Home ข้อคิดชีวิต 20 สาเหตุ ที่คนส่วนมากเก็บเงินไม่อยู่ หลายคนชอบมองข้าม

20 สาเหตุ ที่คนส่วนมากเก็บเงินไม่อยู่ หลายคนชอบมองข้าม

20 สาเหตุ ที่คนส่วนมากเก็บเงินไม่อยู่ หลายคนชอบมองข้าม

20 สาเหตุ ที่คนส่วนมากเก็บเงินไม่อยู่ หลายคนชอบมองข้าม

1 การอยู่ในสังคมที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

การมีเพื่อนหรือ อยู่ในกลุ่มคนที่ ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยทำ ใ ห้ ย า ก ใ น ก า รออม เพราะจะมีเหตุ

ให้ใช้เงินตามความ อ ย า ก หรือกิ เล ส หรือตามกลุ่มเพื่อนฝูง เพื่อการเข้าสังคม

2 ขาดระเบียบวินัยในชีวิต

ขาดระเบียบวินัย ในการใช้เงิน หากก่อเกิด เป็นนิสัยที่ไม่ดีแล้ว ก็ ย า ก จะแก้ไข

และส่งผลให้ ออมเงินไม่ได้เลย มีเงินเมื่อไหร่ ก็จะใช้จนหมด

3 กลัวเงินไม่พอใช้ จึงไม่คิดเรื่องออมเงิน

รายได้อาจจะน้อย กลัวจะไม่พอใช้ แต่ไม่เคยคิดวิเคราะห์ ถึงรายจ่ายที่แท้จริง

ซึ่งบางทีก็ไม่ได้มาก อ ย่ า ง ที่คิด เช่น คิดว่าต้องใช้เงินวันละ 200 บาท แต่ในความเป็นจริง

รายจ่ายไม่ได้มากขนาดนั้น หากรู้รายจ่ายที่แท้จริง ก็จะเหลือเงินออม

4 การใช้เงินเก่งจนเกิดเป็น ความเคยชิน มีเงินเมื่อไหร่ ก็ต้องใช้จนหมดเกลี้ยง

5 ไม่รู้จักแบ่งเงิน ไว้ใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วน

เช่นรายจ่ายส่วนตัวเงิน เก็บเงินลงทุน เงินไว้ใช้ย ามฉุกเฉิ น ต้องฝึกจัดแบ่งเงิน และมีวินัยการเงิน

6 ขาดการวางแผน

การเงิน เงินเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการดำรงชีพของคนเรา การวางแผนเพื่อให้มีเงิน ไว้ใช้จ่าย

ทั้งในขณะที่ยังทำงานอยู่ หรือแก่ชรา เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องวางแผน เพราะไม่มีใครช่วยเหลือใครได้

แต่ละคนต้องวางแผน และทำตามแผนที่ ตัวเองวางไว้ให้่ได้ เพื่อไม่ให้ชีวิต มีปัญหาการเงินในบั้นปลาย

7 ทนสิ่ง ยั่ ว ยุ ไม่ไหว

ในโลกทุกวันนี้ มีสิ่งยั่ ว ยุ ให้ใช้เงินมากมาย หากทนไม่ไหวก็จะ ต้องเสียเงินกับสิ่งเหล่านั้น

เช่นเสื้อผ้าใหม่ๆ โทรศัพท์รุ่นใหม่ รถรุ่นใหม่หรือแม้แต่ ของใช้เล็กๆ น้อยๆเสื้อผ้า เครื่องดื่ม

อาห าร สถานที่ท่องเที่ยว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ มีอยู่มากมายหากทนไม่ไหว ก็จะมีรายจ่ายตามมาไม่น้อย

8 ไม่รู้ร า ย จ่ า ยที่แท้จริงในแต่ละเดือนแต่ละวัน

จึงประมาณเอาเอง ว่าเท่านั้นเท่านี้ ก็คงจะพอ คนส่วนใหญ่ มักจะประมาณ รายจ่ายไว้มากกว่าปกติ

เพราะกลัวเงินจะไม่พอใช้ แต่หากรู้รายจ่าย ที่แท้จริงก็จะมีโอกาส เหลือเงินเก็บ เป็นเงินออมได้

