Home ข้อคิดชีวิต 10 วิธีเลี้ยงลูกให้โตไปประสบความสำเร็จ มีจิตใจเข้มแข็ง

10 วิธีเลี้ยงลูกให้โตไปประสบความสำเร็จ มีจิตใจเข้มแข็ง

10 วิธีเลี้ยงลูกให้โตไปประสบความสำเร็จ มีจิตใจเข้มแข็ง

10 วิธีเลี้ยงลูกให้โตไปประสบความสำเร็จ มีจิตใจเข้มแข็ง

1 สอนทักษะเฉพาะ

เช่น การมีระเบียบวินัยในตัวเอง ตลอดจนทักษะการอดทนและแก้ปัญหาต่างๆ ที่ต้องเผชิญ เช่น การรู้จักควบคุมความ อ ย า ก ได้

อ ย า ก มี ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้ลูกคุณเรียนรู้ที่จะปรับตัวแม้ในขณะที่เขาเผชิญกับสถานการณ์ที่ ย า ก ลำบาก

2 ปล่อยให้ลูกได้ทำผิดพลาดบ้าง

สิ่งสำคัญคือการสอนลูกว่าการมีข้อผิดพลาด ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้ ปล่อยให้สิ่งที่ผิดพลาดเป็นประสบการณ์

เพื่อคอยสอนใจไม่ให้ลูกไม่ทำผิดซ้ำสองด้วยวิธีนี้ลูกจะไม่รู้สึกละอายใจที่จะทำผิดพลาดไปบ้าง และจะสามารถยกโทษให้ตัวเอง

ได้ไว หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ก็ตามในชีวิตของลูก

3 สอนให้ลูกรู้จักวิธีการพูดเชิงบวกกับตัวเองซ้ำๆ บ่อยๆ

วิธีนี้เรียกอีก อ ย่ า ง ว่าการสอน Self-Talk คือ การให้ลูกได้อธิบาย ว่าในวันนี้ลูกได้ทำอะไรบ้าง ตัว อ ย่ า ง เช่น ฝึกให้ลูกพูดกับ

ตัวเองในด้านบวกซ้ำๆ หากทำเป็นประจำ จะช่วยเปลี่ยนภาพในจินตนาการในใจลูกให้มองตัวเองในแง่ดีสำหรับใน เ ด็ ก เล็กหากว่า

เราฝึกให้ลูกพูดด้านบวกบ่อยๆ จิตใต้สำนึกของ เ ด็ ก จะรับรู้และซึมซับแต่สิ่งที่ดีๆ เข้าไปผลลัพธ์ที่ เ ด็ ก แสดงออกมาก็จะมาจากใต้

จิตสำนึกที่ดีในตัวเอง วิธีนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยปลูกฝังให้ลูกเป็น เ ด็ ก ที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ตลอดจนแสดงออกทางอารมณ์

ต่างๆ ได้ อ ย่ า ง เหมาะสมพอดี

4  กร ะ ตุ้ นให้ลูกของคุณเผชิญหน้ากับความกลัว

หากลูกหลบเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกกลัวไปตลอด ลูกจะไม่มีวันได้รู้จักวิธีสร้างความมั่นใจเมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์ที่

ย า ก ลำบาก ไม่ว่าลูกของคุณจะกลัวความมืด หรือกลัวที่จะพบกับผู้คนใหม่ ๆ เป็นต้นคุณสามารถช่วยลูกให้ได้ลองเผชิญหน้า

กับความกลัวได้ อาจจะค่อยๆ ให้ลูกได้เผชิญกับความกลัวทีละนิด คอยอยู่เคียงข้างลูก และคอยชื่นชมในความ พ ย า ย า ม ของ

ลูกที่สำคัญคือการให้รางวัลในความกล้าหาญแก่ลูก ด้วยวิธีนี้จะทำให้ลูกได้เรียนรู้ว่าตัวเขาสามารถก้าวออกจากเซฟโซนได้

อ ย่ า ง มั่นใจเต็มภาคภูมิ

5 ปล่อยให้ลูกของคุณรู้สึกอึดอัดบ้าง จะเป็นไรไป

ในย ามที่ลูกตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกอึดอัด ย า ก ลำบากใจ ให้คุณลองปล่อยให้ลูกได้ลองหาทางออกกับสิ่งที่เจอด้วย

ตัวเอง เมื่อใดก็ตามที่เกิดปัญหาแล้วคุณยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือลูกทุกๆ ครั้งร่ำไปจะทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเขาต้องได้รับการช่วยเหลือ

จากคุณเสมอ ยิ่งทำให้ลูกไม่เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองในการหาทางเอาชนะปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตัวเองได้

6 เป็นแบบอย่ างที่ดีให้กับลูก

นอกจากการสอนลูกด้วยวิธีต่างๆ แล้ว สิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม คือ การที่คุณต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่ างที่ดีโดยเฉพาะเรื่อง

ศีลธรรม จรรย าบรรณให้ลูกเห็น เพราะตราบใดที่ลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะย่อมต้องการเข็มทิศทางศีลธรรมจรรย าที่ดี เ ด็ ก จะเรียนรู้

