Home ข่าวทั่วไป มะกรูดในสวนหลังบ้าน สามารถนำมาทำน้ำยาล้างจานได้

มะกรูดในสวนหลังบ้าน สามารถนำมาทำน้ำยาล้างจานได้

มะกรูดในสวนหลังบ้าน สามารถนำมาทำน้ำยาล้างจานได้

มะกรูดในสวนหลังบ้าน สามารถนำมาทำน้ำ ย า ล้างจานได้

น้ำย าล้างจานเป็นสิ่ง ที่บ้ านเราแทบจะข า ดไม่ได้ ด้วยเหตุว่าในทุกวัน

เราจำเป็นต้องใช้น้ำ ย า ล้างจานสำหรับในการ ทำความสะอาดหล า ยๆอย่ าง

ทั้งล้างถ้วยชาม ล้างแก้วห รือแม้กระทั้งเช็ ดคร า บมั น คร า บส กป ร กต่างๆ

หากจะให้ซื้ อเป็นประจำ ก็ดูจะสิ้ นเป ลื องเกินความจำเป็น ในวันนี้น้ำย าล้างจาน

ที่บ้ านเราหมดแล้ว เราเลยจะมาทำน้ำย าล้างจาน ไว้ใช้เองด้วยมะกรูด

กลิ่ นหอ มส ดชื่ น และยังช่วยทำให้เราประห ยั ดเงิ น ไปได้มากเลยล่ะ

เหตุผลที่เราเลือ กใช้มะกรูด ในการมาทำน้ำย าล้างจาน นั้นก็เพราะมะกรูดมีร สเป รี้ ยว

ความเป็นก ร ดจะช่วย กำ จั ดสิ่งส กป ร กแล้ว ก็ความมั นได้ดี อีกทั้งมะกรูด

ยังหาซื้ อได้ง่ า ย ตามตล า ด มีร าค าถู ก และถ้าบ้ านไหน มีปลูกไว้ยิ่ งดีเลย

ใครที่ไม่รู้ว่าจะเอามะกรูด ไปทำอะไรดีก็ล อ งเอามาทำ น้ำย าล้างจานตามเราดูนะ

ส่ ว นปร ะก อ บที่ต้องใช้ สำหรับการทำน้ำย า ล้างจาน ทำได้ถึง 1-2 ลิตร

มะกรูด 2-3 กิโลกรัม และ ผ งขมิ้น 2 ช้อนโต๊ะ และ เกลือ 500 กรัม และน้ำเปล่า 6 ลิตร

และ N70 1 กิโลกรัม หาซื้ อ ได้ตามร้ า นข า ยเ ค มีภั ณ ฑ์ทั่ วๆไป

ขั้นต อ นการทำน้ำย าล้างจาน จากมะกรูด

1 นำมะกรูด มาล้างให้สะอาด แล้วก็พักทิ้ง เอาไว้ให้แ ห้ ง เมื่อแ ห้ ง

ดีแล้วก็ค่อยนำ มาผ่ าครึ่งแล้วแ ค ะ เมล็ดออ กให้หมด

2 ใส่น้ำราวๆ 3 ลิตรในหม้อ แล้วขึ้นตั้งไ ฟ นำมะกรูดที่ เราแ ค ะเม ล็ ดเสร็จแล้ว

มาใส่ไว้ในหม้ อต้ มด้ว ยไ ฟกล า งค่อนไปทางแ ร ง ใช้เวลาต้ม โดยประมาณ 30 นาที

เมื่อต้มเสร็จให้ เอามากร อ งเอาแต่น้ำ และพักไว้ให้เ ย็ น

3 เมื่อน้ำมะกรูด เย็ นตัวลง ให้นำ N70 หรือก็คือส า รล ดแ ร งตึ งผิ ว มาล ะล า ย

ลงในน้ำมะกรูด N70 เป็นหั วเ ชื้ อน้ำย าทำความสะอาด ส่ วน ใ ห ญ่มักจะเอามา

ทำน้ำย าล้างจาน แ ชม พู หรือน้ำย าสำหรับทำความสะอาด ซึ่งเป็นเนื้ อเ จ ลใ ส

ไม่มีก ลิ่ น หาซื้ อ ได้ตามร้ า นข า ยเ คมีภั ณ ฑ์ทั่ วไป

4 หลังจากที่เราค่อยๆ ผส ม N70 กับน้ำมะกรูดให้เข้ากัน แน ะนำว่าควรจะคนไป

ทางเดียวกันตลอด ถ้าหากมีความข้ นห รือเห นี ยวเกิ นไป ก็อาจเติมน้ำลงไป

ผส มเ ล็ กน้ อย ในขั้นต อ นนี้ อาจจะใช้เวลาน า น และเห นื่ อยหน่อยแต่เรา

สามารถใช้ไม้ตีไข่ ก ว นได้จะช่วยทำให้ เ บ า แ ร งไปได้

5 เมื่อส่ว นผ ส มทุกอย่ าง เข้ากันดีจนเป็นเนื้ อ เดี ย วกั นแล้ว ให้เรานำผ งขมิ้ น

ล ะล า ยน้ำมาผส มลงไป เพื่อเพิ่มสี สั นให้น้ำย าล้างจาน จะได้เป็นสีเห ลื องน วลน่ าใ ช้

6 ในขั้ นต อ นสุ ดท้ าย ให้เราใส่เกลือเพิ่มเข้า ไปด้วย โดยค่อยๆโ ร ยเกลือลงไป

ผส มคนจ นเข้ากัน จะ ช่วยเพิ่ มความเ ข้ มข้ นให้ กับน้ำย าล้ างจ าน ที่นี้เราก็พักไว้

ก่อน 1 คืน เ ท่ านี้เรา ก็จะได้น้ำย าล้างจานที่ หอ มม ะกรู ดไว้ใช้เองแล้ว

ทำทีเดียวไ ด้เย อะเก็บไว้ใช้ ได้อีกน า นเลย

สำหรับบ้ านไหนที่ต้องใช้ น้ำย าล้างจานเป็นประจำ และก็ต้องใช้ในป ริม า ณเย อ ะ

คิ ดว่าการทำน้ำย าล้างจาน ใช้เองคงจะคุ้ มก ว่ า ช่วยปร ะห ยั ดเงิ นในกระเ ป๋ า

และเราสามารถเ ลือ ก วั ตถุ ดิ บที่เรามีในบ้ าน อย่ างมะกรูด มะนาว ส้ม มาเป็น

ส่ ว นปร ะก อ บได้ด้วย กลิ่ นหอ มส ดชื่ นและยังล้ าง ถ้ วยช ามได้สะอาดด้วยนะ

ขอขอบคุณที่มา feedsod

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…