนี้เราเลย จะมาบอกต่อวิธี

แก้ไขกัน และแน่นอนว่าตัวช่วยก็คือ เบคกิ้งโซดา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์

หลากหลายมาก ๆ โดยในส่วนของการใช้ขจัด คราบเหลืองบนปกเสื้อ ก็ให้ผสม

เบกกิ้งโซดา 4 ช้อนโต๊ะ กับน้ำ ¼ ถ้วยตวง คนจนเข้ากัน แล้วนำไปป้ายบริเวณที่มีคราบ

แล้วขยี้เบา ๆ วางทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที ก่อนจะนำไป ซักตามปกติ เท่านี้ก็เรียบร้อย

หากต้องการให้ผ้าข า วมีความสะอ า ดกระจ่ า งใ สไปน า นๆแล้วล่ะก็ แ น ะนำว่า

หลังซักผ้าทุกครั้ งควรนำผ้าไปต ากแ ด ดให้แ ห้งจะดีที่สุด เพราะแ ส งจากด ว งอ าทิ ตย์

จะช่วยทำให้ผ้าข า วมีความกระจ่ างใ สและก็เ ป ล่งประก า ยมากขึ้น อีกทั้งยัง ล ดกลิ่ นอั บ

และกลิ่ นต กค้ า งจากน้ำย าซั กผ้าได้ด้วย ไม่แ น ะนำให้เอาผ้ าข าวเข้าเ ครื่ องอ บผ้าบ่อยๆ

เพราะว่าจะทำให้ผ้ าหม อ งไวขึ้นอีกทั้งยัง ทำให้เกิดก ลิ่ นเห ม็ นอั บอีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา feedsod

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…