ระดับของการให้ความสำคัญของการแสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์ ทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้านการเห็นอกเห็นใจตลอดจนความ

ซื่อสัตย์ต่อตนเองครอบครัวและสังคมจากพ่อและแม่อย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้นการสอนอย่ างเดียวไม่เพียงพอ คุณต้องทำตัว

เป็นแบบ อ ย่ า ง ที่ดีอยู่เสมอด้วย

7 ให้ความสำคัญกับความกตัญญู

การสอนให้ลูกรู้จักความกตัญญูตั้งแต่ยังเล็ก วิธีสอนลูกให้กตัญญูไม่ใช่แค่คำพูดที่พร่ำสอน แต่การกระทำให้เห็นเป็นตัวอย่ างนั้น

สำคัญที่สุด เริ่มง่าย ๆจากการกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ ทดแทนบุญคุณด้วยการเลี้ยงดูท่านย ามแก่เฒ่าหรือเ จ็ บป่วย เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี

ให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องความกตัญญูกตเวที ด้วยการปลูกฝังให้ลูกรู้จักความกตัญญูกตเวทีจะทำให้ลูกของคุณรู้ว่าอะไรผิดชอบ ชั่ ว ดีที่

ควรกระทำและไม่ควรทำต่อเพื่อนมนุษย์ นอกจากนี้ เมื่อลูกแสดงถึงความกตัญญู เช่น การช่วยเหลืองานบ้าน หรือช่วยแบ่งเบา

ภาระพ่อแม่ แม้แต่เล็กๆ น้อยๆคุณควรให้คำชมเชยแก่ลูกตามสมควร ให้ลูกได้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นเรื่อง ถูกต้องและน่ายกย่อง

นอกจากนี้ หากพ่อแม่เห็นข่าว หรือเรื่องราวดี ๆ ก็สามารถนำเรื่องนั้นมาบอกเล่าให้ลูกเห็นภาพ เช่น เ ด็ ก คนนี้กตัญญูต่อพ่อแม่

พอโตแล้วก็ช่วยทำงาน แบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยการหารายได้พิเศษ อย่ างไรก็ตาม การอบรมสั่งสอน เ ด็ ก ไม่ควรกดดัน ค่อย ๆ

พูด ค่อย ๆ สอน เรื่องราวต่าง ๆ ถ้าตอกย้ำมากเกินไป ลูกอาจจะกดดันจนรู้สึกต่อต้านได้

 

8 สอนลูกให้รู้จักการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง

เมื่อใดก็ตามที่ลูกบกพร่องในหน้าที่ของตัวเอง เช่น ไม่ทำตามหน้าที่ในสิ่งที่คุณได้มอบหมายตามที่ตกลงกันไว้คุณควรเปิดโอกาส

ให้ลูกอธิบายสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ต้องไม่ใช่คำพูดแก่ตัวที่ฟังไม่ขึ้นเช่นพูดโทษสิ่งอื่นๆ การสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบการลงโทษ

ว่ากล่าวตามสมควรเมื่อลูกบกพร่องในหน้าที่ของตัวเอง และชมเชยเมื่อลูกมีความรับผิดชอบตามความเป็นจริงจะหล่อหลอมให้

ลูกโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักหน้าที่ของตัวเองและมีความมั่นคงทางอารมณ์หากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ขึ้นมา เขาจะไม่กล่าวโทษ

คนอื่น แต่จะ ยืด อกรับผิดด้วยตัวเองอย่ างภาคภูมิ และสิ่งนี้เองที่จะทำให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับการยอมรับในสังคม

9 สอนทักษะการควบคุมและจัดการกับอารมณ์ทางด้านลบ

ในข้อนี้ สิ่งที่คุณไม่ควรทำ คือ การ พ ย า ย า ม ทำให้ลูกของคุณสงบในขณะที่ลูกกำลังโกรธ หรือแสดงอารมณ์ด้านลบต่างๆ

หรือคอยให้กำลังใจ กระทั่งโอ๋ลูกทุกครั้งที่เศร้าหมองหรือผิดหวัง แต่คุณควรสอนลูกถึงวิธีจัดการกับอารมณ์ด้านลบด้วยตัวเอง

บ้าง ไม่เช่นนั้นลูกจะไม่รู้วิธีอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียด

10. เป็นแบบอย่ างของความแข็งแกร่งทางจิตใจให้ลูก

ชี้แนะและเป็นแบบ อ ย่ า ง ให้ลูกได้เห็นว่าการหมั่นฝึกทำตัวเองให้มีจิตใจให้เข้มแข็งจนเป็นนิสัย ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการ

พัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ ตลอดจนความมั่นคงทางอารมณ์หมั่นให้ลูกรับรู้ถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตของคุณ ที่ค่อนข้าง

ให้ความสำคัญในเรื่องความเข้มแข็ง และไม่ยอมแพ้ต่อความย ากลำบากต่างๆ ที่ต้องเจอในชีวิตประจำวัน สิ่งนี้จะทำให้ลูกมีแบบ

อ ย่ า ง ในชีวิตที่ดี และกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ย าก

ขอขอบคุณที่มา  th.theasianparent, wansukth

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…