9 ไม่มีการจดบันทึกการใช้จ่ายประจำวัน ประจำ เ ดื อน

จึงไม่รู้ว่า มีรายจ่ายอะไรบ้าง ได้จ่ายอะไรไปบ้าง มากน้อยเพียงใดจ่าย

ในเรื่องที่จำเป็น หรือ ไม่จำเป็นก็ ย า ก ในการตรวจสอบ

10 ความประม า ทคิดว่ายังหาเงินได้อยู่เรื่อยๆ

มั่นใจในความเก่ง ของตัวเองแต่งาน หรืออาชีพใดๆ ก็ตาม ก็มีวันขึ้นหรือได้รับความนิยม

และเสื่ อ ม ความนิยมวิธีหาเงิน ในปัจจุบันจึงอาจ ใช้ไม่ได้ในอนาคต ทำให้ในอนาคต

ไม่สามารถหาเงิน ได้เหมือนในปัจจุบันอีกแล้ว เช่น สำ นั ก พิ ม พ์

11 ใช้เงินไม่เป็น

การใช้เงิน การบริหารเงิน เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องศึกษาไม่น้อยไปกว่า

การหาเงินไม่เช่นนั้น เงินที่หามาได้ ก็จะไม่มีเหลือเลย

12 ควบคุมตัวเองไม่ได้ในเรื่องการเงิน

บางคนนั้นเมื่อมีเงิน ก็จะขาดสติในการควบคุมตัวเอง และใช้เงินหมดในเวลาไม่นาน

เงินเดือนออกได้ไม่กี่วัน ก็ใช้เงินเกือบหมดแล้ว โดยเฉพาะ คนที่ชอบเที่ยว สังสรรค์

เมื่อเจอเครื่อง มึ น เ ม า เข้าไป ก็จะยิ่งขาดสติ ใช้เงินไม่คิดกว่าจะรู้ตัว เงินก็หมดไปแล้ว เป็นอยู่ อ ย่ า ง นี้ทุกเดือน

13  มีหนี้สิน มีภาระต้องดูแลค่อนข้างมาก

บางคนต้องรับผิดชอบ ทั้งครอบครัว ต้องเลี้ยงดูหลายคน การออมเงิน จึงเป็นเรื่อง ย า ก การแก้ไขปัญหานี้

ต้อง พ ย า ย า ม สอนให้แต่ละคน ในครอบครัวหรือคนใกล้ตัว ได้เรียนรู้วิธีหาเงินบริหารเงิน

อ ย่ า ทำหน้าที่ให้เงินใช้เพียง อ ย่ า ง เดียว เพราะคนเหล่านั้น ก็จะไม่รู้วิธีการหาเงิน ซึ่งก็จะกลายเป็นภาระ

ไปตราบอีกนานเท่านาน จนไม่มีเงินเก็บตั้งตัวไม่ได้เลย เพราะต้องเลี้ยงดูคนรอบตัวไปทั้งชีวิต

14 เริ่มออมเงินช้าเกินไป

ไม่พอใช้ใน ย า ม เกษียณ บางขุน ใช้เงินเก่ง กว่าจะเริ่มคิดได้ ก็อายุมากแล้ว ซึ่งอาจมีเหตุผลบาง อ ย่ า ง

ที่ทำให้เริ่มเห็นความสำคัญ ของการออมเงิน เช่นการ เ จ็ บ ป่ ว ย อุ บั ติ เ ห ตุ จึงเริ่มคิดเรื่องการออมเงิน

อ ย่ า ง จริงจัง แต่ก็เมื่ออายุมากแล้ว ออมได้ไม่มาก

15 การใช้จ่ายเงินกับสิ่งที่ทำให้ขาดสติในการควบคุมตัวเอง

อ ย่ า ง สิ่งของ มึ น เ ม า หรือ อาจจะเป็นคู่ครอง กิ๊ก นำเงินไปบำเรอคนรัก อ ย่ า งขาดสติ

