Home ข่าวทั่วไป คนมีรถควรรู้ เมื่อเกิดเหตุรถถูกชน

คนมีรถควรรู้ เมื่อเกิดเหตุรถถูกชน

คนมีรถควรรู้ เมื่อเกิดเหตุรถถูกชน

คนมีรถควรรู้ เมื่อเกิดเหตุรถถูกชน

เชื่อเลยว่าเพื่อนๆ หล า ยคนที่ซื้อประกัน ภั ย รถยนต์ไว้ ไม่เคยรู้ มาก่อนเเน่นอน

โดยเฉพาะคนที่ ไม่เคยเคลมเลย วันนี้เรามีความรู้ดีๆเกี่ยวกับ การเคลมประกัน

เมื่อเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ มาฝากกัน คุณ Somchet J.Mhin ได้โ พ ส แ ช ร์ ประสบการณ์

ผ่ า นทาง Platform Facebook โดยมีเนื้อหาใจ ความว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น

เมื่อหล า ยปีก่อน ตัวเขาเองได้ถูกรถคู่กรณี วิ่งมาชนตรงส่วนของท้ายรถ

ในขณะกำลัง หักรถเลี้ยวเข้าบ้าน ซึ่งต้องใช้เวลาใน การซ่อมรถนานถึง 2 เดือน

เ พ ร า ะบริษัทประกัน ของคู่กรณีบ่ายเบี่ยงพูดคุย ด้วยมีจุดประสงค์ เพื่อปัดความรับผิ ดชอบ

เขาจึงทำการขอเคลม ประกันในส่วนข า ดผลประโยชน์ 45 วัน ที่ไม่มีรถใช้ ซึ่งเขา

ได้เรียกเป็นเ งิ น 1,000 บ า ท-วัน และค่าเสื่อมสภาพ ของรถ รวมแล้วเป็นเ งิ นสูง

ถึงเกือบ 6 หมื่นบ า ท เล่นเอาบประกัน ของคู่กรณีต้องอึ้ง และรีบขอต่อรองที่จ่าย

ในจำนวนเ งิ น 20,000 บ า ท เมื่อเกิดการต่อรองกัน เกิดขึ้น จึงจบที่จำนวนเ งิ น

25,000 บ า ท เขาก็ยอมตกลงเ พ ร า ะเบื่อที่จะต่อปาก ต่อคำกันเ สี ยเต็มประดา

คุณ Somchet J.Mhin ยังโ พ สให้ข้ อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเอก ส า ร ต่างๆที่จะต้อง

ใช้ประกอบการเรียกค่าเ สี ยห า ย ค่าสินไหม และค่าอื่นๆ ว่าต้องเตรียม

อะไรบ้าง และตัวอ ย่ า งในการเขียน ขอค่าสินไหม ซึ่งมีดังนี้

1สำ เ น าใบเคลม

2สำเนาใบรับรถได้จาก อู่ที่เรานำรถไปซ่อม ซึ่งต้องมีร า ยละเอียด

ข อ ง ค่าใช้จ่าย และลงวันที่ รับรถไ ว้ อ ย่ า งชัดเจน

3สำเนาทะเบียนรถ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า ใครเป็นเจ้าของรถ

หากรถ ติ ด ไฟแนนซ์อยู่ ก็ให้เอาสำเนาสัญญา ไฟแนนซ์แนบไปด้วย

4สำเนาบัตร ประชาชน ของเจ้าของรถ

5หนังสือ มอบอำนาจ หากผู้เป็นเจ้าของ ไม่ได้ทำเรื่องเอง

6ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีเกิดขึ้นใน ระหว่างที่เราไม่ได้ใช้รถ

อ ย่ า งเช่น ค่ารถ ค่าแท็กซี่ดังนั้นควร ขอเก็บไว้ด้วยนะ

7จดห ม า ยคำร้องขอค่าข า ดผลประโยชน์

เอกส า ร แนบ

1สำเนา ทะเบียนรถ

2สำเนา ใบเ ค ล ม

3สำเนา ใบรับรถ

4สำเ น า บัตรประ ช า ช น

ข้าพเจ้า นาย ระบุชื่อ นามสกุลจริงให้ชัดเจน เป็นเจ้าของรถยนต์ บอ กรุ่น ยี่ห้อ

ห ม า ยเลขทะเบียน ทะเบียนรถ จังหวัดถูกรถยนต์ บอ กรุ่น ยี่ห้อของคู่กรณี

บริษัท XXX ประกันภั ย จำกัด มหาชน หมายเลขทะเบียน คู่กรณี ทะเบียนรถ

จังหวัดเลข กรมธรรม์ คู่กรณี ชนท้ายที่ ระบุสถานที่เกิดเหตุ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558

จากเหตุการณ์ดั ง กล่าว ทำให้รถของ ข้าพเจ้ามีความเ สี ยห า ย ดังนี้

1 ฝาปิด ท้ายบุ บ บี้

2 ไฟท้ า ย ซ้าย ขวาแ ต ก

3 กันชน หลังบุบ และฉีก

4 แ ผ ง ท้าย บุบ

5 บั ง โคลนหลัง ซ้าย ขวาบุบ

6 ไฟทับทิม ซ้าย ขวาแ ต ก

7 ท่อไอเ สี ยแ ต ก

ข้าพเจ้าจำเป็น จะต้องเช่ารถ และใช้บริการรถแท็กซี่ ในการเดินทาง

และมีความไม่สะดวก ในการเดินทางเป็นอ ย่ า งมาก ดังนั้นแล้ว

จึงขอเรียกค่า สินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้

1 ค่าข า ดประโยชน์ จากการใช้รถ 1,000 บ า ทต่อวัน เป็ น

ระยะเวลา XX วัน รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเ งิ น XXXXX บ า ท

2 ค่าเ สื่ อ มสภาพ จากเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น 10,000 บ า ท

ดังนั้นหากรู้แล้ว ต่อไปเมื่อเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ทางรถยนต์ ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูก

ขอขอบคุณที่มา parinyajai, sabidee

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…