Home ข่าวทั่วไป ประเภทของโฉนดที่ดินที่ควรรู้ ก่อนตัดสินใจซื้อ บ้านหรือที่ดิน

ประเภทของโฉนดที่ดินที่ควรรู้ ก่อนตัดสินใจซื้อ บ้านหรือที่ดิน

ประเภทของโฉนดที่ดินที่ควรรู้ ก่อนตัดสินใจซื้อ บ้านหรือที่ดิน

ประเภทของโฉนดที่ดินที่ควรรู้ ก่อนตัดสินใจซื้อ บ้านหรือที่ดิน

มีทั้งแบบเป็นก ร ร มสิทธิ์ที่ดินและเอก ส า ร สิทธิที่ดินประเภทต่างๆ มีทั้งแบบคนทั่วไป อ ย่ า ง เราๆ สามารถซื้อข า ย แลกเปลี่ยน การครอบครองได้ต ามก ฎ ห ม า ย และก็แบบที่รั ฐ บ า ลออ กสิทธิให้ใช้ประโยชน์ แต่ไม่อนุญาตให้ครอบครอง

หรือซื้อข า ยโอนสิทธิกันได้ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิ ด ร ะหว่างผู้ซื้ อผู้ข า ยจนเกิดข้ อพิพาทฟ้อ ง ร้ องให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ เพื่อความชัดเจนว่าที่ดินแบบไหน สามารถซื้อขายโอนสิทธิ และทำนิติก ร ร มทางก ฎ ห ม า ยกันได้

จึงได้รวบรวมข้อมูลโฉนดที่ดิน และเอก ส า ร สิทธิมาให้ ผู้ซื้อผู้ข า ยไว้เป็นข้ อมูลในการตัดสินใจ จะมีร ายละเอียดอ ย่ างไรไป ติ ด ต ามกันเลยที่ดินเป็นอสังหาริมท รั พ ย์ที่นับวันจะยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ที่ถือครองกรร มสิทธิ์

หากทำให้ผืนดินนั้นเกิดประโยชน์ขึ้น มา หรือแม้แต่หากทิ้งไว้ ก็ยังเป็นทรัยพ์สินที่เสื่อมร า ค าหรือเรียกง่ายๆ ว่าร า ค าตกน้อยที่สุด ไม่ว่าจะปลูกสร้างอาคาร หรือใช้ทำอย่ างอื่น ก็สามารถทำได้ง่าย และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ที่ดินแต่ละอย่ าง

ก็มีประเภทที่แตกต่างกัน โดยหากคุณเป็นเจ้าของกร รมสิทธิ์ ควรรู้ไว้ว่า ประเภทของโฉนดที่ดินนั้น แตกต่างกัน มีดังนี้

1 น.ส. 2 ใบจอง

หนังสือแสดงสิทธิ์ ครอบครองชั่ วคราว ไม่สามารถซื้ อข า ย

จำนองได้ แต่สามารถโอนเป็น มรดกให้ทาย าทได้

2 น.ส. 3 หนังสือรับรองการทำประโยชน์

แบ่งได้เป็น 2 แบบย่อย คือ

2.1 น.ส. 3 และ น.ส. 3 ข.

เป็นหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ โดยไม่มีรูปถ่ายทางอากาศ ไม่ใช่โฉนดที่ดิน

สามารถใช้เป็นหนังสือ รับรองการครอบครอง แต่ไม่มีก รรมสิทธิ์บนผืนที่นั้น มีครุฑสีดำบนเอกส าร

2.2 น.ส. 3 ก.

มีการถ่ายภาพ ทางอากาศ มีครุฑสีเขียวบนเอกส าร

สามารถนำไปจำนอง และเปลี่ยนเป็นโฉนด ที่ดินได้ในอนาคต

3 น.ส. 4

เป็นโฉนดที่ดินที่ สามารถทำการซื้ อ-ข า ย โอนกรร มสิทธิ์ได้ปกติ มีตราครุฑสีแดงบนโฉนด

4 น.ค.3

เป็นหนังสือแสดง การทำประโยชน์ซึ่งออ กให้ โดยนิคมสร้างตน

5 ส.ท.ก.

เป็นเอกส ารที่ออ กให้โดยกรมป่าไม้ โดยจะเป็นหนังสือรับรองสิทธิ

ทำกินในพื้นที่เขตป่าไม้ ไม่สามารถซื้ อข า ยโอนได้ รวมถึง

หากไม่ทำประโยชน์ บนผืนดินเกิน 2 ปีจะถูกริบคืน จากทางราชการด้วย

6 ภ.บ.ท.5 เอกส ารสิทธิ์ที่ราชการออ กให้

เป็นเพียงเอก ส า ร การรับรองการเ สี ยภาษี ไม่ให้เอกสา รสิทธิ์ ไม่สามารถ

ซื้ อข า ยโอน จำนองได้ ส่วน มากหล า ยท่าน มักจะถูกหลอ กลวง

เรื่องซื้ อข า ย ที่ดินจากเอก ส า ร ประเภทนี้

7 ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร รม

มีครุฑสีน้ำเงินบนโฉนด ใช้เพื่อทำการเกษตรกรร ม ไม่สามารถซื้ อข า ยโอนได้

และหากรัฐบาลต้องการ เวนคืนที่ดินก็สามารถ ทำได้เช่นกันด้วย

ประเภทต่างๆ ของโฉนดที่ดินที่ควรทราบ เพื่อเป็นความรู้

และไม่โดนหลอ กลวงหากต้องการทำการซื้ อข า ยที่ดินอีกด้วย

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…