บางคนให้จ นหมดตัวแล้ว ก็โดนทิ้ง

16 สร้างหนี้ตลอดเวลา

บางคนเปลี่ยน ของใช้บ่อยมาก ตามเพื่อนตามสังคม เน้นการผ่อน จึงทำให้ไม่มีเงินเหลือเก็บ

ดังนั้น ต้องวางแผน ในเรื่องการซื้อทรัพย์สิน หรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูงซื้อแล้ว ต้องใช้ให้คุ้ม

อ ย่ า ซื้อบ่อยเพราะ จะทำให้เงินหมดไปเรื่อยๆ ไม่มีเก็บ ไม่มีเงินออม

17 ขาดการวางแผนเรื่องการซื้อข้าวของเครื่องใช้

สินค้าเหล่านี้ บาง อ ย่ า ง มีราคาสูง แต่มีความทนทานใช้งานได้นานแค่บาง อ ย่ า ง แม้จะมีราคาสูง

แต่ไม่มีความทนทาน อ ย่ า ง รถยนต์ย างรุ่น หรือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ทำให้เสียเงินอยู่บ่อยๆ

หรือการซื้อสินค้าจำนวนมาก จะมีราคาที่ถูกกว่าช่วยประหยัดเงิน เรื่องการซื้อสินค้าหากรู้จักวางแผน

ก็จะมีเงินเพิ่มมากขึ้น และสามารถ นำไปเก็บเป็นเงินออมได้

18 ขาดความรู้ เรื่องการออมเงิน

และไม่เคยคิด ที่จะศึกษาเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆแล้ว เรื่องการออมเงิน เป็นสิ่งสำคัญ

ที่ต้องศึกษาในทันทีที่มีรายได้เข้ามา การออมเงิน อ ย่ า ง ถูกวิธี เป็นวิธี ที่ช่วย ให้มีเงินเพิ่มมากขึ้น

มีรายได้เพิ่มขึ้น อ ย่ า งการซื้อสลากออมสิน อาจถูก ร า ง วั ล หรือได้ ด อ ก เบี้ย

เป็นเงินที่เพิ่มเข้ามา จากการออมเป็นรายได้ อีกทางหนึ่งทุกปี

19 หวังพึ่งพาคนอื่นจนไม่ยอมคิดถึงเรื่องการออม

เพราะคิดว่า คนรอบข้าง จะต้องให้ความช่วยเหลือตัวเอง แต่ในบางครั้ง ก็อาจเป็นเรื่องที่ เ ล ว ร้ า ย

โดยเฉพาะสำหรับคนมีครอบครัว การ เ จ็ บ ป่ วย เพียงครั้งเดียว อาจมีค่า รั ก ษ า หลักล้านบาท

ตามมา ไม่เพียงไม่มีเงินออมสำหรับตัวเอง แต่ยังทำให้คนรอบข้าง เดือดร้อนตามไปด้วย

20 ขาดแรงจูงใจ

ในการออม สำหรับคนโสด ไม่มีภาระ ต้องรับผิดชอบ การออมเงินดูจะเป็นเรื่องย ากมากจริงๆ

ต่างจากคนมีครอบครัว หรือมีภาระ ที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้น อาจจะต้องสร้างหนี้เพื่อให้ มีภาระแต่ก็ควรเป็นหนี้

ที่มีมูลค่าเพิ่ม ในอนาคต อ ย่ า ง การซื้อบ้านซื้อที่ดิน ซึ่งราคาปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต การออมเงินไม่ได้

ผลไม่ประสบความสำเร็จ หากมองที่สาเหตุหลักหลักแล้ว ก็จะมาจากการไม่มีวินัยในชีวิต ไม่มีวินัยการเงิน

การเอาแต่ใจตัวเอง ตามความ อ ย า ก ได้ อ ย า ก ซื้อ และไม่ยอมศึกษาใ นเรื่องการบริหารเงิน ผู้เขียนเคยมีรายรับ

ค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่เคยศึกษา เรื่องการบริหารเงินเลยศึกษาแต่เรื่องการใช้เงิน การผลาญเงิน อ ย่ า ง เดียว

ขอขอบคุณที่มา s i a m e b o o k, verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…