Home ข่าวทั่วไป คนขับรถต้องรู้ไว้ กั๊กที่จอดรถบนถนน ปรับสูงสุด1หมื่นบาท ผู้แจ้งได้ส่วนแบ่งด้วย

คนขับรถต้องรู้ไว้ กั๊กที่จอดรถบนถนน ปรับสูงสุด1หมื่นบาท ผู้แจ้งได้ส่วนแบ่งด้วย

คนขับรถต้องรู้ไว้ กั๊กที่จอดรถบนถนน ปรับสูงสุด 1หมื่นบาท

คนขับรถต้องรู้ไว้ กั๊กที่จอดรถบนถนน ปรับสูงสุด1หมื่นบาท ผู้แจ้งได้ส่วนแบ่งด้วย

กั๊กที่จอดรถบนถนน เป็นกาsกระทำที่ผิด ก ฎ ห ม า ยผู้พบเห็นสามารถแจ้ง จั บ ได้ โดยมีโ ท ษ ปรับสูงสุด 10,000 บาท ขณะเดียวกัน ผู้แจ้งยังได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งด้วย การกั๊กที่จอดรถ คือ พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่มีการนำป้าย

หรือการวางสิ่งของต่างๆ กันที่จอดรถให้กับลูกค้า หรือรถของตนเอง โดยสิ่งของยอดฮิตที่นิยม เอามาวางขวางบริเวณที่จอดรถ จะมาในรูปแบบต่างๆ เช่น กระถางต้นไม้ ถังน้ำ แผงกั้นเหล็ก กรวย และเก้าอี้ เป็นต้น กั๊กที่จอดรถผิด ก ฎ ห ม า ย

แจ้งตำ ร ว จ จั บ ได้ถือเป็นความผิดตาม พรบ. รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ม า ต ร า 19 กล่าวคือ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณ

ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ป ร ะ กาศกำหนดด้วย ความเห็นชอบของ เจ้าพนักงานจราจร โดยคำว่า ถนน ตาม พรบ.นี้ หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม ตาม ก ฎ ห ม า ย ว่าด้วยการจราจรทางบก

ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ ป ร ะ ช า ช น ใช้เป็นทางสัญจรได้ โ ท ษ ปรับสูงสุด 10,000 บาท ผู้แจ้งได้รับส่วนแบ่งด้วยผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่ง ครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามม า ต ร า 48 หากพบเห็น

หรือได้รับความเดือดร้อนจากการกั๊กที่จอดรถ อ ย่ า ง ไม่ถูกต้อง นอกจากแจ้งเจ้าหน้าที่ตำ ร ว จ ในเขตพื้นที่แล้ว สามารถแจ้งใครได้อีกบ้าง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขต กรุงเทพมหานคร

ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับในเขตองค์การ บริหารส่วนจังหวัด

ปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายอำเภอสำหรับในเขต องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล

ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล สำหรับในเขตเทศบาล

ป ร ะ ธาน ก ร ร ม การสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล

ปลัดสุขาภิบาล สำหรับใน เขตสุขาภิบาล

หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่ ก ฎ ห ม า ย

กำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับในเขตราชการ ส่วนท้องถิ่นนั้น

หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่งตั้งให้เป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.

ปลัดเมือง พั ท ย า สำหรับในเขตเมือง พั ท ย า เขตปกครองพิเศษ

รองปลัดเมือง พั ท ย า สำหรับในเขตเมือง พั ท ย า เขตปกครองพิเศษ

ขอขอบคุณที่มา กลุ่มป ร ะ ชาสัมพันธ์กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธ ร ร ม, parinyajai

Load More Related Articles
Load More By sitsmiling-B
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าทำเองได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กับเครื่องซักผ้าที่ในทุกๆบ้ า…